7.6. Θόρυβος RGB

7.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.158. Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής για το φίλτρο «Θόρυβος RGB»

Εφαρμογή φίλτρου «θόρυβος RGB»


The RGB Noise filter adds a normally distributed noise to a layer or a selection. It uses the RGB color model to produce the noise (noise is added to red, green and blue values of each pixel). A normal distribution means, that only slight noise is added to the most pixels in the affected area, while less pixels are affected by more extreme values. (If you apply this filter to an image filled with a solid gray color and then look at its histogram, you will see a classic bell-shaped Gaussian curve.)

Το αποτέλεσμα φαίνεται ένας πολύ φυσικός θόρυβος.

7.6.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersNoiseRGB Noise….

7.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.159. Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Επιλογές φίλτρου «θόρυβος RGB»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Συσχετισμένος θόρυβος

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

Ανεξάρτητο RGB

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

Γραμμικό RGB

Λειτουργία σε γραμμοπικοποιημένα χρωματικά δεδομένα RGB.

Κατανομή Γκάους

Χρήση κατανομής θορύβου Γκάους. Όταν αποεπιλεγεί χρησιμοποιείται αντ' αυτής μια γραμμική κατανομή θορύβου.

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Άλφα

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

Η τιμή που ορίζεται από αυτούς τους ολισθητές στην πραγματικότητα καθορίζει την τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής του εφαρμοζόμενου θορύβου. Η χρησιμοποιούμενη τυπική απόκλιση είναι μισή από την τιμή ορισμού (όπου 1 είναι η απόσταση μεταξύ της πιο χαμηλής και της υψηλής δυνατής τιμής σε ένα κανάλι).

Τυχαίος σπόρος

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.