8.28. Ανασύνθεση

8.28.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.206. Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Αρχική εικόνα (αποσυνθεμένη σε RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Εφαρμογή εντολής «Ανασύνθεση»


This command reconstructs an image from its RGB, HSV, etc. components directly, unlike the Compose command which uses a dialog.

8.28.2. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ColorsComponentsRecompose. This command is active after using Decompose.