7.10. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση

The commands Discard Text Information, Text to Path, and Text along Path only appear in the Layer menu if a text layer is present.

7.10.1. Οι εντολές κειμένου