4.6. Κατά χρώμα

Η εντολή Kατά χρώμα είναι ένας εναλλακτικός δρόμος προσπέλασης του εργαλείου «Επιλογή κατά χρώμα», ενός από τα βασικά εργαλεία επιλογής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες χρήσης αυτού του εργαλείου στο Επιλογή κατά χρώμα.

4.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectBy Color,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+O.