14.12. Σκακιέρα

14.12.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.349. Παράδειγμα του φίλτρου σκακιέρας

Παράδειγμα του φίλτρου σκακιέρας

Εφαρμογή φίλτρου «σκακιέρας»


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα μοτίβο σκακιέρας αντικαθιστώντας το περιεχόμενο της τρέχουσας στρώσης. Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα για μοτίβο είναι τα τρέχοντα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου της εργαλειοθήκης.

14.12.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternCheckerboard….

14.12.3. Επιλογές

Σχήμα 17.350. «Checkerboard» filter options

«Checkerboard» filter options

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πλάτος, ύψος

Με αυτές τις επιλογές, μπορείτε να ορίσετε το οριζόντιο/κάθετο μέγεθος τετραγώνου της σκακιέρας, σε εικονοστοιχεία.

Η αύξηση μόνο του πλάτους ή του ύψους θα δημιουργήσει οριζόντιες ή κάθετες λουρίδες.

Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Αυτές οι επιλογές μετατοπίζουν τετράγωνα οριζόντια (Χ) ή κάθετα (Υ). Τα όρια της τιμής είναι τα όρια της οθόνης σας.

Χρώμα 1, Χρώμα 2

Το προκαθορισμένο χρώμα 1 είναι το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης. Το προκαθορισμένο χρώμα 2 είναι το χρώμα του παρασκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα χρώματα πατώντας το πλήκτρο χρώματος, ή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρώματος στα δεξιά. Το μέγεθος του επιλογέα χρώματος μπορεί να οριστεί στο παράθυρο λειτουργίας GEGL κάτω από την εργαλειοθήκη.