4.12. Αναστροφή

Το εργαλείο αναστροφής παρέχει τη δυνατότητα αναστροφής στρώσεων ή επιλογών είτε οριζόντια είτε κάθετα. Όταν μια επιλογή αναστρέφεται, μια νέα στρώση με αιωρούμενη επιλογή δημιουργείται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για δημιουργία ανακλάσεων.

4.12.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the main menu: ToolsTransform ToolsFlip.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+F.

4.12.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Ctrl

Το Ctrl επιτρέπει την αλλαγή κατάστασης μεταξύ οριζόντιας και κάθετης αναστροφής.

4.12.3. Επιλογές

Σχήμα 14.125. Επιλογές «εργαλείου αναστροφής»

Επιλογές «εργαλείου αναστροφής»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Μετασχηματισμός
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Direction (Ctrl)

Οι ρυθμίσεις εναλλαγής εργαλείου ελέγχουν την αναστροφή είτε οριζόντια είτε κάθετα. Αυτή η εναλλαγή μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας το Ctrl.

Περικοπή
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.