7. Lagmenyen

7.1. Innleiing til «lag»-menyen

Figur 16.89. Innhaldet i menyen «Lag»

Innhaldet i menyen «Lag»

Kommandoane i Lagmenyen vert brukte for å arbeida med lag.

I tillegg til å bruka menyen Lag på hovudmenyen og ved å høgreklikka på biletet, kan du arbeida på laga ved å opna Lagdialogvindauget og for eksempel endra gjennomsikta for laget og om det skal visast, oppretta nye lag og laggrupper, leggja til lagmaske, fletta saman eller duplisera lag. Også dette vindauget har ein sprettoppmeny, som du opnar ved å høgreklikka i vindauget, med stort sett dei same kommandoane som du finn i lagmenyen.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.