4.9. 3Δ μετασχηματισμός

The 3D Transform tool allows you to change the perspective of a layer and to move it in 3D space. You can set a vanishing point, then rotate the layer in X, Y, and Z axes.

Προσφέρει τον συνήθη διάλογο επιλογής στην εργαλειοθήκη και διάλογο ρυθμίσεων στον καμβά.

4.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the image-menu: ToolsTransform Tools3D Transform.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+W keyboard shortcut.

4.9.2. Επιλογές

Σχήμα 14.144. Επιλογές εργαλείου 3Δ μετασχηματισμού

Επιλογές εργαλείου 3Δ μετασχηματισμού

Οι διαθέσιμες επιλογές εργαλείου μπορούν να προσπελαστούν διπλοπατώντας το εικονίδιο εργαλείου ενοποιημένου μετασχηματισμού.

Κοινές επιλογές
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε το Τμήμα 4.1, «Κοινά χαρακτηριστικά» για περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή σε όλα τα εργαλεία μετασχηματισμού.

Ενοποιημένος μετασχηματισμός

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει τη μετακίνηση της φυγής, καθώς και τη μετατόπιση και περιστροφή χωρίς εναλλαγή μεταξύ των καρτελών στον διάλογο ρυθμίσεων στον καμβά.

Άξονας περιορισμού (Shift)

Όταν πατήσετε Shift, ο τχον άξονας μετασχηματισμού γίνεται σταθερός στην προεπισκόπηση.

Άξονας Ζ (Ctrl)

Όταν πατάτε Ctrl, ο μετασχηματισμός γίνεται γύρω από τον άξονα Ζ.

Τοπικό πλαίσιο (Alt)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον μετασχηματισμό στο τοπικό πλαίσιο αναφοράς της στρώσης (στην τρέχουσα στρώση), αντί για τη γενική στρώση (σε όλες τις στρώσεις).