6.15. Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα

Μπορείτε να αναστρέψετε την εικόνα, ή να την γυρίσετε σαν κάρτα, χρησιμοποιώντας τις εντολές Οριζόντια αναστροφή ή Κατακόρυφη αναστροφή . Αυτές οι εντολές επιδρούν στη συνολική εικόνα. Για αναστροφή μιας επιλογής, χρησιμοποιείστε το Αναστροφή εργαλείου. Για να αναστρέψετε μια στρώση, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις του μενού ΣτρώσηΜετασχηματισμός ή Αναστροφή εργαλείου.

6.15.1. Ενεργοποίηση των εντολών

  • You can access the horizontal flip command from the main menu through ImageTransformFlip Horizontally.

  • You can access the vertical flip command from the main menu through ImageTransformFlip Vertically.