5.11. Visingsfiltra

This command shows a dialog window when executed. This window can be used to manage the display filters and their options. Display filters are not to be confused with the filters in the filters-menu. Display filters do not alter the image data, but only one display of it. You can imagine display filters like big panes before your screen. They change your perception of the image. This can be useful for things like soft-proofing prints, controlling the color management but also simulation of color deficient vision.

5.11.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through ViewDisplay Filters….

5.11.2. Beskriving av dialogen «Visingsfiltra»

Figur 16.47. The «Color Display Filters» dialog

The «Color Display Filters» dialog

Dette dialogvindauget har to tekstvindauge. Det til venstre viser Tilgjengelege filter. Du kan flytte eit filter frå dette vindauget og over til Aktive filter ved først å klikke på ønskt filter for å markere det, og deretter på pila som peikar mot høgre. Du kan flytte filtra andre vegen ved å bruke pila som peiker mot venstre. Filtra i vindauget Aktive filter vert aktiverte eller deaktiverte ved at du klikkar på det litle merket framføre filternamnet. Klikkar du på namnet til filteret, vert innstillingane for filteret viste nadanfor i området der det på figuren står Ingen filter vald.

5.11.3. For fargesvakt syn

Bileta dine vert vonleg sett av mange ulike menneske på mange ulike datasystem. Biletet som ser heilt perfekt ut på skjermen din, kan sjå heilt annleis ut for folk med synsskader, eller på ein annan skjerm innstilt litt annleis enn den skjermen du bruker sjølv. Deler av informasjonen kan til og med vera usynleg. Visingsfiltra viser bileta slik dei ser ut for folk med ulike synsskader.

Figur 16.48. Beskriving av dialogen «For fargesvakt syn»

Beskriving av dialogen «For fargesvakt syn»

5.11.3.1. Innstillingar
Type fargesynssvikt

I denne nedtrekksmenyen kan du velje mellom:

Protanopia[7] ufølsam for raudt)

Protanopia er manglande synsevne for raudfarge. Betre kjend som raud-grøn fargeblind og ikkje uvanleg.

Protanopi er eigentleg litt meir komplisert enn dette. Ein person med dette problemet ser ikkje korkje raudt eller grønt, men ser likevel gult og blått. I tillegg har han mindre følsemd for lysstyrke og kuløren han ser skifter mot dei korte bølgjelengdene, dvs. blått.

Deuteranopia (insensitivity to green)

Deuteranopi er nokså likt protanopi, med nedsett følsemd for raudt og grønt. Skilnaden er at ein persom med deuteranopi ikkje har redusert følsemd for lysmengde og heller ikkje fargeskifte mot korte bølgelengder.

Tritanopia (blåblind)

Ein person med tritanopi har redusert følsemd for blått og gult, men har normalt syn når det gjeld raudt og grønt. Som oftast har han også redusert følsemd for lysstyrke og fargeskifte mot dei lange bølgjelengdene, dvs. raudt.

5.11.3.2. Eksempel

Figur 16.49. Eksempel på protanopia

Eksempel på protanopia

Originalbiletet

Eksempel på protanopia

Ein raudblind person kan ikkje sjå den raude (255,0,0) skrifta på svart (0,0,0) bakgrunn.


Figur 16.50. Eksempel på dei tre synsdefektane i eit bilete

Eksempel på dei tre synsdefektane i eit bilete

Normalt syn

Eksempel på dei tre synsdefektane i eit bilete

Protanopi.

Eksempel på dei tre synsdefektane i eit bilete

Deuteranopi. Gult skifter mot raudt

Eksempel på dei tre synsdefektane i eit bilete

Tritanopi. Grønt er lite representert i det blå området.


5.11.4. Gamma

Figur 16.51. «Gamma»-dialogen

«Gamma»-dialogen


Samanhengen mellom elektrisitet og fargestyrke er på ingen måte eksakt, men er avhengig av kva utstyr, dvs. kamera, skanner, skjerm osv, du bruker. «Gamma» er ein konstant som vert brukt til å korrigera denne samanhengen. Både mørke og lyse område av biletet ditt skal vera synlege sjølv om det vert vist på ein for mørk eller for lys skjerm. Filtervisinga «Gamma» kan gi deg ein ide om korleis biletet ditt vil sjå ut t.d. på ein Mac med gamma = 1,8 eller på ein PC som typisk har ein gamma omkring 2,2. Du finn meir om dette i ordlista under gamma

[Tips] Tips

Dersom du ønskjer ikkje berre å endre gamma for den gjeldande visinga, men for heile biletet, finn du dette omtalt i Del 8.10, «Levels».

5.11.5. Kontrast

Figur 16.52. Dialogvindauget for «Kontrast»

Dialogvindauget for «Kontrast»


Nå er vi tilbake i medisinen att. «Kontrastfølsemd» er evna til å oppfatte små skilnader i kontrastar. Det kan vere mange årsakar til at denne evna er svekka. Augesjukdommen «grå stær», er ein tilstand der det vert utvikla ugjennomsiktige krystallar i augelinsa. Desse spreier lyset over netthinna og gjer synet uklart. Ein annan årsak kan vera skader på stavane og tappane t.d. som følgje av diabetes. Folk med nedsett evne til å sjå kontrastar, kan t.d. ha problem med å sjå prikkane på ein kjole.

Skulle dette ha vekt interesse, kan du søke på Internett på «contrast sensitivity» eller noe liknande.

5.11.5.1. Innstillingar
kontrastsyklusar

Filteret «kontrast» gjer at du kan få ei førestiling om korleis biletet ser ut for ein med grå stær. Kan hende må du auke kontrasten i biletet slik at også bestemor ser biletet godt. I dei fleste tilfella har du berre bruk for små verdiar for kontrastsyklusar. Høge verdiar fører med seg ein sideeffekt: Aukar du verdien over 255, vil komplimentærfargane kome fram.

5.11.6. Clip Warning

Figur 16.53. The «Clip Warning» dialog

The «Clip Warning» dialog

This filter allows to visualize underexposed and overexposed areas of a photo with user-configurable colors. For now, it’s mostly geared towards images where colors are stored with floating point precision. You will mostly benefit from this, if you work on 16-/32-bit per channel float images such as EXR and TIFF.

5.11.6.1. Innstillingar
Show shadows

Enable visualization for underexposed pixels (less than 0 in 32-bit float mode).

Shadows color

User-configurable color that will be used to fill underexposed pixels.

Show highlights

Enable visualization for overexposed pixels (more than 1 in 32-bit float mode).

Highlights color

User-configurable color that will be used to fill overexposed pixels.

Show bogus

Enable visualization for not-a-number (NaN) pixels, only visible when there is a division by zero error and suchlike.

Bogus color

User-configurable color that will be used to fill NaN pixels.

Include alpha component

When enabled, include the alpha component in the warning.

Include transparent pixels

When enabled, include fully transparent pixels in the warning.[7] Gresk: proto: første (farge i fargesystemet RGB): an: negasjon; op: auge, syn.