2.2. Επιλογή ορθογωνίου

Το εργαλείο επιλογής ορθογωνίου σχεδιάστηκε για να επιλέγει ορθογώνιες περιοχές της ενεργού στρώσης: είναι το πιο βασικό από τα εργαλεία επιλογής και πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο. Για πληροφορίες σε επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές· για πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής.

Αυτό το εργαλείο επίσης χρησιμοποιείται για σχεδίαση ενός ορθογωνίου σε μια εικόνα. Για σχεδίαση ενός γεμάτου ορθογωνίου, δημιουργήστε μια επιλογή ορθογωνίου και έπειτα γεμίστε την χρησιμοποιώντας το Εργαλείο κουβά γεμίσματος. Για να δημιουργήσετε ένα ορθογώνιο περίγραμμα, η πιο απλή και ευέλικτη προσέγγιση είναι η δημιουργία μιας ορθογώνιας επιλογής και έπειτα το βάψιμο της.

2.2.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsRectangle Select.

  • Πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου R.

2.2.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εργαλεία επιλογής για βοήθεια με τροποποιητικά πλήκτρα που επηρεάζουν όλα αυτά τα εργαλεία κατά τον ίδιο τρόπο. Μόνο επιλογές αποτελεσμάτων που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Ctrl (Έλεγχος)

Pressing the Ctrl key after starting your selection, and holding it down until you are finished, causes your starting point to be used as the center of the selected rectangle, instead of a corner. Note that if you press the Ctrl key before starting to make the selection, the resulting selection will be subtracted from the existing selection. The cursor becomes

Shift (Μετατόπιση)

If you press the Shift key before starting the selection, the resulting selection will be added to the existing one. The cursor becomes

Πατώντας το πλήκτρο Shift μετά την έναρξη της επιλογής σας, εναλλάσσει την Προκαθορισμένη επιλογή και κρατώντας το πατημένο μέχρι να τελειώσετε, θα μετατρέψει την επιλογή σε τετράγωνο , εάν είναι η πρώτη σας επιλογή. Κατόπιν, με το προεπιλεγμένο Λόγο θέασης , η επιλογή σας θα ακολουθήσει το λόγο θέασης της προηγούμενης επιλογής.

Ctrl (Έλεγχος)+Shift (Μετατόπιση)

Pressing both keys after starting your selection combines the two effects, giving you a square selection centered on your starting point. Note that pressing these keys before starting your selection intersects the resulting selection with the existing one and the pointer change shape accordingly:

2.2.3. Χειρισμός εργαλείου

Σχήμα 14.7. Παράδειγμα ορθογώνιας επιλογής.

Παράδειγμα ορθογώνιας επιλογής.

When this tool is selected the mouse pointer is displayed like this: as soon as it is over the image. A drag and drop allows to get a rectangular (or square) shape. When the mouse button is relaxed, a dotted line («marching ants») outlines the selection. It's not necessary to adjust the selection with care; you can resize it easily later.

Όταν ο δείκτης μετακινείται στον καμβά, ο δείκτης και οι όψεις επιλογής αλλάζουν:

- έξω από την επιλογή φαίνεται όπως προηγουμένως. Αυτό επιτρέπει να σχεδιάσετε μια νέα επιλογή αλλά θα σβήσει την υπάρχουσα, εάν δεν συνδυάζεται με μια ενέργεια στο σχετικό πλήκτρο για προσθήκη ή αφαίρεση μιας άλλης επιλογής, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

- within selection peripheral parts, the mouse pointer changes into various shapes when overflying rectangular sensitive and clearly marked areas. These handles allow you to resize the selection. In selection corners the pointer changes into a shape according to the context; for instance in the low right corner it becomes: . So, by click-and-dragging these areas, you can magnify or shrink the selection size. Over median selection parts, lateral, low or up, pointer is changed into appropriate shapes according to the context. For instance, when the mouse pointer is over the median right side, the pointer looks like: . So you can click-and-drag to magnify or to shrink the selection size by moving the chosen boundary.

- inside selection central area the mouse pointer looks like usual for object manipulation, i.e.: . So you can move the whole selection by a click-and-drag.

Επιπλέον, εάν δεν έχετε αποεπιλέξει την επιλογή Επισήμανση, η δουλειά σας θα είναι πιο εύκολη επειδή οτιδήποτε είναι εκτός της επιλογής θα είναι πιο σκούρο παρά ότι είναι μες την επιλογή και έπειτα η επιλογή φαίνεται επισημασμένη.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν χρησιμοποιείται τα πλήκτρα κίνησης μπορείτε να μετακινήσετε την επιλογή ή να τροποποιήσετε το μέγεθος της με βήμα ενός εικονοστοιχείου. Εάν το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με Shift μπορείτε να το μετακινήσετε με βήμα 25 εικονοστοιχείων.

Σχήμα 14.8. Ευαίσθητες περιοχές επιλογής

Ευαίσθητες περιοχές επιλογής

Προβολή όλων των δυνατών δεικτών σε λειτουργία της τοπικοποίησης τους σύμφωνα με την περιοχή θέασης.


