13.3. Forskyving

13.3.1. Oversyn

Figur 17.278. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

The displacement map has four gray stripes with values of 210, 160, 110, and 60, respectively.

Eksempel på bruk av filteret

Horizontal displacement coefficient is 30. Vacated pixels are black. The image areas corresponding to light gray (128) were displaced 19 and 8 pixels to the left. The image areas corresponding to dark gray (127) were displaced 4 and 15 pixels to the right.


This filter uses a «displace-map» to displace corresponding pixels of the image. This filter displaces the content of the specified drawable (active layer or selection) by the amounts specified in Horizontal and vertical Displacement multiplied by the intensity of the corresponding pixel in the «displace map» drawables. Both Horizontal and Vertical displace maps should be grayscale images and have the same size as the drawable . This filter allows interesting distortion effects.

13.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersMapDisplace….

13.3.3. Innstillingar

Figur 17.279. Innstillingane for filteret «Forskyv»

Innstillingane for filteret «Forskyv»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Aux Input, Aux2 Input

Clicking on a question mark button opens a small file browser with two panels. The left panel shows images present on your screen. The right panel shows the layers of the selected image. Double click on the wanted layer to select the map.

You can select different maps for Horizontal and Vertical displacements.

Forskyvingsmetode

You can choose working in Cartesian coordinates, where pixels are displaced in Horizontal or Vertical direction, or working in Polar coordinates, where the image is pinched and whirled by displacing pixels in radial or tangent direction.

Sjå neste kapittel for meir om desse vala.

Sampler

Interpolation methods are described in Transform tools

Abyss policy

These options allows you to set displacement behavior on active layer or selection edges. They are described in Abyss taktikk

13.3.3.1. Kartesiansk forskyving

Figur 17.280. Innstillingane for filteret «forskyv» (kartesiansk)

Innstillingane for filteret «forskyv» (kartesiansk)

Horizontal and vertical displacements are 20 pixels


I begge metodane vil retninga og lengda på forskyvinga vere avhengig av verdien til den tilsvarande pikselen i mønsterkartet.

Kartet, som bør vere eit gråskalabilete, har 256 grånivå (0 - 255) med ein teoretisk gjennomsnittsverdi på 127,5. Biletpikslar der dei tilsvarande kartpikslane er mindre enn 127,5 (dvs 0 - 127) vert flytte i ei retning, medan biletpikslar med tilsvarande kartpikslar med verdi høgare enn 127,5 (dvs. 128 - 255) vert flytte i motsett retning.

Horizontal displacement, Vertical displacement

If the respective option is activated, image pixels corresponding to pixels from 0 to 127 will be displaced to the right for Horizontal, downwards for Vertical, image pixels corresponding to pixels from 128 to 255 will be displaced to the left for Horizontal, upwards for Vertical.

Det talet du skriv inn i boksane for «X-/Y-forskyving» er eigentleg ikkje kor mykje pikslane skal forskyvast, men ein koeffisient som vert brukt i formelen for å rekne ut kor langt og i kva retning pikselen skal flyttast i høve til den graderte intensiteten [14] til den tilsvarande pikselen i kartet, modulert med talet du skreiv inn. At intensiteten er med i formelen, gjer at det er råd å flytte pikslane progressivt ved å bruke fargeovergangar i kartet.

Verdien du skriv inn kan også vere negativ. Flyttinga vert då reversert i høve til om verdien er positiv.

When you click on the drop-down list button, a list appears where you can select a displacement map. To be present in this list, an image must respect two conditions. First, this image must be present on your screen when you call filter. Then, this image must have the same dimensions as the original image. Most often, it will be a duplicate original image, which is transformed to gray scale and modified appropriately, with a gradient. It may be possible to use RGB images, but color luminosity is used making result prevision difficult. Map may be different in horizontal and vertical directions.

13.3.3.2. Polarforskyving

Figur 17.281. Innstillingane for filteret «Forskyving» (Polar)

Innstillingane for filteret «Forskyving» (Polar)

Polar mode: Pinch only (chain broken)


Knip

Denne innstillinga fører til at radialkoordinata, dvs. avstanden til midtpunktet ( «polen» ) i biletet vert forandra. Biletpikslar som samsvarar med kartpikslar frå 0 til 127 vert flytte utover, medan biletpikslar som samsvarar med kartpikslar i området 128 til 255 vert flytte innover.

For the values and the displacement map see above («Horizontal/Vertical displacement»).

