6.25. Συγχώνευση ορατών στρώσεων

Η εντολή Συγχώνευση ορατών στρώσεων συγχωνεύει τις ορατές στρώσεις σε μια μονή στρώση. Ορατές στρώσεις είναι αυτές που εμφανίζονται στο διάλογο στρώσεων με το εικονίδιο «μάτι».

[Σημείωση] Σημείωση

Με αυτή την εντολή, οι αρχικές ορατές στρώσεις εξαφανίζονται. Με την εντολή Νέο από τα ορατά, μια νέα στρώση δημιουργείται στην κορυφή της στοίβας και οι αρχικές ορατές στρώσεις διατηρούνται.

6.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageMerge Visible Layers…,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+M.

6.25.2. Περιγραφή του διαλόγου «Επιλογές συγχώνευσης στρώσεων»

Σχήμα 16.72. Ο διάλογος «επιλογές συγχώνευσης στρώσεων»

Ο διάλογος «επιλογές συγχώνευσης στρώσεων»

Τελικά η συγχωνευμένη στρώση πρέπει να είναι:

Ορατές στρώσεις είναι οι στρώσεις που σημειώνονται με ένα εικονίδιο «ματιού» στο διάλογο στρώσεων.

  • Επέκταση όσο χρειάζεται: Η τελική στρώση είναι αρκετά μεγάλη για να περιέχει όλες τις συγχωνευμένες στρώσεις. Παρακαλώ σημειώστε ότι η στρώση στο GIMP μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εικόνα.

  • περικοπή στην εικόνα: Η τελική στρώση έχει το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα. Να θυμόσαστε ότι οι στρώσεις στο GIMP μπορεί να είναι μεγαλύτερες από την εικόνα. Κάθε στρώση στην εικόνα που είναι μεγαλύτερη από την εικόνα περικόπτεται με αυτήν την επιλογή.

  • περικοπή στην κατώτατη στρώση: Η τελική στρώση έχει το ίδιο μέγεθος όπως η κατώτατη στρώση. Εάν η κατώτατη στρώση είναι μικρότερη από μερικές από τις ορατές στρώσεις, η τελική στρώση περικόπτεται στο μέγεθος και θέση της κατώτατης στρώσης.

Συγχώνευση μόνο μες την ενεργή ομάδα

Αυτή η αυτονόητη επιλογή ενεργοποιείται όταν υπάρχει ομάδα στρώσεων.

Απόρριψη αόρατων στρώσεων

Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, οι μη ορατές στρώσεις αφαιρούνται από τη στοίβα στρώσεων.

Σχήμα 16.73. Παράδειγμα «Ανάμιξη ορατών στρώσεων»

Παράδειγμα «Ανάμιξη ορατών στρώσεων»

Τρεις στρώσεις, οι δύο είναι ορατές

Παράδειγμα «Ανάμιξη ορατών στρώσεων»

Η «Απόρριψη αόρατων στρώσεων» ασημείωτη

Παράδειγμα «Ανάμιξη ορατών στρώσεων»

Η «Απόρριψη αόρατων στρώσεων» σημειωμένη