3.26. Μονάδες

Η εντολή Μονάδες εμφανίζει ένα διάλογο που δείχνει πληροφορίες για τις παρούσες μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται από το GIMP. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία νέων μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το GIMP σε ποικίλες περιπτώσεις.

3.26.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditUnits.

3.26.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Επεξεργασία μονάδας»

Σχήμα 16.21. Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία μονάδας»

Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία μονάδας»

Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει το παράθυρο διαλόγου «επεξεργασία μονάδας». Η λίστα δείχνει τις μονάδες μέτρησης που καθορίζονται. Με κλικ στο κουμπί Νέο ή στο κουμπί Διπλασιασμός μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα μονάδα μέτρησης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Περιγραφή της λίστας στοιχείων

  • Αποθηκευμένο: Εάν αυτή η στήλη σημειωθεί, ένας ορισμός μονάδας θα αποθηκευτεί με την έξοδο του GIMP. Μερικές μονάδες διατηρούνται πάντοτε, ακόμα κι αν δεν σημειωθούν. Αυτές τονίζονται στη λίστα.

  • Ταυτότητα: Η συμβολοσειρά που το GIMP χρησιμοποιεί για ταυτοποίηση της μονάδας στα αρχεία διαμόρφωσης του.

  • Συντελεστής: Πόσες μονάδες κάνουν μια ίντσα.

  • Ψηφία: Αυτό το πεδίο είναι μια υπόδειξη για αριθμητικά πεδία εισόδου. Καθορίζει πόσα δεκαδικά ψηφία πρέπει να δώσει το πεδίο εισόδου για να πάρετε περίπου την ίδια ακρίβεια με ένα πεδίο εισόδου μιας «ίντσας» με δύο δεκαδικά ψηφία.

  • Σύμβολο: Το σύμβολο της μονάδας εάν υπάρχει (π.χ. " για ίντσες). Η συντόμευση της μονάδας χρησιμοποιείται εάν δεν υπάρχει σύμβολο.

  • Συντόμευση: Η συντόμευση της μονάδας (π.χ. «cm» για εκατοστόμετρα).

  • Ενικός: Η μορφή ενικού της μονάδας, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το GIMP για να εμφανίσει μηνύματα για τη μονάδα.

  • Πληθυντικός: Η μορφή πληθυντικού της μονάδας, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το GIMP για να εμφανίσει μηνύματα για τη μονάδα.

3.26.3. Ορισμός νέων μονάδων

Σχήμα 16.22. Ο διάλογος «Νέα μονάδα»

Ο διάλογος «Νέα μονάδα»

Προσθήκη της νέας μονάδας «wilbers»


Μπορείτε να εμφανίσετε τον παραπάνω εμφανιζόμενο διάλογο με κλικ στο κουμπί Νέο ή στο κουμπί Διπλασιασμός στο διάλογο Επεξεργασία μονάδας. Τα πεδία εισαγωγής στο διάλογο περιγράφονται παραπάνω.

Με κλικ στο κουμπί Νέο, τα περισσότερα πεδία εισόδου είναι κενά. Με κλικ στο κουμπί Διπλασιασμός, οι εμφανιζόμενες αρχικά τιμές στα πεδία εισόδου του διαλόγου είναι οι τρέχουσες τιμές της μονάδας που έχετε διαλέξει στο διάλογο Επεξεργασία μονάδας. Μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε τις τιμές για να δημιουργήσετε τη νέα σας μονάδα.