14.13. Diffraksjonsmønster

14.13.1. Oversyn

Figur 17.350. To eksempel på bruk av filteret

To eksempel på bruk av filteret
To eksempel på bruk av filteret

Dette filteret vert brukt til å lage ulike former for teksturar som kan likne dei som oppstår ved såkalla diffraksjon, dvs. avbøyingar av lysstrålar. Du kan endre frekvens, kontur og skarpe kantar for kvar av RGB-kanalane. Dessutan kan du bestemme lysstyrke, spreiing og polarisasjon for teksturen. Unntatt når du opnar filteret, er det ikkje automatisk førehandsvising, så du må trykke knappen Førehandsvis når du ønskjer å sjå resultatet av innstillingane dine. Dette er gjort slik fordi filteret bruker lang tid på utrekningane.

Filteret kan vere nyttig når du ønskjer å lage intrikate mønster. Det er perfekt for å lage psykedeliske, batikkliknande mønster eller for å imitere mønster i glassmaleri t.d. i kyrkjevindauge.

It seems clear that the plug-in works by simulating the physics of light striking a grating. Unfortunately, the original authors never got around to writing down the theory behind it, or explaining what the parameters mean. The best approach, then, is just to twiddle things and see what happens. Fortunately, almost anything you do seems to produce interesting results.

14.13.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternDiffraction Patterns….

14.13.3. Innstillingar

Figur 17.351. Innstillingane for filteret «Difraksjonsmønster»

Innstillingane for filteret «Difraksjonsmønster»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».