13.3. Μετατόπιση

13.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.278. Παραδείγματα μετατόπισης

Παραδείγματα μετατόπισης

Αρχική εικόνα

Παραδείγματα μετατόπισης

Ο χάρτης μετατόπισης έχει τέσσερις γκρίζες λουρίδες με τιμές 210, 160, 110 και 60, αντίστοιχα.

Παραδείγματα μετατόπισης

Ο οριζόντιος συντελεστής μετατόπισης είναι 30. Τα εικονοστοιχεία που αδειάζουν είναι μαύρα. Οι περιοχές εικόνας που αντιστοιχούν σε ανοιχτό γκρίζο (128) μετατοπίστηκαν κατά 19 και 8 εικονοστοιχεία στα αριστερά. Οι περιοχές εικόνας που αντιστοιχούν σε σκοτεινό γκρίζο (127) μετατοπίστηκαν 4 και 15 εικονοστοιχεία στα δεξιά.


Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί έναν «χάρτη μετατόπισης» για να μετακινήσει τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία της εικόνας. Αυτό το φίλτρο μετατοπίζει το περιεχόμενο του καθορισμένου σχεδίου (ενεργή στρώση ή επιλογή) κατά τις ποσότητες που καθορίζονται στην οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση πολλαπλασιασμένες με την ένταση του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στα σχέδια «χάρτη μετατόπισης». Και οι δυο χάρτες οριζόντιας και κατακόρυφης μετατόπισης πρέπει να είναι εικόνες γκρίζας κλίμακας και να έχουν το ίδιο μέγεθος όπως το σχέδιο . Αυτό το φίλτρο επιτρέπει ενδιαφέροντα αποτελέσματα παραμόρφωσης.

13.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersMapDisplace….

13.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.279. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βοηθητική είσοδος, βοηθητική είσοδος2

Πατώντας σε ένα πλήκτρο ερωτηματικού ανοίγει ένας μικρός πλοηγητής αρχείων με δύο παράθυρα. Το αριστερό παράθυρο εμφανίζει τις παρούσες εικόνες στην οθόνη σας. Το δεξιό παράθυρο εμφανίζει τις στρώσεις της επιλεγμένης εικόνας. Διπλοπατήστε την επιθυμητή στρώση για να επιλέξετε τον χάρτη.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς χάρτες για οριζόντιες και κάθετες μετατοπίσεων.

Κατάσταση μετατόπισης

Μπορείτε να επιλέξετε να δουλέψετε σε καρτεσιανές συντεταγμένες, όπου τα εικονοστοιχεία μετατοπίζονται σε οριζόντια ή κατακόρυφη κατεύθυνση, ή σε πολικές συντεταγμένες, όπου η εικόνα είναι πιεσμένη και στροβιλισμένη μετατοπίζοντας εικονοστοιχεία σε ακτινική ή εφαπτομενική κατεύθυνση.

Παρακαλώ δείτε τις επόμενες ενότητες για λεπτομέρειες για αυτές τις επιλογές.

Δειγματολήπτης

Οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Εργαλεία μετασχηματισμού

Πολιτική αβύσσου

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τον ορισμό συμπεριφοράς μετατόπισης σε ενεργή στρώση ή άκρες επιλογής. Περιγράφονται στο Πολιτική αβύσσου

13.3.3.1. Η κατάσταση καρτεσιανής μετατόπισης

Σχήμα 17.280. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (καρτεσιανές)

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (καρτεσιανές)

Οι οριζόντιες και οι κάθετες μετακινήσεις είναι 20 εικονοστοιχεία


Και στις δυο καταστάσεις, η κατεύθυνση και η ποσότητα της μετατόπισης εξαρτώνται από την ένταση του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στο χάρτη μετατόπισης.

Ο χάρτης, που πρέπει να είναι εικόνα γκρι κλίμακας, έχει 256 στάθμες γκρι (0-255), η (θεωρητική) μέση τιμή είναι 127,5. Το φίλτρο μετατοπίζει τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία με τιμές μικρότερες από 127,5 (0 έως 127) σε χάρτη προς μια κατεύθυνση, που αντιστοιχεί σε εικονοστοιχεία με τιμές από 128 μέχρι 255 στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οριζόντια μετατόπιση, Κατακόρυφη μετατόπιση

Εάν η αντίστοιχη επιλογή είναι ενεργή, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 0 έως 127 θα μετακινηθούν στα δεξιά για το οριζόντιο, προς τα κάτω για το κατακόρυφο, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 έως 255 θα αντικατασταθούν στα αριστερά για το οριζόντιο, προς τα πάνω για το κατακόρυφο.

Ό,τι εισάγετε στα πλαίσια εισόδου, άμεσα ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κεφαλών βελών, δεν είναι η τρέχουσα μετατόπιση. Είναι ένας συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε στον τύπο , που δίνει την ενεργή μετατόπιση εικονοστοιχείου σύμφωνα με την κλιμακωμένη ένταση [14] του αντίστοιχου εικονοστοιχείου στο χάρτη, διαμορφούμενος από το συντελεστή που εισάγατε. Η εισαγωγή της έντασης στον τύπο είναι σημαντική: αυτό επιτρέπει την σταδιακή μετατόπιση χρησιμοποιώντας το χάρτη διαβάθμισης.

