فصل 15. Dialogs

فهرست

1. Dialog Introduction
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Layers Dialog
2.2. Channels Dialog
2.3. Paths Dialog
2.4. Colormap Dialog
2.5. Histogram Dialog
2.6. Navigation Dialog
2.7. واگرد محاوره تاریخچه
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Brushes Dialog
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Patterns Dialog
3.5. Gradients Dialog
3.6. Palettes Dialog
3.7. Tagging
3.8. Fonts Dialog
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Buffers Dialog
4.2. Images Dialog
4.3. Document History Dialog
4.4. Templates Dialog
5. File related Dialogs
5.1. گشودن تصویر
5.2. Import File Formats
5.3. Save File
5.4. Export File
5.5. Export File Formats
6. Preferences Dialog
6.1. معرفی
6.2. System Resources
6.3. Debugging
6.4. مدیریت رنگ‌ها
6.5. Image Import and Export
6.6. Experimental Playground
6.7. گزینه‌های ابزار
6.8. Default Image Preferences
6.9. توری تصویر پیش‌گزیده
6.10. واسط
6.11. زمینه
6.12. تم شمایل‌ها
6.13. جعبه ابزار
6.14. Dialog Defaults
6.15. سیستم راهنما
6.16. نمایش
6.17. مدیریت پنجره‌ها
6.18. پنجره‌های تصویر
6.19. ظاهر پنجرهٔ تصویر
6.20. Image Window Title and Statusbar
6.21. Image Window Snapping Behavior
6.22. دستگاه‌های ورودی
6.23. کنترلرهای ورودی
6.24. پوشه‌ها
6.25. Data Folders
7. Miscellaneous Dialogs
7.1. Tool Presets Dialog
7.2. ویرایشگر پیش‌تنظیم‌های ابزار
7.3. Device Status Dialog
7.4. پیشانهٔ خطا
7.5. پیش‌خوان
7.6. Sample Points Dialog
7.7. Pointer Dialog
7.8. Symmetry Painting Dialog
7.9. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Dialog Introduction

Dialogs are the most common means of setting options and controls in GIMP. The most important dialogs are explained in this section.