4.5. Reducció de soroll

4.5.1. Resum

Un simple filtre GEGL per a reduir soroll.

4.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceNoise Reduction….

4.5.3. Opcions

Figura 17.40. Opcions del filtre Reducció del soroll

Opcions del filtre Reducció del soroll

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Força

Augmentant la força disminueix el soroll i augmenta el difuminat: busqueu l'avinença mitjançant el visionat en el llenç.

4.5.4. Exemple

Original

Filtre aplicat. Força = 5