7.5. Πίνακας εργαλείων

Αυτός ο πίνακας εργαλείων βοηθά την παρακολούθηση των πόρων του GIMP (κρυφή μνήμη (Cache), εναλλακτική μνήμη (Swap), ΚΜΕ, μνήμη). Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε πιο σωστές αποφάσεις για διάφορες επιλογές διαμόρφωσης, ιδιαίτερα σε πόρους συστήματος. Χρησιμοποιείται επίσης από προγραμματιστές.

Σχήμα 15.121. Το παράθυρο διαλόγου του Πίνακα εργαλείων

Το παράθυρο διαλόγου του Πίνακα εργαλείων

7.5.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsDashboard;

  • από το μενού καρτέλα σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο πατώντας το και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠίνακας εργαλείων.

7.5.2. Χρήση του πίνακας εργαλείων

Ο Πίνακας εργαλείων αποτελείται από πέντε ομάδες που μπορείτε να παρακολουθήσετε: χρήση Κρυφής μνήμης (Cache), χρήση Εναλλαγής (Swap), χρήση CPU, χρήση Μνήμης και Διάφορες πληροφορίες. Από προεπιλογή, η ομάδα Διάφορα είναι κρυφή και οι ομάδες CPU και Μνήμης είναι συμπτυγμένες.

Κάθε ομάδα έχει ένα ξεχωριστό μενού καρτελών όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτήν την ομάδα.

Στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων υπάρχουν δύο πλήκτρα, τα οποία θα εξηγηθούν στο μενού περιβάλλοντος του πίνακα εργαλείων, όπου είναι επίσης διαθέσιμες αυτές οι εντολές.

Το μενού περιβάλλοντος του πίνακα εργαλείων

Αυτό το μενού περιβάλλοντος σάς επιτρέπει να αλλάξετε τις ομάδες που είναι ορατές, ορισμένες άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον πίνακα εργαλείων, καθώς και μερικές εντολές που σχετίζονται με τον πίνακα εργαλείων.

Σχήμα 15.122. Το μενού περιβάλλοντος του πίνακα εργαλείων

Το μενού περιβάλλοντος του πίνακα εργαλείων

Υπομενού Ομάδες

Το υπομενού Ομάδες σάς επιτρέπει να αλλάξετε ποιες ομάδες είναι ορατές. Από προεπιλογή η Κρυφή μνήμη (Cache), η Εναλλαγή (Swap), η CPU και η Μνήμη είναι ορατές και η Διάφορα είναι κρυφή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε οποιεσδήποτε από αυτές εδώ.

Υπομενού διατημάτων ενημέρωσης

Το υπομενού διαστημάτων ενημέρωσης σάς επιτρέπει να αλλάζετε πόσο συχνά ενημερώνονται οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων. Η προεπιλογή είναι 0,25 δευτερόλεπτα, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε σε μεγαλύτερη περίοδο έως 4 δευτερόλεπτα.

Υπομενού διάρκειας ιστορικού

Το υπομενού διάρκεια ιστορικού σάς επιτρέπει να αλλάξετε τη χρονική περίοδο που εμφανίζονται οι πληροφορίες. Η προεπιλογή είναι 60 δευτερόλεπτα, αλλά μπορείτε να επιλέξετε από τιμές μεταξύ 15 και 240 δευτερολέπτων.

Έναρξη/Διακοπή εγγραφής…

Αυτό είναι επίσης διαθέσιμο ως πλήκτρο στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων. Αυτό σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή ενός αρχείου καταγραφής απόδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προγραμματιστές μπορεί να σας ζητήσουν να παρέχετε αυτό το αρχείο καταγραφής εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση. Αυτό το αρχείο καταγραφής μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν το πρόβλημα. Όταν ξεκινήσετε την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια τοποθεσία και το όνομα αρχείου όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο καταγραφής.

Προσθήκη σημειωτή…

Εάν καταγράφετε ένα αρχείο καταγραφής απόδοσης, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε ένα συγκεκριμένο συμβάν στο αρχείο καταγραφής. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα σε αυτό το συμβάν. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τους προγραμματιστές να βρουν την περιοχή προβλημάτων στο αρχείο καταγραφής σας, επειδή τα αρχεία καταγραφής μπορεί να γίνουν αρκετά μεγάλα. Αυτό είναι επίσης διαθέσιμο ως πλήκτρο στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων όταν εγγράφετε ένα αρχείο καταγραφής απόδοσης.

Προσθήκη κενού σημειωτή…

Εάν καταγράφετε ένα αρχείο καταγραφής απόδοσης, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε ένα συγκεκριμένο σημείο στο αρχείο καταγραφής. Θα προστεθεί ένας κενός σημειωτής, που σημαίνει ότι δεν θα σας ζητηθεί να του δώσετε όνομα. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τους προγραμματιστές να βρουν την περιοχή προβλημάτων στο αρχείο καταγραφής σας, επειδή τα αρχεία καταγραφής μπορεί να γίνουν αρκετά μεγάλα. Κατά την εγγραφή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων, ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift για να προσθέσετε έναν κενό σημειωτή.

Επαναφορά

Η επαναφορά αθροιστικών δεδομένων καταργεί τα δεδομένα απόδοσης και ξεκινά από το μηδέν. Αυτό είναι επίσης διαθέσιμο ως πλήκτρο στο κάτω μέρος του πίνακα εργαλείων, όταν δεν καταγράφετε ένα αρχείο καταγραφής απόδοσης.

