4.5. Αιώρηση

Η εντολή Αιώρηση μετατρέπει μια κανονική επιλογή σε «αιωρούμενη επιλογή».

Μια αιωρούμενη επιλογή (μερικές φορές λέγεται και «αιωρούμενη στρώση») είναι ένας τύπος προσωρινής στρώσης που είναι παρόμοιος στη λειτουργία με την κανονική στρώση, εκτός από το ότι πριν μπορέσετε να συνεχίσετε την εργασία σε οποιαδήποτε άλλη στρώση στην εικόνα, μια αιωρούμενη στρώση πρέπει να αγκιστρωθεί. Δηλαδή, πρέπει να την συνδέσετε με μια κανονική (μη αιωρούμενη) στρώση, συνήθως την αρχική στρώση (αυτή που ήταν πριν ενεργή), για παράδειγμα, με κλικ στην εικόνα έξω από την αιωρούμενη επιλογή (δείτε πιο κάτω).

[Σημαντικό] Σημαντικό

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε καμιά λειτουργία σε άλλες στρώσεις, ενώ η εικόνα έχει μια αιωρούμενη επιλογή!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποικίλες λειτουργίες για να αλλάξετε τα δεδομένα εικόνας στην αιωρούμενη επιλογή. Εκεί μπορεί να υπάρχει μόνο μια αιωρούμενη επιλογή σε εικόνα τη φορά.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν εμφανίσετε το όριο στρώσης χρησιμοποιώντας την εντολή Εμφάνιση ορίου στρώσης, ίσως έχετε δυσκολία επιλογής της ακριβούς περιοχής της εικόνας που θέλετε σε μια στρώση. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε μια ορθογώνια επιλογή, μετασχηματίζοντας την σε αιωρούμενη επιλογή και αγκυρώνοντας την σε μια νέα στρώση. Έπειτα απλά αφαιρέστε την αρχική στρώση.

Στις αρχικές εκδόσεις του GIMP, οι αιωρούμενες επιλογές χρησιμοποιήθηκαν για εκτέλεση λειτουργιών σε ένα περιορισμένο τμήμα εικόνας. Μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολα τώρα με στρώσεις, αλλά μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο εργασίας με εικόνες.

4.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through SelectFloat,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+L.

4.5.2. Δημιουργία αιωρούμενης επιλογής αυτόματα

Μερικές λειτουργίες εικόνας δημιουργούν μια αιωρούμενη επιλογή αυτόματα:

  • Οι λειτουργίες «επικόλληση», επικόλληση επώνυμης μνήμης, Επικόλληση ή Επικόλληση εντός, επίσης δημιουργούν μια αιωρούμενη επιλογή.

  • Επιπρόσθετα, τα εργαλεία μετασχηματισμού, Αναστροφή, Διάτμηση, Κλιμάκωση, Περιστροφή και Προοπτική, δημιουργούν αιωρούμενη επιλογή όταν χρησιμοποιούνται σε επιλογή, αντί για στρώση. Όταν η κατάσταση επίδρασης είναι στρώση μετασχηματισμού και η επιλογή ήδη υπάρχει, αυτά τα εργαλεία μετασχηματίζουν την επιλογή και δημιουργούν μια αιωρούμενη επιλογή με το αποτέλεσμα. Εάν η επιλογή δεν υπάρχει, μετασχηματίζουν την τρέχουσα στρώση και δεν δημιουργούν αιωρούμενη επιλογή. (Εάν η κατάσταση επίδρασης είναι επιλογή μετασχηματισμού, δεν δημιουργούν επίσης αιωρούμενη επιλογή.)

  • Με κλικ και σύρσιμο επιλογής ενώ πατάτε τα πλήκτρα Ctrl+Alt (δείτε Τμήμα 2.1, «Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους επιλογής») δημιουργείτε επίσης αυτόματα μια αιωρούμενη επιλογή.

4.5.3. Αγκίστρωση αιωρούμενης επιλογής

Μπορείτε να αγκιστρώσετε μια αιωρούμενη επιλογή με ποικίλους τρόπους:

  • Μπορείτε να αγκιστρώσετε την αιωρούμενη επιλογή στην τρέχουσα στρώση από την οποία κατάγεται η επιλογή. Για να το κάνετε αυτό, κλικ οπουδήποτε στην εικόνα εκτός από την αιωρούμενη επιλογή. Αυτό αναμιγνύει την αιωρούμενη επιλογή με την τρέχουσα στρώση.

  • Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αγκύρωση στρώσης (Ctrl+H).

  • Μπορείτε επίσης να αγκυρώσετε την αιωρούμενη επιλογή στην τρέχουσα στρώση πατώντας το πλήκτρο αγκύρωσης Anchor the floating Layer του διαλόγου στρώσεων, που εμφανίζεται από το GIMP-2.10.18, όταν δημιουργείται η αιωρούμενη επιλογή, αντί για το προεπιλεγμένο εικονίδιο συγχώνευσης στρώσεων.

  • Εάν δημιουργήσετε μια Νέα στρώση ενώ υπάρχει αιωρούμενη επιλογή, η αιωρούμενη επιλογή αγκυρώνεται στη νεοδημιουργούμενη στρώση.