4.10. Όξυνση

Η εντολή Όξυνση μειώνει την ποσότητα θόλωσης ή ασάφειας γύρω από την άκρη της επιλογής. Αντιστρέφει το εφέ της εντολής επιλογή άμβλυνσης. Η νέα άκρη της επιλογής ακολουθεί τη διάστικτη γραμμή της άκρης της παλιάς επιλογής. Η εξομάλυνση επίσης αφαιρείται.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλούμε, μην συγχέεται αυτήν την εντολή με το φίλτρο Όξυνση (Απόξυνση μάσκας).

4.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through SelectSharpen.