8.29. Farge til grå

Denne farge til gråtonekonverteringa brukar konvoluttar forma med den såkalla STRESS-tilnærminga for å utføra lokal gråtonegenerering ved å bevara skilnadane.

8.29.1. Aktivering av filteret

  • Du har tilgang denne kommandoen i hovudmenyen frå FargarAvmettingFarge til grå.

8.29.2. Innstillingar

Figur 16.188. Innstillingane for «Farge til grå»

Innstillingane for «Farge til grå»

Forval

«Forval» er ein felles eigenskap for fleire fargekommandoar. Du finn nærare forklaring i Del 8.1.1, «Felles eigenskapar for fargar».

Radius

Nabolaget som skal reknast med. Dette er radiusen i pikslar som vert tekne med når du bestemmer kva fargar som tilordnast til gråverdiane

Prøver

Kor mange prøver som skal takast ved kvar gjennomgang på jakt etter fargeområdet.

Gjentakingar

Talet på gjennomgangar. Mange gjennomgangar gjev mindre støy, men krev meir datakraft

Forbetra skuggane

Når denne er slått på vert detaljar i skuggen forsterka, men med meir støy

Blandingsalternativ, førehandsvising og delt vising

Dette er felles eigenskapar forklarte i Del 8.1.1, «Felles eigenskapar for fargar».