7.11. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου

The commands Discard Text Information, Text to Path, and Text along Path only appear in the Layer menu if a text layer is present.

Όταν προσθέτετε κείμενο σε μια εικόνα, το GIMP προσθέτει ειδικές πληροφορίες. Αυτή η εντολή απορρίπτει αυτές τις πληροφορίες, μετασχηματίζοντας την τρέχουσα στρώση κειμένου σε κανονική στρώση ψηφιογραφίας. Η αιτία για αυτό δεν είναι προφανής.

Σημειώστε ότι αυτός ο μετασχηματισμός του κειμένου σε ψηφιογραφία εκτελείται αυτόματα όταν εφαρμόζετε μια γραφική λειτουργία σε στρώση κειμένου. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες κειμένου πίσω αναιρώντας τη λειτουργία που τροποποίησε το κείμενο.

7.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηαπόρριψη πληροφοριών κειμένου.