4.5. Μείωση θορύβου

4.5.1. Επισκόπηση

Ένα απλό φίλτρο GEGL μείωσης του θορύβου.

4.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceNoise Reduction….

4.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.40. Επιλογές φίλτρου μείωσης θορύβου

Επιλογές φίλτρου μείωσης θορύβου

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ισχύς

Η αύξηση της ισχύος χειροτερεύει τον θόρυβο και αυξάνει τη θόλωση: βρείτε τον συμβιβασμό χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση στον καμβά.

4.5.4. Παράδειγμα

Αρχική

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο. Ισχύς = 5