7.21. Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»

Αυτή η εντολή είναι αυτονόητη.

7.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayersStackReverse Layer Order.