Μετά τη δημιουργία και τροποποίηση της επιλογής, θα πρέπει να βγείτε από την κατάσταση επεξεργασίας (και να ολοκληρώσετε οποιεσδήποτε αλλαγές). Μπορείτε να το κάνετε με ένα απλό πάτημα μες την επιλογή ή πατώντας το πλήκτρο Enter. Ή μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο μη επιλογής και π.χ. να γεμίσετε ή να βάψετε την επιλογή.

2.2.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.9. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ορθογώνιας επιλογής

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο ορθογώνιας επιλογής

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Λειτουργία· εξομάλυνση· απάλυνση ακμών

Συνήθεις προτιμήσεις επιλογής.

Στρογγυλεμένες γωνίες

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εμφανίζεται ένας ολισθητής. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την ακτίνα που χρησιμοποιείται στο στρογγύλεμα των γωνιών της επιλογής.

Επέκταση από το κέντρο

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το σημείο της επιλογής ξεκινά πατώντας το πλήκτρο του ποντικιού και χρησιμοποιείται ως κέντρο της επιλεγμένης περιοχής.

Σταθερό

Αυτό το μενού σας επιτρέπει την επιλογή του περιορισμού του σχήματος του ορθογωνίου με διάφορους τρόπους.

Λόγος θέασης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να σχεδιάσετε και να αλλάξετε μέγεθος στην επιλογή, ενώ κρατάτε το λόγο θέασης σταθερό και γραμμένο μες το σχετικό κουτί. Από προεπιλογή ο λόγος είναι 1:1 (έτσι έχουμε τετράγωνο), αλλά μπορεί να αλλαχθεί. Με τα δύο μικρά εικονίδια τοπίου και εικόνας, μπορείτε να αντιστρέψετε αυτήν την αναλογία.

Πλάτος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε το πλάτος της επιλογής.

Ύψος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε το ύψος της επιλογής.

Μέγεθος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε το πλάτος και ύψος της επιλογής.

Θέση

Αυτά τα δύο πεδία κειμένου περιέχουν τις τρέχουσες οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες της άνω αριστερής γωνίας της επιλογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία για να ρυθμίσετε τη θέση επακριβώς.

Μέγεθος

Αυτά τα δύο πεδία κειμένου περιέχουν το τρέχον πλάτος και ύψος της επιλογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία για να ρυθμίσετε το μέγεθος της επιλογής επακριβώς.

Επισήμανση

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η επιλεγμένη περιοχή τονίζεται από μια περιβάλλουσα μάσκα για να κάνει την οπτική επιλογή πιο εύκολη.

Οδηγοί

Με αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των οδηγών που εμφανίζεται μες την επιλογή για να κάνει τη δημιουργία της επιλογής πιο εύκολη, ακολουθώντας τους κανόνες σύνθεσης της εικόνας.

Έξι επιλογές είναι διαθέσιμες:

  • Όχι οδηγοί

  • Κεντρικοί άξονες

  • Κανόνας των τρίτων

  • Κανόνας των πέμπτων

  • Χρυσές τομές

  • Διαγώνιες γραμμές

Επιλογή αυτόματης συρρίκνωσης

Αυτή η επιλογή είναι ενεργή όταν έχει σχεδιαστεί μια ορθογώνια επιλογή. Πατώντας το πλήκτρο Επιλογή αυτόματης συρρίκνωσης θα σμικρύνει αυτόματα την επιλογή σας στο πλησιέστερο ορθογώνιο σχήμα, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της επιλογής. Ο αλγόριθμος για την εύρεση του άριστου ορθογωνίου για σμίκρυνση είναι «έξυπνος», που σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει ότι μερικές φορές κάνει εκπληκτικά περίπλοκα πράγματα και μερικές φορές απίστευτα παράξενα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εάν η περιοχή που θέλετε να επιλέξετε έχει ένα συμπαγές χρωματιστό περιβάλλον, η αυτόματη συρρίκνωση θα το επιλέξει πάντοτε σωστά. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή δεν είναι ανάγκη να έχει το ίδιο σχήμα όπως αυτή που καθαρίσατε.

Σχήμα 14.10. Παράδειγμα αυτόματης συρρίκνωσης

Παράδειγμα αυτόματης συρρίκνωσης

Εικόνα με δύο ξεχωριστά επιλεγμένα στοιχεία

Παράδειγμα αυτόματης συρρίκνωσης

Εφαρμοσμένη αυτόματη συρρίκνωση


Συρρίκνωση συγχωνευμένων

Εάν η Συγχώνευση δείγματος είναι επίσης ενεργοποιημένη, τότε η αυτόματη συρρίκνωση θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες εικονοστοιχείου από την ορατή προβολή της εικόνας, παρά από την ενεργή στρώση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάμιξη δείγματος, δείτε την καταχώριση στο γλωσσάρι Συγχώνευση δείγματος.