8.27. Ανασύνθεση

8.27.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.186. Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Αρχική εικόνα (αποσυνθεμένη σε RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Εφαρμογή εντολής «Ανασύνθεση»


Αυτή η εντολή ανασυνθέτει μια εικόνα από τα συστατικά της RGB, HSV, κλ.π. άμεσα, αντίθετα με την εντολή Σύνθεση που χρησιμοποιεί διάλογο.

8.27.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsRecompose. This command is active after using Decompose.