10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, να δώσετε άδεια ή να διανείμετε το έγγραφο εκτός από την ρητή προϋπόθεση για παραχώρηση κάτω από αυτήν την άδεια. Κάθε άλλη προσπάθεια για αντιγραφή, τροποποίηση, παραχώρηση άδειας ή διανομή του εγγράφου είναι άκυρη και θα τελειώσει αυτόματα τα δικαιώματά σας κάτω από αυτήν την άδεια. Όμως, μέρη που πήραν αντίγραφα, ή δικαιώματα, από εσάς κάτω από αυτήν την άδεια δεν θα έχουν τις άδειες τους τελειωμένες όσο τέτοια μέρη παραμένουν σε πλήρη συμμόρφωση.