Αυτή η τιμή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μια αρνητική μετατόπιση είναι αντίστροφη μιας θετικής. Η τιμή ποικίλει σε όρια ίσα με το διπλάσιο των διαστάσεων της εικόνας.

Πατώντας το πλήκτρο της πτυσσόμενης λίστας, εμφανίζεται μια λίστα όπου μπορείτε να επιλέξετε τον χάρτη μετατόπισης. Για να είναι παρούσα σε αυτή τη λίστα, μια εικόνα πρέπει να καλύπτει δύο όρους. Πρώτα, αυτή η εικόνα πρέπει να είναι παρούσα στην οθόνη σας όταν καλείτε το φίλτρο. Έπειτα, αυτή η εικόνα πρέπει να έχει τις ίδιες διαστάσεις όπως η αρχική εικόνα. Πιο συχνά, θα είναι ένα διπλότυπο της αρχικής εικόνας, που μετασχηματίζεται σε γκρίζα κλίμακα και τροποποιείται κατάλληλα, με διαβάθμιση. Ίσως είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε εικόνες RGB, αλλά χρησιμοποιείται η χρωματική φωτεινότητα κάνοντας το αποτέλεσμα της πρόβλεψης δύσκολο. Ο χάρτης μπορεί να είναι διαφορετικός σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση.

13.3.3.2. Κατάσταση πολικής μετατόπισης

Σχήμα 17.281. Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (πολικές)

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης (πολικές)

Πολική κατάσταση: Μόνο σφιγκτήρας (σπασμένη αλυσίδα)


Πίεση

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, οι ακτινικές συντεταγμένες (δηλαδή η απόσταση προς το μέσο της εικόνας, ο «πόλος») των εικονοστοιχείων θα αλλάξει. Τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία χάρτη από 0 μέχρι 127 θα μετακινηθεί προς τα έξω, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 μέχρι 255 θα μετακινηθούν προς το κέντρο.

Για τις τιμές και το χάρτη μετατόπισης δείτε παραπάνω («Οριζόντια/Κάθετη μετατόπιση»).

Η μετατόπιση είναι ανεξάρτητη από την πολική απόσταση, όλα τα εικονοστοιχεία μετατοπίζονται κατά την ίδια ποσότητα. Έτσι η εικόνα δεν θα επεκταθεί μόνο ή δεν θα συμπιεστεί μόνο, αλλά επίσης θα παραμορφωθεί:

Παραμόρφωση εικόνας με την επιλογή πίεσης

Μια εικόνα με 160x120 εικονοστοιχεία, με επίπεδο λευκό χάρτη μετατόπισης και συντελεστή μετατόπισης 20,0: αυτό καταλήγει σε μια μετατόπιση 20 εικονοστοιχείων προς το κέντρο. Αυτή είναι μια οριζόντια μείωση στο μέγεθος κατά 25%, κατακόρυφα κατά 33% και διαγώνια κατά 20%, έτσι η εικόνα θα παραμορφωθεί.

Στροβιλισμός

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, οι γωνιακές συντεταγμένες των εικονοστοιχείων της εικόνας θα «μετατοπιστούν» κατά μια ποσότητα που εξαρτάται από το εικονοστοιχείο του χάρτη. Για ένα επίπεδο χάρτη μετατόπισης, η εικόνα θα περιστραφεί, αλλιώς θα στροβιλιστεί.

Τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 0 μέχρι 127 στο χάρτη θα μετατοπιστούν αριστερόστροφα, τα εικονοστοιχεία της εικόνας που αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία από 128 μέχρι 255 θα μετατοπιστούν δεξιόστροφα.

Για τις τιμές και το χάρτη μετατόπισης δείτε παραπάνω.

[Σημείωση] Σημείωση

Για έναν επίπεδο, όχι ουδέτερο χάρτη, εάν ενεργοποιηθεί η κατάσταση μετατόπισης «Πολική», αυτό το φίλτρο δουλεύει όπως το Στροβιλισμός και πίεση.

13.3.3.3. Μετατόπιση κέντρου

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται με πολική μετατόπιση: μπορείτε να ρυθμίσετε το κέντρο μετατόπισης.

13.3.4. Χρησιμοποιώντας διαβάθμιση για καμπύλωση κειμένου

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

  1. Ξεκινήστε ανοίγοντας την εικόνα σας.

  2. Διπλασιάστε αυτήν την εικόνα. Ενεργοποιήστε αυτό το αντίγραφο και κάντε την γκρι κλίμακας (ΕικόναΚατάστασηΚλίμακα γκρι). Γεμίστε την με την επιθυμητή διαβάθμιση. Αυτή η εικόνα θα είναι ο χάρτης μετατόπισης σας, με τις διαστάσεις της αρχικής εικόνας.

