6.11. Konverter til fargeprofil

Med Konverter til fargeprofil kan du konvertere eit bilete frå den gjeldande ICC-profilen til ein annan ICC-profil.

6.11.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through ImageColor ManagementConvert to Color Profile….

6.11.2. Brukarnotat for Konverter til fargeprofil

In an ICC profile color managed editing application such as GIMP, every image has an assigned ICC color profile that (among other things) tells the Color Management System (in GIMP's case Little CMS) what color space to use when sending the image to the screen.

Av og til kan det vera nødvendig å omforma eit bilete frå den opphavlege ICC-profilen til ein anna ICC-profil. Nokre eksempel:

 1. Du ønskjer å konvertere biletet frå ein fargemodell til GIMP sin innebygde sRGB-fargemodell.

 2. Du ønskjer å konvertere biletet frå ein fargemodell til ein skrivarprofil før du sender biletet til trykking.

 3. Den brukte fargemodellen er feil i høve til redigeringsprogrammet du brukar.

6.11.3. Eit eksempel med skjermbilete som viser korleis du kan bruka Konverter til fargeprofil

Lat oss seia at du har gjort ferdig eit bilete med GIMP sin innebygde sRGB-fargeprofil og ønskjer å konvertere ein utflata kopi til ein skrivarprofil før du skriv det ut. Skjermbileta nedanfor viser korleis du gjer dette:

 1. Select ImageColor ManagementConvert to Color Profile… to bring up the Convert to ICC Color Profile dialog:

 2. Under Gjeldande fargeprofil er ein omtale av den gjeldande fargeprofilen, i dette tilfellet den innebygde GIMP-profilen sRGB. Klikk på symbolet framføre teksten for å få opp litt meir informasjon om profilen.

  Trykk på symbolet framføre Profildetaljar for å få opp informasjon om ICC-profilen som biletet vert konvertert til. Før du har lagt til ein ny profil, vil profilen i boksen Konverter til vera GIMP sin innebygde sRGB-profil.

  Skjermbiletet nedanfor viser eit eksempel på kva som kan dukka opp når du trykkjer på symbolet framføre teksten:

 3. Between Convert to and Profile details is a drop-down box that allows you to pick a new profile. Clicking in the drop-down box brings up a list of recently used profiles (if any). At the bottom of the list is an option to Select color profile from disk…:

 4. Clicking on Select color profile from disk… brings up the Select Destination Profile dialog for navigating to the disk location of the profile that you want to select from disk. The box has three panels:

  1. Feltet til venstre viser mappestrukturen for lagringsmedia.

  2. Området i midten viser ei liste over tidlegare brukte profilar, dersom det er nokre.

  3. Klikkar du på ein av dei tidlegare brukte profilane, vert informasjon om denne profilen vist i området til høgre.

  As the desired profile is shown in the list of recently used profiles, the profile can be directly selected from the list of recently used profiles by clicking on the Open button in the lower right corner. Or as shown in the next screenshot, it can be selected by navigating to the profile's location on disk.

  [Notat] Notat

  «Målprofilen» er profilen du vil byte til. «Kjeldeprofilen» er den ICC-profilen som opphavleg er brukt i bilete.

 5. Som du kan sjå av skjermbiletet nedanfor, kan du bruka det venstre og det midtre området av dialogvindauget Vel målprofil for å finna den ønskte ICC-profilen. Når du markerer profilen vert den innebygde informasjonen om han vist i det høgre området. Trykk på knappen Opna for å velja «målprofilen».

 6. Når du trykkjer på knappen Opna vert dialogvindauget Konverter til ICC fargeprofil opna igjen slik at du får ein ny sjanse til anten å godta valet eller finna ein ny profil:

 7. Når du er sikker på at du vil bruka den valde profilen, er det tid for å velja korleis konverteringa skal gjerast:

  Før konverteringa vert gjennomført, har du to val:

  1. Vel i nedtrekksmenyen Fargetilpassing korleis fargetilpassinga skal gjerast. Du kan velja mellom tilpassingane:

   • Perseptuell

   • Relativt kolometrisk

   • Metting

   • Absolutt

  2. Bestem om du vil bruka svartpunktkompensering:

   • Kryss av framføre boksen Svartpunktkompensering for å bruka svartpunktkompensering.

   • Vil du ikkje bruka svartpunktkompensering, fjern avmerkinga framføre Svartpunktkompensering.

 8. Trykk på knappen Konverter når du har sett dei innstillingane du ønskjer å bruka for konverteringa. Biletet vert då konvertert til den valde målprofilen: