4.11. Σμίκρυνση

Η εντολή Συρρίκνωση μειώνει το μέγεθος της επιλεγμένης περιοχής μετακινώντας κάθε σημείο στην άκρη της επιλογής μια συγκεκριμένη απόσταση μακριά από την πιο κοντινή άκρη της εικόνας (προς το κέντρο της επιλογής). Η άμβλυνση διατηρείται, αλλά το σχήμα της άμβλυνσης μπορεί να μεταβληθεί στις γωνίες ή σε σημεία απότομης καμπυλότητας.

4.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through SelectShrink….

4.11.2. Περιγραφή του διαλόγου «Συρρίκνωση»

Σχήμα 16.29. Ο διάλογος «επιλογή συρρίκνωσης»

Ο διάλογος «επιλογή συρρίκνωσης»

Συρρίκνωση επιλογής κατά

Εισαγωγή της ποσότητας κατά την οποία θα μειωθεί η επιλογή στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη μονάδα είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης από το αναπτυσσόμενο μενού.

Η επιλεγμένη περιοχή συνεχίζει εκτός εικόνας

Ήταν «Συρρίκνωση από το άκρο της εικόνας»· η ενέργεια είναι αμετάβλητη. Αυτή η επιλογή ενδιαφέρει μόνο εάν η επιλογή τρέχει κατά πλάτος της ακμής της εικόνας. Εάν το κάνει και αυτή η επιλογή έχει σημειωθεί, τότε η επιλογή συρρικνώνεται μακριά από την ακμή της εικόνας. Εάν αυτή η επιλογή δεν σημειωθεί, η επιλογή συνεχίζει να επεκτείνεται στο περίγραμμα της εικόνας. Δείτε Η επιλεγμένη περιοχή συνεχίζει εκτός εικόνας.