Κεφάλαιο 7. Ζωγράφισμα με το GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η επιλογή
1.1. Άμβλυνση
1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή
2. Δημιουργία και χρήση επιλογών
2.1. Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους επιλογής
2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
3. The Quick Mask
3.1. Επισκόπηση
3.2. Ιδιότητες
4. Using Quick Mask Mode
5. Μονοπάτια
5.1. Δημιουργία μονοπατιού
5.2. Ιδιότητες μονοπατιού
5.3. Μονοπάτια και επιλογές
5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών
5.5. Χρωματισμός μονοπατιού
5.6. Μονοπάτια και κείμενο
5.7. Μονοπάτια και αρχεία SVG
6. Πινέλα
7. Προσθήκη νέων πινέλων
8. Το πλαίσιο διαλόγου GIH
9. Αλλαγή μεγέθους πινέλου
9.1. Πώς να αλλάξετε το μέγεθος ενός πινέλου
9.2. Γρήγορη δημιουργία πινέλου
10. Διαβαθμίσεις
11. Μοτίβα
12. Παλέτες
12.1. Χρωματολόγιο
13. Προρρυθμίσεις
14. Σχεδίαση απλών αντικειμένων
14.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής
14.2. Δημιουργία βασικού σχήματος

1. Η επιλογή

Συχνά, όταν δουλεύετε με μια εικόνα, θέλετε μόνο ένα μέρος της να επηρεαστεί. Στο GIMP, αυτό μπορεί να συμβεί επιλέγοντας αυτό το μέρος. Κάθε εικόνα έχει μια επιλογή συνδεμένη με αυτή. Οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, οι λειτουργίες του GIMP επιδρούν μόνο στα επιλεγμένα τμήματα της εικόνας.

Σχήμα 7.1. Πώς θα απομονώνατε το δέντρο;

Πώς θα απομονώνατε το δέντρο;

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις, όπου η δημιουργία της κατάλληλης επιλογής είναι το κλειδί για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε και συχνά δεν είναι εύκολο να γίνει. Για παράδειγμα, στην πιο πάνω εικόνα, ας υποθέσουμε ότι θέλω να αποκόψω το δέντρο από το φόντο και να το επικολλήσω σε άλλη εικόνα. Για να το κάνω, χρειάζομαι να δημιουργήσω μία επιλογή που περιέχει το δέντρο και τίποτα άλλο. Είναι δύσκολο επειδή το δέντρο έχει ένα σύνθετο σχήμα και σε πολλά σημεία είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από τα αντικείμενα πίσω του.

Σχήμα 7.2. Η επιλογή εμφανίζεται συνήθως με διακεκομμένη γραμμή.

Η επιλογή εμφανίζεται συνήθως με διακεκομμένη γραμμή.

Να ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι βασικό για να το κατανοήσετε. Κανονικά, όταν δημιουργείτε μια επιλογή, τη βλέπετε ως διακεκομμένη γραμμή που περιβάλει ένα τμήμα της εικόνας. Η συνηθισμένη, όχι ολότελα ακριβής, ιδέα που μπορείτε να πάρετε, είναι ότι η επιλογή είναι ένα είδος περιέκτη, με τα επιλεγμένα τμήματα της εικόνας μέσα και τα μη επιλεγμένα τμήματα έξω. Αν και αυτή η σκέψη της επιλογής είναι σωστή για πολλούς σκοπούς, δεν είναι ολότελα σωστή.

Στην πραγματικότητα η επιλογή υλοποιείται ως ένα κανάλι. Με όρους της εσωτερικής της δομής, είναι ταυτόσημη με κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο και άλφα κανάλια μιας εικόνας. Έτσι, η επιλογή έχει μια τιμή που ορίζεται σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, από 0 (ανεπίλεκτη) έως 255 (πλήρως επιλεγμένη). Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι επιτρέπει μερικά εικονοστοιχεία να είναι μερικώς επιλεγμένα, δίνοντας τους τιμές μεταξύ 0 και 255. Όπως θα δείτε, υπάρχουν πολλές καταστάσεις, όπου είναι επιθυμητό να έχουμε ομαλές μεταβάσεις μεταξύ επιλεγμένων και ανεπίλεκτων περιοχών.

Τι είναι, τότε, η διακεκομμένη γραμμή που εμφανίζεται όταν δημιουργείτε μια επιλογή;

Η διακεκομμένη γραμμή είναι μια γραμμή περιγράμματος, που χωρίζει περιοχές, όπου έχουν επιλεγεί πάνω από το μισό, με περιοχές όπου είναι επιλεγμένες λιγότερες από το μισό.

Σχήμα 7.3. Same selection in Quick Mask mode.

Same selection in Quick Mask mode.

While looking at the dashed line that represents the selection, always remember that the line only tells part of the story. If you want to see the selection in full detail, the easiest way is to click the Quick Mask button in the lower left corner of the image window. This causes the selection to be shown as a translucent overlay atop the image. Selected areas are unaffected; unselected areas are reddened. The more completely selected an area is, the less red it appears.

Many operations work differently in Quick Mask mode, as mentioned in the Quick Mask overview. Use the Quick Mask button in the lower left corner of the image window to toggle Quick Mask mode on and off.

Σχήμα 7.4. Same selection in Quick Mask mode after feathering.