Προειδοποίηση μικρού χώρου εναλλαγής (Swap)…

Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας εργαλείων θα ανυψωθεί στην κορυφή, εάν ο χώρος εναλλαγής (swap) πλησιάζει το όριο.

Θα εξηγήσουμε τώρα κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Κρυφή μνήμη (Cache)

Η κρυφή μνήμη δείχνει το μέρος της κρυφής μνήμης πλακιδίων που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και της οποίας το μέγεθος μπορεί να ρυθμιστεί στις προτιμήσεις των πόρων του συστήματος, . Εάν η κρυφή μνήμη σας είναι συχνά κοντά στο μέγιστο και έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αυξήσετε το μέγεθος της κρυφής μνήμης.

Σχήμα 15.123. Το μενού περιβάλλοντος της κρυφής μνήμης (Cache)

Το μενού περιβάλλοντος της κρυφής μνήμης (Cache)

Από προεπιλογή, αυτό δείχνει το τμήμα της κρυφής μνήμης που καταλαμβάνεται αυτή τη στιγμή, καθώς και το μέγιστο μέγεθος της κρυφής μνήμης, όπως έχει οριστεί στις προτιμήσεις. Το τι εμφανίζεται μπορεί να αλλάξει στο μενού της καρτέλας κρυφής μνήμης (Cache). Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κατειλημμένο μέγεθος, το μέγιστο μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε από την έναρξη της μέτρησης, το όριο της κρυφής μνήμης (cache), την αναλογία συμπίεσης και την αναλογία επιτυχίας/αποτυχίας.

Εναλλαγή (Swap)

Η εναλλαγή (Swap) δείχνει το τρέχον μέγεθος της ανταλλαγής πλακιδίων στο δίσκο και ποιο μέρος αυτής χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Δείχνει επίσης το όριο μεγέθους εναλλαγής. Εάν η swap χρησιμοποιείται συχνά και έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αυξήσετε το μέγεθος της κρυφής μνήμης (cache).

Σχήμα 15.124. Το μενού περιβάλλοντος ανταλλακτικής μνήμης (Swap)

Το μενού περιβάλλοντος ανταλλακτικής μνήμης (Swap)

Από προεπιλογή, αυτό δείχνει το τρέχον μέγεθος εναλλαγής (Swap) και ποιο μέρος είναι κατειλημμένο, καθώς και το όριο μεγέθους εναλλαγής (Swap). Το τι εμφανίζεται μπορεί να αλλάξει στο μενού της καρτέλας εναλλαγής (Swap). Όπως μπορείτε να δείτε στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κατειλημμένο μέγεθος, το τρέχον μέγεθος του αρχείου εναλλαγής, το όριο μεγέθους του αρχείου εναλλαγής, το μέγεθος ουράς (το μέγεθος που έχει προγραμματιστεί να γραφτεί στο αρχείο εναλλαγής), την Ανάγνωση που είναι το συνολικό μέγεθος που διαβάζεται από το αρχείο εναλλαγής, το Εγγραφή που είναι το συνολικό μέγεθος που γράφεται στο αρχείο εναλλαγής και το ποσοστό συμπίεσης των δεδομένων που γράφονται στο αρχείο εναλλαγής.

ΚΜΕ (CPU)

Η ΚΜΕ (CPU) δείχνει την τρέχουσα χρήση της CPU.

Σχήμα 15.125. Το μενού περιβάλλοντος ΚΜΕ (CPU)

Το μενού περιβάλλοντος ΚΜΕ (CPU)

Από προεπιλογή, αυτό δείχνει την τρέχουσα χρήση της ΚΜΕ (CPU). Αυτό που εμφανίζεται μπορεί να αλλάξει στο μενού καρτέλας CPU. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη Χρήση CPU και τον συνολικό χρόνο που η CPU ήταν Ενεργή.

Μνήμη

Η μνήμη δείχνει την τρέχουσα ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται από το GIMP, την ποσότητα της διαθέσιμης (δωρεάν) φυσικής μνήμης και το συνολικό μέγεθος της φυσικής σας μνήμης.

Σχήμα 15.126. Το μενού περιβάλλοντος μνήμης

Το μενού περιβάλλοντος μνήμης

Ό,τι εμφανίζεται σε αυτήν την ομάδα μπορεί να αλλάξει στο μενού της καρτέλας Μνήμη. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κατειλημμένο πλακίδιο της κρυφής μνήμης (Cache), το συνολικό μέγεθος της μνήμης πλακιδίου, την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της διαθέσιμης φυσικής μνήμης και το μέγεθος της φυσικής μνήμης.

Διάφορα

Η ομάδα Διάφορα δεν εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί στο μενού περιβάλλοντος του πίνακα εργαλείων. Εμφανίζει επιπλέον πληροφορίες χρήσιμες κυρίως για προγραμματιστές.

Σχήμα 15.127. Το μενού περιβάλλοντος διάφορα

Το μενού περιβάλλοντος διάφορα

Από προεπιλογή εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το συνολικό μέγεθος των επεξεργασμένων δεδομένων Mipmapped, τον αριθμό των εκχωρούμενων νημάτων εργασίας, τον αριθμό των ενεργών νημάτων εργασίας, τον αριθμό των ασύγχρονων λειτουργιών, το συνολικό μέγεθος της μνήμης πλακιδίων, το συνολικό μέγεθος απελευθερωμένης μνήμης (Scratch) και το συνολικό μέγεθος των προσωρινών ενδιάμεσων μνημών (buffers).