7.5. Διπλασιασμός στρώσης

Η εντολή διπλασιασμός στρώσης προσθέτει μια νέα στρώση στην εικόνα που είναι σχεδόν ταυτόσημο αντίγραφο της ενεργής στρώσης. Το όνομα της νέας στρώσης είναι το ίδιο όπως το όνομα της αρχικής στρώσης, αλλά με το «αντίγραφο» προσαρτημένο σε αυτό.

Εάν διπλασιάσετε τη στρώση παρασκηνίου που δεν έχει κανάλι άλφα, η νέα στρώση δίνεται με κανάλι άλφα. Επιπλέον, εάν υπάρχουν «παράσιτα» προσκολλημένα στην ενεργή στρώση, δεν διπλασιάζονται. (Εάν η κατανόηση της λέξης «παράσιτα» περιορίζεται σε μικρά, ανεπιθύμητα δημιουργήματα, παρακαλώ αγνοήστε την τελευταία πρόταση.)

7.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerDuplicate Layer,

  • ή από το τοπικό αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξιοπατώντας τον διάλογο στρώσεων.

  • Επιπλέον, στο διάλογο στρώσης, μπορείτε να το προσπελάσετε μέσα από διπλασιασμός του αναδυόμενου μενού περιεχομένου, ή με κλικ στο κουμπί εικονιδίου Duplicate Layer στον πάτο αυτού του διαλόγου.