7.5. Επιλογή

7.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.152. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Εφαρμογή φίλτρου «επιλογής»


Το φίλτρο επιλογής αντικαθιστά κάθε επηρεαζόμενο εικονοστοιχείο από μια τιμή εικονοστοιχείου τυχαία επιλεγμένη από τις 8 γειτονικές του και τη δική του (από ένα τετράγωνο 3×3, όπου το εικονοστοιχείο είναι το κέντρο). Όλα ή μόνο μερικά εικονοστοιχεία σε μια ενεργή στρώση ή επιλογή επηρεάζονται, το ποσοστό των επηρεαζόμενων εικονοστοιχείων προσδιορίζεται από την επιλογή Τυχαιότητα (%).

7.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersNoisePick….

7.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.153. Επιλογές φίλτρου «Επιλογής»

Επιλογές φίλτρου «Επιλογής»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυχαιότητα (%)

Αυτός ο ολισθητής αντιπροσωπεύει το ποσοστό των εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή επιλογής που θα επιλεγεί. Όσο πιο μεγάλη τιμή, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία επιλέγονται.

Επανάληψη

Αυτός ο ολισθητής αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που θα εφαρμοστεί το φίλτρο. Μεγαλύτερες τιμές καταλήγουν σε μεγαλύτερη επιλογή, με τις τιμές των εικονοστοιχείων να μεταφέρονται πιο μακριά.

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα της επιλογής. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το κουμπί Νέα σπορά.