7.5. Επιλογή

7.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.156. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Επιλογή»

Εφαρμογή φίλτρου «επιλογής»


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbors and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersNoisePick….

7.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.157. Επιλογές φίλτρου «Επιλογής»

Επιλογές φίλτρου «Επιλογής»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυχαιότητα (%)

Αυτός ο ολισθητής αντιπροσωπεύει το ποσοστό των εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή επιλογής που θα επιλεγεί. Όσο πιο μεγάλη τιμή, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία επιλέγονται.

Επανάληψη

Αυτός ο ολισθητής αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που θα εφαρμοστεί το φίλτρο. Μεγαλύτερες τιμές καταλήγουν σε μεγαλύτερη επιλογή, με τις τιμές των εικονοστοιχείων να μεταφέρονται πιο μακριά.

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα της επιλογής. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το κουμπί Νέα σπορά.