5.2. Eigenskapar for banane

Banar er på same måte som lag og kanalar, komponentar i eit bilete. Når du lagrar eit bilete i GIMPs eige filformat XCF, vert banane lagra saman med biletet. Du kan få fram lista over banane i eit bilete ved å hente fram banedialogen. I denne dialogen kan du også flytte banane frå eit bilete til eit anna ved å bruke funksjonane kopier og lim inn i lokalmenyen i banedialogvindauget, eller ved å dra eit ikon frå banedialogvindauget for eit bilete over i eit biletvindauge.

GIMP-banane høyrer til ei matematisk gruppe som vert kalla «Bezierkurver». Bezierkurvene vert definerte ved hjelp av anker og handtak. Eit anker er punkt som kurva går gjennom. Eit handtak definerer retninga banen skal ha når han går ut frå eller inn i eit ankerpunkt. Kvart ankerpunkt hat to handtak.

Paths can be very complex. If you create them by hand using the Paths tool, they probably won't contain more than a few dozen anchor points and usually a less than that. However, if you create them by transforming a selection into a path, or by transforming text into a path, the result can easily contain hundreds or even thousands of anchor points.

Ein bane kan innehalde fleire ulike komponentar. Ein «komponent» er ei samling ankerpunkt som er bundne saman med banesegment. Dei høyrer til same kurva. Du kan gjerne ha fleire komponentar i ein bane. Dette betyr at du kan konvertera kvart segment til ulike utval, og såleis få fleire uavhengige utval i same biletet.

Kvar banekomponent kan vere open eller lukka. Ein komponent er «lukka» når det siste ankeret er bunde saman med det første ankeret i komponenten. Når du konverterer ein bane til eit utval, veret alle opne komponentar automatisk omforma til lukka komponentar ved at det første og det siste ankeret vert kopla saman med ein rett strek.

Path segments can be either straight or curved. A path is called «polygonal» if all of its segments are straight. A new path segment is always created straight; the handles for the anchor points are directly on top of the anchor points, yielding handles of zero length, which produces straight-line segments. Drag a handle away from an anchor point to cause a segment to curve.

One nice thing about paths is that they use very few resources, especially in comparison with images. Representing a path in RAM requires storing only the coordinates of its anchors and handles. Therefore, it is possible to have literally hundreds of paths in an image without causing any significant stress to your system. Even a path with thousands of segments consumes minimal resources in comparison to a typical layer or channel.

Paths can be created and manipulated using the Paths tool.