7.8. Διασπορά

7.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.162. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου διασποράς

Εφαρμογή φίλτρου «διασποράς»


Το φίλτρο διασποράς εναλλάσσει κάθε εικονοστοιχείο της ενεργής στρώσης ή επιλογής με ένα άλλο τυχαία επιλεγμένο εικονοστοιχείο κατά μία ποσότητα που καθορίζεται από το χρήστη. Δουλεύει σε μεταπτώσεις χρωμάτων, όχι σε απλές περιοχές χρωμάτων. Κανένα νέο χρώμα δεν εισάγεται.

7.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersNoiseSpread….

7.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.163. Επιλογές φίλτρου «Διασπορά»

Επιλογές φίλτρου «Διασπορά»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Οιζόντια, κατακόρυφα

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση που θα μετακινηθούν τα εικονοστοιχεία με τους άξονες οριζόντιο και κάθετο. Ο άξονας μπορεί να κλειδωθεί πατώντας το εικονίδιο αλυσίδας.

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει την τυχαιότητα της επέκτασης. Εάν ο ίδιος τυχαίος σπόρος στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να παραχθεί τυχαία πατώντας το πλήκτρο Νέα σπορά.