8.26. Descompon

8.26.1. Resum

Figura 16.183. Descomposició en imatges (RGB)

Descomposició en imatges (RGB)

Imatge original

Descomposició en imatges (RGB)

Ordre «Descompondre» aplicat (RGB descomposició) amb Descompondre en capes sense marcar.


Figura 16.184. Descomposició a les capes (RGB)

Descomposició a les capes (RGB)

Imatge original

Descomposició a les capes (RGB)

Ordre «Descompondre» aplicat (RGB descomposició) amb Descompondre en capes marcat.


Aquesta ordre separa els canals (RGB, HSV, CMYK ...) d'una imatge en imatges separades o capes.

[Nota] Nota

Aquesta ordre només funciona amb imatges RGB. Si la imatge és en escala de grisos o indexada, l'entrada del menú està desactivada.

8.26.2. Activa l'ordre

  • Podeu trobar aquesta ordre en el menú principal ColorsComponentsDescompondre….

8.26.3. Opcions

Figura 16.185. Opcions de l'ordre «Descompondre»

Opcions de l'ordre «Descompondre»

Extreu els canals

Les següents opcions es descriuen amb l'opció Descompondre a capes marcada.

Model de color
RGB

Si s'escull l'opció RGB, es crea una imatge en escala de grisos amb tres capes (vermell, verd i blau), i dos canals (gris i alfa).

Aquesta funció és interessant quan s'utilitza l'eina Llindar. També podeu realitzar operacions com tallar, enganxar o moure seleccions en un sol canal RBG. Podeu utilitzar una capa d'escala de grisos extreta com a selecció o màscara desant-la en un canal (seleccioneu la totalitat o una part de la capa i, a continuació, SeleccionaDesa en un canal).

RGBA

Si s'escull l'opció RGBA, es crea una imatge semblant a la descomposició RGB amb una capa alfa addicional plena dels valors de transparència de la imatge d'origen. Els píxels totalment transparents són negres i els píxels totalment opacs són blancs.

Alfa

Aquesta opció extreu la transparència de la imatge desada al canal Alfa en el Diàleg del canal en una imatge separada. Els píxels del tot transparents són negres, els píxels del tot opacs són blancs. Els tons grisos són transicions suaus de la transparència de la imatge original.

HSV

Aquesta opció descompon la imatge en tres capes d'escala de grisos, una per al to, una per a la saturació i una altra per al valor.

Encara que el To estigui en escala de grisos, representa les tonalitats. En el cercle cromàtic, el blanc i el negre són els punts d'inici i arribada i se superposen. Representen el vermell que es troba a dalt del cercle. Els nivells intermedis de gris corresponen als tons intermedis del cercle: de gris fosc a taronja, de gris mig a verd, i de gris clar a magenta.

Saturació i Valor: el blanc és el màxim de saturació (color pur) i el valor màxim (molt clar). El negre és la saturació mínima (blanc) i el valor mínim (negre).

HSL

Aquesta opció és similar a HSV. En comptes del Valor, la tercera capa conté components de la lluminositat de la imatge L.

CMYK

Aquesta opció descompon una imatge en quatre capes a escala de grisos, una pel groc, una pel magenta, una pel cian i una altra pel negre.

Aquesta opció pot ser útil per a transferir la imatge a un programari capaç d'imprimir CMYK.

LAB

Aquesta opció descompon la imatge en tres capes a escala de grisos, capa «L» per a la luminància, capa «A» pels colors entre el verd i el vermell, capa «B» pels colors entre el blau i el groc.

La descomposició LAB és un model de color de la família luminància-color. Un canal s'utilitza per a la lluminositat mentre que dos altres canals són per als colors. El model de color LAB el fa servir Photoshop.

LCH

Aquesta opció descompon la imatge en tres capes d'escala de grisos, capa «L» per a la luminància, capa «C» pel Croma i capa «H» pel to.

La descomposició LCH és un model de color de la família Luminance-Color.

YCbCr ITU R470, YCbCr ITU R470 256, YCbCr ITU R709, YCbCr ITU R709 256

En el GIMP hi ha quatre descomposicions YCbCr amb diferents valors. Cada opció descompon la imatge en tres capes a escala de grisos, una capa per a la luminància i dues altres per als blavosos i vermellosos.

El model de color YCbCr, també anomenat YUV, s'utilitza ara per al vídeo digital (inicialment per al vídeo analògic PAL). Es basa en la idea que l'ull humà és més sensible a la lluminositat que els colors. La descomposició YCbCr utilitza una matriu de transformació i les diferents opcions són diferents valors recomanats per la ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) aplicats a la matriu.

Descompon en capes

Si se selecciona aquesta opció, es crearà una nova imatge a escala de grisos, amb cada capa representant un dels canals del mode seleccionat. Si aquesta opció no està marcada, cada canal es representa en la seva pròpia imatge i s'anomena clarament a la barra de noms.

Primer pla com a color de registre

Exemple 16.1. Marques de tall

Font de la imatge

Component negre

Component negre

(Components magenta i groc omesos)


Aquesta opció és pels especialistes. Està relacionada amb la impressió CMYK. Quan s'activa, cada píxel del color del primer pla actiu serà de color negre en cada component de les imatges o capes descompostes. Això permet fer visibles les marques de tall en tots els canals, proporcionant una referència útil per a l'alineació. Una creu fina impresa en negre també es pot utilitzar per a comprovar si les planxes d'impressió estan alineades.