10. PRENEHANJE

Dokumenta ne smete razmnoževati, spreminjati, podlicencirati ali razširjati, razen če je to izrecno dovoljeno s tem dovoljenjem. Vsak siceršen poskus razmnoževanja, spreminjanja, podlicenciranja ali razširjanja dokumenta je ničen in samodejno prekine vaše pravice, ki izhajajo iz tega dovoljenja. Vendar pa za tiste, ki so svoj izvod ali pravice pridobili od vas pod tem dovoljenjem, dovoljenje ne preneha veljati, dokler ga v celoti spoštujejo.