13.2. Avbilding frå kart

13.2.1. Oversyn

Figur 17.277. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

On the left, the original image that we want to emboss: a solid blue. In the middle, the bump map: a grayscale image, where black pixels will emboss backwards and white pixels will emboss forwards. On the right, the bump-mapped image. The filter adds a shadow effect.


Dette filteret lagar 3D-effektar ved å overføre ein struktur i eit bilete (strukturkartet) til eit anna bilete. Høgda på «humpane» er avhengig av lysstyrken til dei tilsvarande pikslane i kartet. Det er også råd å bestemma kva retning lyset skal kome frå. I motsetnad til filteret «relieff» kan dette filteret brukast på alle bilettypar. Sjå relieff for meir om dette. (Å lage bilete på denne vert vert også kalla «bump-mapping»).

13.2.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersMapBump Map….

13.2.3. Innstillingar

Figur 17.278. Innstillingane for filteret «Avbilding frå kart»

Innstillingane for filteret «Avbilding frå kart»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Aux Input

Clicking on this button opens a small file browser with two panels. On the left panel, images present on your screen are listed: the active image is selected. On the right panel, you see the layers list of the active image: double click on the layer you want to use as a map for bump-mapping; the file browser is closed and a layer thumbnail appears in the Aux Input button.

The right panel has a Channels tab: TODO

Type

Her kan du bestemma kva metode som skal brukast for å kopla saman dei to bileta:

Lineær

Høgda på humpane er ein direkte funksjon av lysstyrken.

Spherical

Bump height is a spherical function of luminosity.

Sinusforma

Høgda på humpane er ein sinusfunksjon av lysstyrken.

Compensate

Avbildinga har ein tendens til å gjere biletet mørkare. Aktivere dette valet dersom du vil unngå dette.

Invert

Til vanleg vil lyse pikslar gi humpar og mørke pikslar holer i biletet. Denne funksjonen vender om på dette.

Tiled

Denne funksjonen er helst nytta dersom du skal bruke biletet som gjentatt bakgrunn i ei nettside. Mønsteret vert då lagt side om side utan synlege fuger mellom bitane.

Azimuth

Denne glidebrytaren bestemmer kvar lyset skal koma frå. Skalaen tilsvarer kompassretningane i grader, men med startpunkt 0° i aust. Aukande tal vil dreie lyset motsols og altså skyggane medsols.

Elevasjon

Denne glidebrytaren bestemmer kor høgt over horisonten (0,50°) lyset skal kome frå. Rett ovanfrå (zenit) tilsvarer 90°.

Djupn

Djupna er i dette tilfellet simuleringa av kor høge humpane og kor djupe holene i biletet skal sjå ut til å vere. Dess høgare tal dess større skilnad. Variasjonsområdet er frå 1 til 65.

Offset X, Offset Y

Du kan bruke desse glidebrytarane for å finjustera plasseringa av kartet i biletet.

Havnivå

Dersom biletet inneheld gjennomsiktige område, vert desse handsama som mørke felt og vert omforma til utholingar i biletet. Med denne glidebrytaren kan du gjere desse holene grunnare. Holene vert heilt borte når verdien vert sett til 255. Er Inverter strukturkartet aktivert, vert gjennomsiktige område handsama som lyse felt og funksjonen vil planere humpane.

Ambient lighting factor

Med denne glidebrytaren kan du bestemma den totale lysstyrken på biletet. Høge verdiar vil føre til at relieffverknaden vert redusert.

13.2.4. Using Bumpmap filter

We shall emboss an image with a text.

  1. Open your main image.

  2. Create the map: here a white text on black background.

    The image and the map

  3. EditCopy the map. Activate the image and EditPaste asPaste as Single Layer. Right click on the new layer and select Layers to Image Size to make the layer the same size as the image.

  4. The map layer being active, apply a Gaussian Blur. Here, the default 1.5 pixels is used.

  5. Make the map layer invisible and activate the image layer.

  6. Open the «Bump Map» filter. Click on the Aux Input button and double-click on the text layer in the right panel.

    Bump Map filter applied. Depth = 3. Ambient lighting factor = 0.326.