13.4. Composició fractal

13.4.1. Resum

Figura 17.282. Composició fractal

Composició fractal

Imatge original

Composició fractal

Després d'aplicar el filtre «Composició fractal»


Aquest filtre transforma la imatge amb una fractal Mandelbrot: projecta la imatge en la fractal.

13.4.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersMapFractal trace….

13.4.3. Opcions

Figura 17.283. Opcions del filtre «Composició fractal»

Opcions del filtre «Composició fractal»

Opcions

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Tipus de fractal

Trieu entre «Mandelbrot» i «Julia».

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars als paràmetres esquerre, dret, superior, inferior i iteracions del filtre Filtre Explorador de fractals . Permeten variar l'extensió de la fractal i la profunditat dels detalls.

JX, JY

Posició dels valors X i Y de la llavor Júlia. Només es mostra quan el tipus fractal és Julia.

Longitud del rescat

PENDENT

Política Abyss

Projectar una imatge al fractal pot revelar àrees buides. Aquestes opcions permeten establir un comportament de desplaçament a la capa activa o a les vores de la selecció. Es descriuen a Política Abyss