13.4. Ανίχνευση κλαστικού

13.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.284. Ανίχνευση κλαστικού

Ανίχνευση κλαστικού

Αρχική εικόνα

Ανίχνευση κλαστικού

Εφαρμογή φίλτρου «ανίχνευση κλαστικού»


Αυτό το φίλτρο μετασχηματίζει την εικόνα με το κλαστικό Mandelbrot: χαρτογραφεί την εικόνα στο κλαστικό.

13.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersMapFractal trace….

13.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.285. Επιλογές φίλτρου «ανίχνευσης κλαστικού»

Επιλογές φίλτρου «ανίχνευσης κλαστικού»

Επιλογές

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τύπος κλαστικού

Επιλέξτε μεταξύ «Mandelbrot (Μάντελμπροτ)» και «Julia (Τζούλια)».

X1, X2, Y1, Y2, Βάθος

Αυτές οι παράμετροι είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω και επαναλήψεις του φίλτρου Ανίχνευση κλαστικού. Επιτρέπουν να διαφοροποιείτε την επέκταση του κλαστικού και βάθους λεπτομέρειας.

JX, JY

Θέσεις των τιμών X και Y του σπόρου Τζούλια. Εμφανίζεται μόνο όταν ο τύπος κλαστικού είναι Τζούλια (Julia).

Μήκος αποκοπής (Bailout)

Πολιτική αβύσσου

Η εικόνα απεικόνισης σε κλαστική μπορεί να αποκαλύψει κενές περιοχές. Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ορίσετε συμπεριφορά μετατόπισης σε ενεργή στρώση ή άκρες επιλογής. Περιγράφονται στο Πολιτική αβύσσου