Same selection in Quick Mask mode after feathering.

1.1. Άμβλυνση

With the default settings, the basic selection tools, such as the Rectangle Select tool, create sharp selections. Pixels inside the dashed line are fully selected, and pixels outside completely unselected. You can verify this by toggling Quick Mask: you see a clear rectangle with sharp edges, surrounded by uniform red. Use the «Feather edges» checkbox in the Tool Options to toggle between graduated selections and sharp selections. The feather radius, which you can adjust, determines the distance over which the transition occurs.

If you are following along, try this with the Rectangle Select tool, and then toggle Quick Mask. You will see that the clear rectangle has a fuzzy edge.

Η άμβλυνση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν αποκόβετε και επικολλάτε, έτσι ώστε το επικολλημένο αντικείμενο αναμιγνύεται ομαλά και διακριτικά με το περιβάλλον του.

It is possible to feather a selection at any time, even if it was originally created as a sharp selection. Use SelectFeather from the main menu to open the Feather Selection dialog. Set the feather radius and click OK. Use SelectSharpen to do the opposite—sharpen a graduated selection into an all-or-nothing selection.

[Σημείωση] Σημείωση

Για αναγνώστες τεχνικά προσανατολισμένους: Η άμβλυνση δουλεύει εφαρμόζοντας μια θόλωση Γκάους στο κανάλι επιλογής, με την ορισμένη ακτίνα θόλωσης.

1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή

Μπορείτε να ορίσετε μια στρώση αδιαφάνειας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αυτό άμεσα για μια επιλογή. Είναι απολύτως χρήσιμο να κάνετε την εικόνα ενός γυαλιού διαφανή. Χρησιμοποιείστε τις παρακάτω μεθόδους για να ορίσετε την αδιαφάνεια στρώσης:

  • Για απλές επιλογές, χρησιμοποιείστε το εργαλείο σβήστρας με την επιθυμητή αδιαφάνεια.

  • Για σύνθετες επιλογές: Χρησιμοποιήστε ΕπιλογήΑιωρούμενη για να δημιουργήσετε μια αιωρούμενη επιλογή. Αυτό δημιουργεί μια νέα στρώση με την αποκαλούμενη επιλογή «Αιωρούμενη επιλογή» (Τμήμα 4.5, «Αιώρηση»). Ορίστε το ρυθμιστικό αδιαφάνειας στον διάλογο στρώσεων στην επιθυμητή αδιαφάνεια. Έπειτα αγκυρώστε την επιλογή: έξω από την επιλογή, ο δείκτης του ποντικιού περιλαμβάνει μια άγκυρα. Όταν πατάτε, ενώ ο δείκτης του ποντικιού περιλαμβάνει την άγκυρα, η αιωρούμενη επιλογή εξαφανίζεται από τον διάλογο στρώσεων και η επιλογή είναι στη σωστή θέση και μερικώς διαφανής (η αγκύρωση δουλεύει έτσι, μόνο εάν ένα εργαλείο επιλογής είναι ενεργοποιημένο: μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή αγκύρωσης στρώσης στο μενού περιβάλλοντος, δεξιοπατώντας στην επιλεγμένη στρώση στον διάλογο στρώσεων).

    Εάν χρησιμοποιείτε, αυτή τη λειτουργία συχνά: Ctrl-C για αντιγραφή της επιλογής, Ctrl-V για επικόλληση του προχείρου ως αιωρούμενη επιλογή και ΣτρώσειςΝέα στρώση... για αλλαγή της επιλογής σε νέα στρώση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια πριν ή μετά τη δημιουργία της νέας στρώσης.

  • Ένας άλλος τρόπος: Πατήστε ΣτρώσειςΜάσκαΠροσθήκη μασκών στρώσης... για να προσθέσετε μια μάσκα στρώσης στη στρώση με την επιλογή, αρχικοποιώντας την με την επιλογή. Έπειτα χρησιμοποιείστε ένα πινέλο με την επιθυμητή αδιαφάνεια για να βάψετε την επιλογή με μαύρο, δηλαδή να την βάψετε με διαφάνεια. Έπειτα ΣτρώσειςΜάσκαΕφαρμογή μάσκας στρώσης. Ανατρέξτε στο Τμήμα 2.1.4, «Μάσκες στρώσης».

  • Για να κάνετε ένα στέρεο φόντο μιας διαφανούς εικόνας, προσθέστε ένα κανάλι άλφα και χρησιμοποιείστε το εργαλείο ασαφούς επιλογής για να επιλέξετε το παρασκήνιο. Έπειτα, χρησιμοποιείστε το εργαλείο επιλογής χρώματος για να επιλέξετε το χρώμα παρασκηνίου, που γίνεται το χρώμα παρασκηνίου στην εργαλειοθήκη. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο κουβά γεμίσματος με το επιλεγμένο χρώμα. Ορίστε την κατάσταση κουβά γεμίσματος σε «Σβήσιμο χρώματος», που σβήνει τα εικονοστοιχεία με το επιλεγμένο χρώμα· άλλα εικονοστοιχεία είναι μερικώς σβησμένα και το χρώμα τους αλλάζει.

    Η πιο απλή μέθοδος είναι πατώντας ΕπεξεργασίαΚαθαρισμός, που δίνει πλήρη διαφάνεια σε μια επιλογή.