Kapittel 6. Få bilete ut av GIMP

Innhald

1. Filer
1.1. Lagra og eksportere bilete
1.2. Filformat
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete

1. Filer

GIMP is capable of reading and writing a large variety of graphics file formats. With the exception of GIMP's native XCF file format, file handling is done by plug-ins. This makes it relatively easy to extend GIMP to support new file types when the need arises.

1.1. Lagra og eksportere bilete

[Notat] Notat

When you open an image, let's say in JPG or PNG file format, it is imported into GIMP's own XCF format, as a new project.

For example, a «sunflower.png» image will be loaded as «*[sunflower] (imported)-1.0 (indexed color, 1 layer)». The leading asterisk indicates that this file has been changed. This image can be saved as «sunflower.xcf» by using the Save command. If you need your image in another format, you should use the Export command.

When you are finished working with an image, you will save the results. In fact, it is often a good idea to save at intermediate stages too. GIMP is a pretty robust program, but on rare occasions crashes have happened.

GIMP's native format XCF is special. It is the only format that can store everything about an image (with the exception of «undo» information). This is the reason that saving can only be done in this format. It makes the XCF format especially suited for storing intermediate results, and for saving images to be re-opened later in GIMP.

XCF files are not readable by most other programs that display images. Once you have finished editing your image, you can export it to the format of your choice. GIMP supports a wide range of formats. Most file formats that can be imported, can also be used for exporting.

1.2. Filformat

There are several commands for saving and exporting images. They are listed in the section covering the File Menu. More information on how to use them can be found there.

I GIMP kan du eksportere bileta du lagar i mange ulike format. Det er likevel viktig å hugse på at berre GIMP sitt eige filformat (XCF) lagrar (nesten) alle opplysningane om biletet. Alle andre format tar vare på nokre opplysningar om biletet og misser andre. Det opp til deg å kjenne eigenskapane til det formatet du vel.

Når eit bilete vert eksportert, vert sjølve biletet ikkje endra. Du taper altså ingenting på eksporten. Sjå Export file.

[Notat] Notat

Når du lukker eit bilete t.d. ved å avslutta GIMP, vil du få opp ei melding dersom biletet er «ureint», dvs. at biletet er endra utan å verta lagra etterpå. Dette vert varsla med ei stjerne framfør biletnamnet.

Figur 6.1. Åtvaringa ved lukking

Åtvaringa ved lukking

Saving an image in GIMP's native format XCF will cause the image to be considered "not dirty". On the contrary, exporting an image will not change it to "not dirty", because GIMP can't know for sure that no image information will be lost.

1.2.1. Eksporter biletet som GIF

Figur 6.2. Dialogvindauget for GIF-eksport

Dialogvindauget for GIF-eksport

[Åtvaring] Åtvaring

Legg merke til at GIF-formatet ikkje kan lagra ein del grunnleggande biletopplysingar som t.d. utskriftoppløysinga. Dersom dette er viktig, bør du kanskje vurdere å bruke eit anna format som t.d. PNG.

GIF-innstillingane
Flett saman

«Linjevis» betyr at biletet vert vist etter kvart som det vert lasta ned. Dette var spesielt viktig den tida dei fleste internettsamband var saktegåande. Brukaren kunne då stoppe nedlastinga dersom biletet såg uinteressant ut. Funksjonen er mindre viktig i dag.

GIF-kommentar

GIF-kommentarane kan berre vere 7-bits ASCII. Bruker du andre teikn vil GIMP eksportere biletet utan kommentarane og deretter gi ei melding om at kommentarane ikkje vart lagra.

Innstillingar for GIF-animasjon
Uendeleg sløyfe

Gjer at animasjonen vert repetert heilt til du stoppar han.

Pause mellom rammene når uspesifisert

Dersom du ikkje har bestemt dette tidlegare, kan du bestemme kor mange millisekund pausen mellom kvar ramme skal vere. Du finn meir om dette i Del 2.1.2, «Å bruke lagdialogen».

Rammeovergang når uspesifisert

If this has not been set before, you can set how frames will be superimposed. You can select among three options:

 • Det er meg likegyldig: Dette valet kan berre brukast når alle biletlaga er ugjennomsiktige. Laget vil overskrive det som ligg under.