  3. Ενεργοποιήστε την αρχική εικόνα. Δημιουργήστε μια στρώση κειμένου με το κείμενο σας. Ορίστε στρώση στο μέγεθος της εικόνας: δεξιό κλικ στη στρώση στο διάλογο στρώσεων και στο αναδυόμενο μενού, κλικ στο «προσαρμογή στρώσης στα όρια της εικόνας». Σημειώστε ότι γράμματα στη στρώση κειμένου βρίσκονται σε διαφανές παρασκήνιο· τώρα, αυτό το φίλτρο δεν μετατοπίζει διαφανή εικονοστοιχεία. Μόνο γράμματα θα μετατοπιστούν.

  4. Ενεργοποιήστε τη στρώση κειμένου. Ανοίξτε το παράθυρο φίλτρου μετατόπισης. Ορίστε παραμέτρους, ιδιαίτερα το συντελεστή μετατόπισης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση. Πατήστε εντάξει.

Αυτή η μέθοδος επίσης εφαρμόζεται σε πρότυπες στρώσεις:

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για να πάρετε την επιθυμητή διαβάθμιση, πρώτα σχεδιάστε μια διαβάθμιση από μαύρο σε λευκό. Έπειτα χρησιμοποιήστε το εργαλείο καμπύλες για να τροποποιήσετε την καμπύλη διαβάθμισης.

13.3.5. Χρήση του φίλτρου μετακίνησης για προσαρμογή κειμένου σε ανώμαλη επιφάνεια

Σχήμα 17.282. Παράδειγμα εικόνων

Παράδειγμα εικόνων

Υφή και κείμενο

Παράδειγμα εικόνων

Χάρτης


Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

  1. Ανοίξτε την εικόνα με ανώμαλη υφή.

  2. Δημιουργία χάρτη: Αντιγράψτε την εικόνα. Στη συνέχεια, επιλέξτε ΧρώματαΑποκορεσμόςΑποκορεσμός….

  3. Δημιουργήστε το κείμενο στην εικόνα υφής. Μετακινήστε το, εάν απαιτείται. Κάντε αυτήν την στρώση κειμένου το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα χρησιμοποιώντας το Στρώση σε μέγεθος εικόνας.

  4. Ανοίξτε το φίλτρο «Μετατόπιση». Πατήστε το πλήκτρο Βοηθητική είσοδος και διπλοπατήστε τη μικρογραφία της εικόνας χάρτη στο αριστερό παράθυρο.

    Εφαρμοσμένο φίλτρο μετατόπισης.

13.3.6. Υπολογισμός μετατόπισης

Η επόμενη ενότητα θα δείξει τον υπολογισμό της ποσότητας μετατόπισης, εάν ενδιαφέρεσθε για αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν δεν θέλετε να το ξέρετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα.

Το παράδειγμα επισκόπησης που εμφανίζει την οριζόντια μετατόπιση χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή 30,0: 19, 8, 4, ή 15 εικονοστοιχεία, εξαρτάται από το επίπεδο του γκρίζου του χρώματος του χάρτη μετατόπισης.

Γιατί μόνο αυτές οι ποσότητες; Αυτό είναι εύκολο:

Εάν σημειώσετε αυτές τις εξισώσεις, θα παρατηρήσετε ότι οι τιμές που δίνουν δεν είναι ακριβώς τα αποτελέσματα που κρατάμε στο παράδειγμα (χρησιμοποιώντας μη ακέραιους, αυτό δεν είναι έκπληξη). Έτσι, στρογγυλοποιήθηκαν τα αποτελέσματα στον κοντινότερο ακέραιο και έπειτα τα εικονοστοιχεία εμφανίστηκαν ως ολόκληρες αριθμητικές ποσότητες; Όχι. Κάθε εικονοστοιχείο μετατοπίζεται ακριβώς κατά την υπολογισμένη ποσότητα· μια «μετατόπιση κατά κλασματική ποσότητα» πραγματοποιείται με παρεμβολή. Μια κοντινότερη ματιά του παραδείγματος εικόνας θα το εμφανίσει:

Σχήμα 17.283. Μια πιο κοντινή ματιά στο παράδειγμα μετατόπισης

Μια πιο κοντινή ματιά στο παράδειγμα μετατόπισης

Μια μικρή περιοχή εστιάζεται κατά 800%.


Η μετατόπιση προκαλεί μικρές περιοχές (πλάτους ενός εικονοστοιχείου) ενδιάμεσων χρωμάτων στα άκρα επίπεδων χρωματικών περιοχών. Π.χ., η μαύρη περιοχή (εστιασμένη σε εικόνα) προκαλείται από μια μετατόπιση -4,12, έτσι το ενδιάμεσο χρώμα είναι 12% μαύρο και 88% χρυσαφί.

Έτσι εάν διαλέξετε ένα συντελεστή μετατόπισης 30,01 αντί για 30,00, θα πάρετε μια πραγματικά διαφορετική εικόνα, αν και δεν θα δείτε τη διαφορά, φυσικά.[14] Κλιμακωμένη ένταση = (ένταση - 127,5) / 127,5· δείτε Τμήμα 13.3.6, «Υπολογισμός μετατόπισης».