13.2. Χάρτης ανάγλυφου

13.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.282. Παράδειγμα «χάρτη ανάγλυφου»

Παράδειγμα «χάρτη ανάγλυφου»

On the left, the original image that we want to emboss: a solid blue. In the middle, the bump map: a grayscale image, where black pixels will emboss backwards and white pixels will emboss forwards. On the right, the bump-mapped image. The filter adds a shadow effect.


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα 3Δ αποτέλεσμα χαράσσοντας μια εικόνα (την κάρτα) και έπειτα την απεικονίζει σε μια άλλη εικόνα. Το ύψος ανάγλυφου εξαρτάται από τη φωτεινότητα του εικονοστοιχείου και μπορείτε να ορίσετε κατεύθυνση φωτός. Δείτε Χάραξη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Μπορείτε να χαρτογραφήσετε ανάγλυφο κάθε τύπου της εικόνας, αντίθετα με το φίλτρο χάραξης.

13.2.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΧάρτης ανάγλυφου….

13.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.283. Επιλογές φίλτρου «χάρτης ανάγλυφου»

Επιλογές φίλτρου «χάρτης ανάγλυφου»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Aux Input

Πατώντας αυτό το πλήκτρο ανοίγει ένας μικρός πλοηγητής αρχείου με δύο παράθυρα. Στο αριστερό παράθυρο αναφέρονται οι εικόνες της οθόνης σας: επιλέγεται η ενεργή εικόνα. Στο δεξιό παράθυρο, βλέπετε τον κατάλογο στρώσεων της ενεργής εικόνας: διπλοπατήστε στη στρώση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως χάρτη για απεικόνιση ανάγλυφου· ο πλοηγητής αρχείων κλείνει και εμφανίζεται μια μικρογραφία στρώσης στο πλήκτρο βοηθητικής εισόδου.

The right panel has a Channels tab: TODO

Τύπος

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον καθορισμό της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί όταν δημιουργείται η εικόνα χάρτη:

Γραμμικό

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια άμεση συνάρτηση της φωτεινότητας.

Σφαιρικό

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια σφαιρική συνάρτηση της φωτεινότητας.

Ημιτονοειδές

Το ύψος του ανάγλυφου είναι μια ημιτονοειδής συνάρτηση της φωτεινότητας.

Αντιστάθμιση

Η χαρτογράφηση ανάγλυφου τείνει να σκοτεινιάσει την εικόνα. Μπορείτε να αντισταθμίσετε αυτό το σκοτείνιασμα σημειώνοντας αυτήν την επιλογή.

Αντιστροφή

Τα φωτεινά εικονοστοιχεία από προεπιλογή σε εξογκώματα και τα σκοτεινά εικονοστοιχεία σε βαθουλώματα. Μπορείτε να αντιστρέψετε αυτό το αποτέλεσμα σημειώνοντας αυτήν την επιλογή.

Σε παράθεση

Εάν σημειώσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα υπάρξει καμιά διακοπή του ανάγλυφου εάν χρησιμοποιείτε την εικόνα σας ως μοτίβο για μια ιστοσελίδα: τα μοτίβα θα τοποθετηθούν πλάι-πλάι χωρίς ορατές ενώσεις.

Αζιμούθιο

Αυτό είναι για το φωτισμό σύμφωνα με τα σημεία της πυξίδας (0 - 360). Ανατολικά (0°) είναι στα αριστερά. Η αύξηση της τιμής πηγαίνει αριστερόστροφα.

Ανύψωση

Αυτό είναι το ύψος από τον ορίζοντα (0,50°), μέχρι το ζενίθ (90°).

Βάθος

Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να αλλάξετε το ύψος και το βάθος ανάγλυφου. Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο υψηλότερη η διαφορά μεταξύ των δύο. Οι τιμές ποικίλουν από 1 μέχρι 65.

Μετατόπιση X, Μετατόπιση Υ

Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας χάρτη συγκρινόμενη με την εικόνα, οριζόντια (Χ) και/ή κάθετα (Υ).

Επίπεδο νερού

Εάν η εικόνα σας έχει διαφανείς περιοχές, θα επεξεργαστούν σαν σκοτεινές περιοχές και θα εμφανιστούν ως βαθουλώματα μετά την χαρτογράφηση του ανάγλυφου. Με αυτόν τον ολισθητή, μπορείτε να μειώσετε τα βαθουλώματα σαν να σηκωνόταν η στάθμη της θάλασσας. Αυτά τα βαθουλώματα θα εξαφανιστούν όταν η τιμή στάθμης της θάλασσας φτάσει 255. Εάν επιλεγεί η αντιστροφή χάρτη ανάγλυφου, οι διαφανείς περιοχές θα επεξεργαστούν ως φωτεινές περιοχές και τότε ο ολισθητής στάθμης νερού θα μειώσει τα εξογκώματα.

Παράγοντας φωτισμού περιβάλλοντος

Αυτός ο ολισθητής ελέγχει την ένταση του περιβάλλοντος φωτός. Με υψηλές τιμές οι σκιές θα ξεθωριάσουν και το ανάγλυφο θα μειωθεί.

13.2.4. Χρήση φίλτρου χάρτη ανάγλυφου

Θα αποτυπώσουμε ανάγλυφα μια εικόνα με κείμενο.

  1. Ανοίξτε την κύρια εικόνά σας.

  2. Δημιουργία του χάρτη: εδώ λευκό κείμενο σε μαύρο παρασκήνιο.

    Η εικόνα και ο χάρτης

  3. EditCopy the map. Activate the image and EditPaste asPaste as Single Layer. Right click on the new layer and select Layers to Image Size to make the layer the same size as the image.

  4. Με τη στρώση χάρτη ενεργή, εφαρμόστε θόλωση Γκάους. Εδώ, χρησιμοποιείται η προεπιλογή 1,5 εικονοστοιχείων.

  5. Κάντε τη στρώση χάρτη αόρατη και ενεργοποιήστε τη στρώση εικόνας.

  6. Open the «Bump Map» filter. Click on the Aux Input button and double-click on the text layer in the right panel.

    Με εφαρμοσμένο φίλτρο χάρτη αναγλύφου. Βάθος = 3. Παράγοντας φωτισμού περιβάλλοντος = 0.326.