14.16. Labyrint

14.16.1. Oversyn

Figur 17.356. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Labyrint»


Dette filteret bytter ut innhaldet i det aktive laget med eit tilfeldig generert labyrintmønster i svart/kvit. Kan du finne ruta frå midten og ut til kanten i eksemplet ovanfor?

14.16.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternMaze….

14.16.3. Innstillingar

Figur 17.357. Innstillingane for filteret «Labyrint»

Innstillingane for filteret «Labyrint»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Linjebreidde, Høgde

Desse glidebrytarane vert brukt for å bestemme kor tykke veggane i labyrinten skal vere og dermed også kor mange vegar det skal vere. Dess tynnare veggar dess fleire vegar. For at figuren skal likne mest mogleg på ein labyrint, bør breidda og høgda vere den same. Innstillingane på desse brytarane påverkar også kor mange bitar det kan vere i kvart felt. Dersom du forandrar talet på bitar, vil du også sjå at tilsvarande glidebrytar forandrar seg.

Algorithm type

You can choose between these two algorithms for maze: Depth first and Prim's algorithm. Only a computer scientist can tell the difference between them.

Saumlaus

Dersom du ønskjer å bruke labyrinten som eit mønsterelement, kan du gjere dette ved å krysse av for denne funksjonen.

Tilfeldig frø

Dette er starttalet som slumpgeneratoren bruker som utgangspunkt for å lage tilfeldige vegar i labyrinten. Normalt kan du krysse av for Slump og såleis la programmet plukke frø på slump. Skulle du ha behov for å lage den same labyrinten fleire gonger, skriv du inn same frøet.

Foreground color, Background color

You can choose colors for the maze and its background. Defaults are Toolbox colors.