15.3. Ημιισοπέδωση

15.3.1. Επισκόπηση

Το φίλτρο ημιισοπέδωσης βοηθά αυτούς που χρειάζονται μια λύση στην εξομάλυνση εικόνων από ευρετήριο με διαφάνεια. Ο τύπος από ευρετήριο GIF υποστηρίζει πλήρη διαφάνεια (0 ή 255 τιμή άλφα), αλλά όχι ημιδιαφάνεια (1-254): τα ημιδιαφανή εικονοστοιχεία θα μετασχηματιστούν σε καθόλου ή πλήρη διαφάνεια, καταστρέφοντας την εξομάλυνση που εφαρμόσατε στο λογότυπο που θέλετε να βάλετε να βάλετε σε ιστοσελίδα.

Πριν την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, είναι βασικό να ξέρετε το χρώμα παρασκηνίου της ιστοσελίδας σας. Χρησιμοποιείστε τον επιλογέα χρώματος για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώμα που αναδύεται ως το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης. Αντιστροφή χρωμάτων προσκηνίου/παρασκηνίου, έτσι ώστε το χρώμα παρασκηνίου να είναι το ίδιο όπως το χρώμα παρασκηνίου του ιστού.

Η διαδικασία ημιισοπέδωσης θα συνδυάσει το χρώμα προσκηνίου στο χρώμα στρώσης (λογότυπος), αναλογικά με τις αντίστοιχες τιμές άλφα και θα ξαναδημιουργήσει σωστή εξομάλυνση. Ολότελα διαφανή εικονοστοιχεία δεν θα πάρουν το χρώμα. Πολύ διαφανή εικονοστοιχεία θα πάρουν λίγο χρώμα και ελαφρά διαφανή θα πάρουν πολύ περισσότερο χρώμα.

15.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersWebSemi-Flatten. It is available if your image holds an Alpha channel (see Τμήμα 7.34, «Προσθήκη καναλιού άλφα»). Otherwise, it is disabled.

15.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.410. Διάλογος επιλογών φίλτρου «Ημιισοπέδωση»

Διάλογος επιλογών φίλτρου «Ημιισοπέδωση»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Χρώμα

Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα που χρησιμοποιείται από αυτό το φίλτρο για τη συμπλήρωση ημιδιαφανών περιοχών. Μπορείτε να πατήσετε στη γραμμή χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα ή να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα σας.

15.3.4. Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης είναι ροζ και η εικόνα έχει αμβλυμένες άκρες σε διαφανές παρασκήνιο.

Σχήμα 17.411. Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Ενεργό χρώμα παρασκηνίου

Παράδειγμα ημιισοπέδωσης

Με 800% στάθμη εστίασης


Διατηρείται πλήρης διαφάνεια. Ημιδιαφανή εικονοστοιχεία χρωματίζονται με ροζ σύμφωνα με τη διαφάνεια τους (τιμή άλφα). Αυτή η εικόνα θα ανακατευθεί καλά στο ροζ παρασκήνιο της νέας σελίδας.

Σχήμα 17.412. Εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης

Εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης

Αποτέλεσμα, σε μορφή GIF, μετά την εφαρμογή φίλτρου ημιισοπέδωσης.