Κεφάλαιο 15. Διάλογοι

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή διαλόγου
2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας
2.1. Διάλογος στρώσεων
2.2. Διάλογος καναλιών
2.3. Διάλογος μονοπατιών
2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου
2.5. Διάλογος ιστογράμματος
2.6. Διάλογος περιήγησης
2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας
3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
3.2. Διάλογος πινέλων
3.3. Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
3.4. Διάλογος μοτίβων
3.5. Διάλογος διαβαθμίσεων
3.6. Διάλογος παλετών
3.7. Ετικετοποίηση
3.8. Διάλογος γραμματοσειρών
4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας
4.1. Διάλογος μνημών
4.2. Διάλογος εικόνων
4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου
4.4. Διάλογος προτύπων
5. File related Dialogs
5.1. Open Image
5.2. Import File Formats
5.3. Αποθήκευση αρχείου
5.4. Εξαγωγή αρχείου
5.5. Export File Formats
6. Preferences Dialog
6.1. Εισαγωγή
6.2. Πόροι συστήματος
6.3. Debugging
6.4. Color Management
6.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
6.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών
6.7. Tool Options
6.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
6.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
6.10. Interface
6.11. Θέμα
6.12. Θέμα εικονιδίου
6.13. Εργαλειοθήκη
6.14. Dialog Defaults
6.15. Σύστημα βοήθειας
6.16. Εμφάνιση
6.17. Window Management
6.18. Image Windows
6.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
6.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
6.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
6.22. Συσκευές εισόδου
6.23. Ελεγκτές εισόδου
6.24. Φάκελοι
6.25. Φάκελοι δεδομένων
7. Ποικίλοι διάλογοι
7.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
7.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
7.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής
7.4. Κονσόλα σφαλμάτων
7.5. Πίνακας εργαλείων
7.6. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
7.7. Διάλογος δείκτη
7.8. Διάλογος συμμετρικής βαφής
7.9. Διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου

1. Εισαγωγή διαλόγου

Οι διάλογοι είναι τα πιο συνηθισμένα μέσα ορισμού επιλογών και ελέγχων στο GIMP. Οι πιο σημαντικοί διάλογοι εξηγούνται σε αυτήν την ενότητα.