13.4. Ανίχνευση κλαστικού

13.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.286. Ανίχνευση κλαστικού

Ανίχνευση κλαστικού

Αρχική εικόνα

Ανίχνευση κλαστικού

Εφαρμογή φίλτρου «ανίχνευση κλαστικού»


Αυτό το φίλτρο μετασχηματίζει την εικόνα με το κλαστικό Mandelbrot: χαρτογραφεί την εικόνα στο κλαστικό.

13.4.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΑνίχνευση κλαστικού….

13.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.287. Επιλογές φίλτρου «ανίχνευσης κλαστικού»

Επιλογές φίλτρου «ανίχνευσης κλαστικού»

Επιλογές

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τύπος κλαστικού

Επιλέξτε μεταξύ «Mandelbrot (Μάντελμπροτ)» και «Julia (Τζούλια)».

X1, X2, Y1, Y2, Βάθος

Αυτές οι παράμετροι είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω και επαναλήψεις του φίλτρου Ανίχνευση κλαστικού. Επιτρέπουν να διαφοροποιείτε την επέκταση του κλαστικού και βάθους λεπτομέρειας.

JX, JY

Julia seed X and Y value positions. Only shown when fractal type is Julia.

Μήκος αποκοπής (Bailout)

ΝΑΓΙΝΕΙ

Πολιτική αβύσσου

Η εικόνα απεικόνισης σε κλαστική μπορεί να αποκαλύψει κενές περιοχές. Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ορίσετε συμπεριφορά μετατόπισης σε ενεργή στρώση ή άκρες επιλογής. Περιγράφονται στο Πολιτική αβύσσου