5.19. Προσκόλληση στους οδηγούς

Η εντολή Προσκόλληση σε οδηγούς ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την προσκόλληση σε οδηγούς. Όταν η προσκόλληση σε οδηγούς είναι ενεργοποιημένη, οι οδηγοί που ορίζετε (δείτε Εμφάνιση οδηγών) φαίνονται σχεδόν μαγνητικοί όταν μετακινείτε μια στρώση ή επιλογή, οι οδηγοί φαίνονται να το σύρουν όταν πλησιάζει. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων εικόνας.

5.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewSnap to Guides.