 • Kumulative lag (Kombinere) : Tidlegare viste rammer vert ikkje viska ut når ei ny ramme vert vist.

 • Ei ramme per lag (erstatt): Tidlegare viste rammer vert sletta før den nye ramma vert vist.

Bruk forseinkinga ovanfor for alle rammene

Treng vel ikkje nærare forklaring.

Bruk disposisjonen ovanfor for alle rammene

Treng vel ikkje nærare forklaring.

1.2.2. Export Image as HEIF/HEIC

HEIF stands for High Efficiency Image File Format. Also known as HEIC High Efficiency Image Coding.

Twice as much information can be stored in a HEIF image as in a JPEG image of the same size, resulting in a better quality. As of October 2019, no browser supports HEIF natively.

More information in Wikipedia.

Figur 6.3. The HEIF/HEIC Export dialog

The HEIF/HEIC Export dialog

These options are self-explanatory.

1.2.3. Eksporter biletet som JPEG

JPEG-filene har til vanleg endingane .jpg, .JPG eller .jpeg, og er mykje brukt fordi metoden som vert nytta for å komprimera filene gir eit svært godt resultat utan at det går særleg merkbart ut over kvaliteten. Ingen andre format kjem opp mot JPEG på dette området. Ulempen er at formatet ikkje støttar gjennomsikt, og heller ikkje samansette lag.

Figur 6.4. Dialogvindauge for JPEG-eksport

Dialogvindauge for JPEG-eksport

Algoritmen for JPEG er eigentleg nokså kompleks, men heldigvis treng du ikkje bry deg om anna enn å justere kvaliteten, og dermed kompresjonen. Resten er for JPEG-ekspertane.

Kvalitet

Når du eksporterer eit bilete i JPEG-format, dukkar det opp eit dialogvindauge der du kan setje kvalitetsnivået på ein skala frå 1 til 100. Mellom 95 og 100 er det liten skilnad i kvaliteten. Normalverdien er 90, men ofte kan du setje verdien mykje lågare utan å gjere kvaliteten merkbart dårlegare. Dette kan du kontrollera ved å markere for «Førehandsvising i biletvindauget». Du endrar ikkje noko på sjølve biletet før du lagrar det, så metoden er trygg.

[Notat] Notat

Verdiskalaen for kvalitet er ikkje standardisert. Talet for kvalitet samsvarar ikkje alltid med tilsvarande tal i andre samanhengar. Kvalitet 80 i GIMP treng såleis ikkje vere det same som kvalitet 80 i eit anna program.

Bruk kvalitetsinnstillingane frå originalbiletet

Dersom det er lagt inn eigne kvalitetsinnstillingar (eller «kvantiseringstabell» ) i originalbiletet, kan du bruke denne i staden for standardinnstillingane.

Har du berre gjort nokre få endringar i biletet, vil du som oftast få nokså nær same kvalitet og fillengde når du bruker innstillingane frå biletet. Dette vil redusera tapa som kjem som følgje av kvantiseringa i høve til om du bruker andre innstillingar.

Dersom kvalitetsinnstillingane i originalbiletet er dårlegare enn standardinnstillingane, vil kommandoen « Bruk kvalitetsinnstillingane frå originalbiletet » vere tilgjengeleg men uverksam. Dette for å sikra at du alltid får ein kvalitet som er minst like god som originalen.

Show preview in image window

Dersom denne er aktivert, vert biletet vist med same kvalitet som det lagra biletet vil ha. Dermed kan du lett sjå kor mykje biletet kan komprimerast med tilfredsstillande kvalitet. Biletet du arbeider med vert ikkje påverka av dette. Så snart dialogvindauget er lukka, vert biletet igjen vist i den opphavlege kvaliteten.

Keep metadata

If the image you loaded has Exif, XMP, IPTC metadata, they are preserved, and you can keep them or not when exporting to JPEG.

Save thumbnail, Save color profile

Many applications use the small thumbnail image as a quickly available small preview image.

