3. Snarmaska

Figur 7.9. Bilete med tilgjengeleg snarmaske

Bilete med tilgjengeleg snarmaske

Utvalssverktøya vil laga eit omriss rundt det aktuelle området. Dersom utvala er kompliserte, kan det hende løysinga ikkje er heilt tilfredsstillande. I slike tilfelle kan det vere betre å bruke snarmaske for å teikna eit utval i staden for berre å spora omrisset.

3.1. Oversyn

Når du lagar eit utval i GIMP, vert dette til vanleg vist med «marsjerande maur» rundt kanten. I røynda kan det vere mykje meir i utvalet enn det desse «maura» viser deg. Dette fordi eit utval i GIMP eigentleg er ein fullverdig gråskalakanal som dekkjer biletet med verdiar frå 0 (ikkje synleg) til 255 (full dekking). Dei marsjerande maura vert teikna langs ein kant der det er 50 % dekning. Tilsynelatande viser prikkelinja kva som er innføre eller utføre utvalet, men er altså eigentleg eit slag gjennomsnitt i ein overgang.

Snarmaska er GIMP sin måte å visa heile strukturen i utvalet på. Når snarmaska er aktiv, kan du også arbeida med utvalet på nye, og vesentleg kraftigare måtar. For å slå på snarmaska, klikkar du på den vesle knappen i nedre, venstre hjørnet på biletvindauget. Klikkar du ein gong til, vert snarmaska slått av, og maura dukkar opp att. Du kan også slå på snarmaske frå menyen i biletvindauget ved å klikka på UtvalSnarmaske av/på, eller ved å bruka snarvegen Shift + Q.

Du kan sjå på snarmaska som eit delvis gjennomsiktig lag lagt over biletet. Gjennomsikten til kvart av biletpunkta på maska syner kor mykje kvart punkt er utvald (markert). I utgangspunktet er maska raudfarga, men dette kan du endra dersom ein annan farge høver betre. Dess mindre ein piksel er utvald, desto meir vert han gøymd av maska. Fullt utvalde pikslar vert viste heilt klåre.

Når du er i snarmaskemodus, vert mange av endringane du gjer berre utførte i utvalskanalen, og ikkje på heile biletet. Dette gjeld spesielt for dei ulike teiknereiskapa. Teiknar du med kvitfarge, vert dei kvite biletpunkta utvalde. Brukar du svart farge, vert dei teikna punkta umarkerte. Du kan bruka alle teikneverktøya til dette, også verktøya for fyll og fargeovergangar. Som oftast vil det å arbeida på utval vera den lettaste, mest effektive og kanskje også den mest elegante måten å manipulera biletet på.

[Tips] Tips

For å lagra dei utvala som er gjort med snarmaska til ein kanal, må du forvissa deg om at det finst eit utval og at snarmaska ikkje er aktiv i biletvindauget. Bruk UtvalLagra til kanal. Dette vil oppretta ein ny kanal i kanaldialogvindauget med namnet «Kopi av utvalsmaske». Gjer du dette fleire gonger, vil dei neste kanalane få namna «Kopi av utvalsmaske 1», «Kopi av utvalsmaske 2» osv.

[Tips] Tips

Når snarmaska er aktivert, verkar kommandoane klipp og lim berre på utvalet og ikkje på heile biletet. I mange tilfelle kan du gjere deg nytte av dette når du skal overføra eit utval frå eitt bilete til eit anna.

Du kan lære meir om kanalmasker i kapitlet om kanaldialogane.