7.4. Κονσόλα σφαλμάτων

Η Κονσόλα σφαλμάτων προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από το μοναδικό «μήνυμα GIMP». Αυτό είναι ένα ημερολόγιο όλων των σφαλμάτων που συμβαίνουν ενώ τρέχει το GIMP. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλο αυτό το ημερολόγιο ή μόνο ένα επιλεγμένο κομμάτι.

7.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsError Console;

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλογή Προσθήκη καρτέλαςΚονσόλα σφαλμάτων.

7.4.2. Ο διάλογος «Κονσόλα σφαλμάτων»

Σχήμα 15.119. Το παράθυρο διαλόγου «Κονσόλα σφαλμάτων»

Το παράθυρο διαλόγου «Κονσόλα σφαλμάτων»

Καθαρισμός σφαλμάτων

Αυτό το κουμπί διαγράφει όλα τα σφάλματα στο ημερολόγιο.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Δεν μπορείτε να «αναιρέσετε» αυτήν την ενέργεια.

Αποθήκευση όλων των σφαλμάτων

This button lets you save the error log to a file. A dialog window lets you choose the name and the destination directory of the error log file. See Τμήμα 5.3, «Αποθήκευση αρχείου» for more information on saving files.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα μέρος του ημερολογίου (με πάτημα και μεταφορά του δείκτη ποντικιού ή χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρα βελών) και αποθήκευση μόνο του επιλεγμένου τμήματος πατώντας το πλήκτρο Shift, ενώ πατάτε το πλήκτρο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Θα βρείτε επίσης αυτές τις ενέργειες πλήκτρων στο μενού καρτέλας διάλογου με κλικ στο , ή στο μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο παράθυρο διαλόγου.

7.4.3. Το μενού περιβάλλοντος «Κονσόλα σφαλμάτων»

Σχήμα 15.120. Μενού περιβάλλοντος «Κονσόλα σφαλμάτων»

Μενού περιβάλλοντος «Κονσόλα σφαλμάτων»

Εκτός από τις λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω με τη χρήση των πλήκτρων, το μενού περιβάλλοντος διαθέτει τις ακόλουθες πρόσθετες ενέργειες. Μπορείτε να προσπελάσετε το μενού περιβάλλοντος δεξιοπατώντας την κονσόλα σφαλμάτων.

Επιλογή όλων

Αυτή η εντολή σάς επιτρέπει να επιλέξετε όλα τα μηνύματα στο αρχείο καταγραφής.

Επισήμανση

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αλλάξετε το είδος των μηνυμάτων που θα επισημαίνονται στην κονσόλα σφαλμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ακόλουθα τρία είδη μηνυμάτων: Σφάλματα, Προειδοποιήσεις και Μηνύματα.