Kommentar

You can edit the comment attached to the image you loaded or write a new one.

Advanced Options

Litt om dei avanserte innstillingane:

Optimaliser

Denne metoden gjer at det vert brukt optimaliserte parameter for mengdekoding («entropy encoding»). Dette vil som oftast resultere i ei mindre fil, men kan ta lang tid.

Utjamning

JPG-komprimeringa lager ein del støy i biletet i form av hakkete kantar. Ved hjelp av glidebrytaren kan du bestemmar kor mykje støyen skal jamnast ut. Støyredusksjonen kan gjere biletet uskarpt.

Use arithmetic coding

Arithmetic encoding is a form of entropy encoding (a lossless data compression scheme) that, since GIMP-2.10 can be used in exporting as JPEG. Images using arithmetic encoding can be 5 - 10 % smaller. But older software may have trouble opening these images.

Use restart markers

Denne vil legge inn nokre merke i fila slik at dersom lastinga av fila vert avbroten, kan nedlastinga halde fram seinare frå siste nedlasta merke. Kan vere fornuftig ved store bilete.

Interval (MCU rows)

JPEG images are stored as a series of compressed square tiles named MCU (Minimum Coding Unit). You can set the size of these tiles (in pixels).

Progressiv

Dersom du aktiverer denne, vert biletet ikkje komprimert ovanfrå og ned, men i fleire gjennomgangar. Når biletet vert vist, vil det dukke opp i fleire omgangar, litt betre for kvar gong. Føremålet er det same som for linjevising av GIF-bilete. Metoden kan resultere i litt større filer.

[Notat] Notat

Beware that certain older TVs and photo frames (and maybe other devices) may not be able to show jpeg images that have been exported with the progressive setting enabled (which is the default).

Mellomsteg

The human eye is not sensitive in the same way over the entire color spectrum. The compression can use this to treat slightly different colors that the eye perceives as very close, as identical colors. Three methods are available:

 • 1×1, 1×1, 1×1 (best kvalitet): Ofte referert til som (4:4:4). Gir best kvalitet, bevarer kant- og kontrastfargar, men med mindre kompressjon.

 • 2×1,1×1,1×1 (4:2:2): Dette er standardmellomsteget. Gir som oftast eit godt forhold mellom biletkvalitet og filstorleik. I nokre tilfelle kan biletkvaliteten vert merkbar forbetra dersom ein ikkje bruker mellomsteg (4:4:4). Dette gjeld helst for bilete med fine detaljar, som f. eks. tekst på einsfarga bakgrunn eller nesten einsfarga bilete.

 • 1×2,1×1,1×1: Dette er det same som (2×1,1×1,1×1), men med horisontal fargefletting i staden for vertikal. Som om nokon skulle ha rotert biletet.

 • 2×2, 1×1, 1×1 (minst fil): (Ofte referert til som 4:1:1). Beste kompressjon. Passer for bilete med veike kantar, men tenderer til å gi unaturlege fargar.

DCT-metoden

DCT står for «Discrete Cosine Transform», og er første steget i JPEG-algoritmen. Dette er rein matematikk, og vala du har er «desimaltal», «heiltal» (normalinnstillinga) og «raske heiltal»:

 • Desimaltal: Desimaltala er litt betre enn heiltala, men er merkbart seinare dersom maskinen din ikkje er utstyrt meg ein god matematikkprosessor. Metoden kan også gi eit litt varierande resultat frå maskin til maskin, medan metodane med heiltal skal gi same resultatet uavhengig av maskintype.

 • Heiltal: (normalinnstillinga) er raskare enn «desimaltal», men er ikkje så nøyaktig.

 • Raske heiltal: Rask, men også den mest unøyaktige metoden.

1.2.4. Eksporter biletet som PNG

Figur 6.5. Dialogen «Eksporter biletet som PNG»

Dialogen «Eksporter biletet som PNG»

Flett saman (Adam7)

«Linjevis» betyr at biletet vert vist etter kvart som det vert lasta ned. Dette var spesielt viktig den tida dei fleste internettsamband var saktegåande. Brukaren kunne då stoppe nedlastinga dersom biletet såg uinteressant ut. Funksjonen er mindre viktig i dag.

Lagra bakgrunnsfarge

If your image has many transparency levels, the Internet browsers that recognize only two levels, will use the background color of your Toolbox instead.

Lagra gamma

Gammakorreksjonen er for å kunne justera visinga av fargeverdiar på ulike datamaskiner. Gammainformasjonen som vert lagra i PNG vil vere den same som du har sett for den gjeldande visinga. Når biletet vert brukt på andre maskiner, kan brukaren korrigere gammaverdien slik at biletet ikkje vert vist for mørkt eller for lyst.

Lagra lagforskyving

PNG bruker ein forskyvingsverdi kalla «oFFs chunk». Dette er data for biletpossisjonen. Diverre verkar av ein eller annan grunn ikkje dette i GIMP. For å unngå problem, aktiverer du ikkje forskyving, men la GIMP flate ut biletet før du lagrar det.

Lagra oppløysing

Lagra biletoppløysinga i ppi («pixels per inch»).

Lagra tid for oppretting

Datoen fila vart lagra.

Lagra kommentarane

Dette gjeld kommentarar som du har skrive inn om biletet. Kommentarane kan lesast i vindauget bileteigenskapar.

Lagra fargeverdiar frå gjennomsiktige pikslar

Når de er kryssa av for dette valet, vert fargeverdiane lagra sjølv om pikslane er heilt gjennomsiktige. Dette er mogleg berre for eit enkelt lag. ikkje når biletet er fletta saman. Når eit bilete med fleire lag vert eksportert til eit filformat med eitt lag, finst det ingen måte GIMP kan ta vare på fargeverdiane i gjennomsiktige pikslar.

Pixelformat

By default your PNG image is exported in a pixelformat that resembles the settings of your image in GIMP. This is usually what you want, but when you need a specific output format you can change this here to 8 or 16 bits per channel RGB or Grayscale, with or without alpha channel.

Kompresjon

Sidan kompressjonen er tapsfri, er den einaste grunnen til å bruke eit nivå lågare enn 9 at komprimeringa kan ta litt lang tid på trege datamaskiner. Dekomprimeringa går like fort uansett kva kompressjonsnivå du vel.

Keep metadata

If the image you loaded has Exif, XMP, IPTC metadata, they are preserved, and you can keep them or not when exporting to PNG.

Lagra standardverdiane

Klikk for å lagra gjeldande innstillingar. Du kan då klikke på Hent standardverdiane for å hente dei inn igjen.

[Notat] Notat

Sidan PNG også kan lagra indekserte bilete, kan du redusere talet på fargar, og dermed også filstorleiken, for bilete som skal sendast over nettverk. Sjå meir om dette i Del 6.6, «Indeksert modus».

Datamaskinene arbeider med 8-bits blokker, såkalla «byte». Kvar byte kan innehalde opp til 256 ulike fargar. Det er ingen vits i å redusere talet på fargar til under 256 i håp om å redusera filstorleiken sidan det vert brukt ein byte uansett. «PNG8»-formatet har heller ikkje støtte for variabel gjennomsikt, berre gjennomsikt eller ikkje gjennomsikt.

1.2.5. Eksporter biletet som TIFF

Figur 6.6. Dialogvindauge for TIFF-eksport

Dialogvindauge for TIFF-eksport

Komprimering

Dette valet gir deg høve til å bestemma algoritmen som skal brukast for å komprimere biletet.

 • None: is fast, and lossless, but the resulting file can be very large.

 • LZW: The image is compressed using the «Lempel-Ziv-Welch» algorithm, a lossless compression technique. This is efficient and fast. More information at [WKPD-LZW].

 • Pack Bits: Ein rask, enkel kompressjon for «run-length» koding av data. PackBits-formatet vart introdusert av Apple då MacPaint vart tatt i bruk på Macintosh datamaskinen. Ein PackBits datastraum er sett saman av pakker med 1 bytes header etterfølgd av data. (Kjelde: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate: is a lossless data compression algorithm that uses a combination of the LZ77 algorithm and Huffman coding. It is also used in Zip and Gzip files and PNG images. