3.8. Difuminació gaussiana selectiva

3.8.1. Visió general

Figura 17.24. Filtre Difuminació gaussiana selectiva

Filtre Difuminació gaussiana selectiva

Original

Filtre Difuminació gaussiana selectiva

Aplicació del difuminat


A diferència d'altres connectors de difuminat, la difuminació Gaussiana selectiva no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència és alta en els límits de contrast. S'utilitza per a difuminar el fons i destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en només una sola operació.

3.8.2. Activa el filtre

This filter is found in the main menu under FiltersBlurSelective Gaussian Blur….

3.8.3. Opcions

Figura 17.25. Configuració dels paràmetres del filtre«Gaussià selectiu»

Configuració dels paràmetres del filtre«Gaussià selectiu»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Entrada aux.

Si hi ha una altra imatge a la pantalla, podeu seleccionar-la com a entrada auxiliar.

Radi del difuminat

Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat.

Delta màxim

Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no s'aplica a aquest píxel.