Forskyvinga er uavhengig av avstanden frå sentrum. Alle pikslane vert flytt like langt. Biletet vert difor ikkje berre strekt ut eller komprimert, men også forstyrra:

Biletet er forvrengt med kommandoen «knip»

A 160×120 pixels image, plain white displacement map, and displacement coefficient 20.0: this results in a 20 pixels displacement towards center. This is a horizontal reduction in size by 25%, vertical by 33%, and diagonal by 20%, so the image will be distorted.

Drei

Dette valet fører til at vinkelkoordinata for biletpikslane vert t sett i høve til kartpikslane. Dersom mønsterkartet er einsfarga, vert biletet rotert, elles vert det «kvervla».

Biletpikslar som korresponderer med kartpikslar frå 0 til 127 vert forskjøve motsols, medan biletpikslar som samsvarer med kartpikslar frå 128 til 255 vert flytt medsols.

Sjå ovanfor om verdiar og mønsterkart.

[Notat] Notat

Med eit einsfarga, ikkje nøytralt, forskyvingskart verkar filteret i polarmodus på same måten som filteret vri og vreng.

13.3.3.3. Center displacement

This option is used with Polar displacement: you can fix the displacement center.

13.3.4. Å bruke ein overgang for å bøye ein tekst

Denne metoden kan også brukast på «normale» lag:

  1. For det første må du opna biletet.

  2. Duplicate this image. Activate this duplicate and make it grayscale (ImageModeGrayscale). Fill it with the wanted gradient. This image will be your Displacement map, with the dimensions of original image.

  3. Aktiver originalbiletet. Lag eit tekstlag ved å skrive inn ein tekst. Utvid tekstlaget til same format som biletet ved å gå inn i menyen LagLaget til biletformatet. Filteret flytter ikkje på gjennomsiktige pikslar. Sidan bokstavane i tekstlaget ligg på gjennomsiktig bakgrunn, vert difor berre bokstavane i dette laget påverka av filteret.

  4. Gjer tekstlaget til det aktive laget og opna filteret. Nå kan du prøve deg fram med ulike innstillingar av filteret. Når førehandsvisinga viser resultatet slik du ønskjer det, trykker du OK-knappen.

Denne metoden gjeld også for standardlag:

[Tips] Tips

Får å få fram den ønskte fargeovergangen lager du først ein overgang frå svart til kvit. Deretter bruker du verktøyet kurver for å modifisera fargeovergangen til slik du vil ha han.

13.3.5. Using Displace filter to fit a text to an uneven surface

Figur 17.282. Images example

Images example

Texture and Text

Images example

Kart


Denne metoden kan også brukast på «normale» lag:

  1. Open the image with an uneven texture.

  2. Create the map: Duplicate the image. Then select ColorsDesaturateDesaturate….

  3. Create the text in Texture image. Move it if necessary. Make this text layer the same size as the image via Layer to Image Size.

  4. Open the «Displace» filter. Click on the Aux Input button and double-click on the map image thumbnail in the left panel.

    Displace filter applied.

13.3.6. Utrekning av forskyvinga

I det følgjande vil vi vise korleis du kan rekne ut mengda av forskyving. Dette er helst mynta på dei som ønskjer å vite korleis ting fungerer. Har du ikkje slike interesser, kan du trygt sløyfe dette kapitlet.

The overview example showed the horizontal displacement using a coefficient of 30.0: 19, 8, 4, or 15 pixels, depending on the gray level of the displacement map's color.

Kvifor akkurat desse forskyvingane? Svaret er enkelt:

Dersom du kontrollerer desse likningane vil du sjå at verdiane som kjem ut ikkje er nøyaktig dei vi fekk i eksemplet. Kanskje ikkje så rart etter som vi reknar med avrunda desimaltal. Kan det vere at tala er runda av til næraste heiltal og pikslane vert flytt i høve til desse? Svaret er nei. Kvar piksel vert flytt så mykje som utrekninga viser, men forflyttinga etter desimalane vert utført etter interpolering av desimalane. Vonleg vil dette eksemplet vise kva som skjer:

Figur 17.283. Ein nærare kikk på eksemplet

Ein nærare kikk på eksemplet

Eit mindre område er forstørra 800 %


Forskyvinga resulterer i små, ein piksel breie område med overgangsfargar ved kanten av einsfarga område. Det svarte området på det forstørra biletet er resultatet av ei flytting på -4,12. Overgangsfargen er 12 % svart og 88 % gul.

Dersom du set forskyvingskoeffisienten til 30,01 i staden for 30,00 vil du eigentleg få eit heilt anna bilete, men det er sjølvsagt uråd å sjå skilnaden.[14] Gradert intensitet = (intensitet - 127,5) / 127,5. Sjå Del 13.3.6, «Utrekning av forskyvinga».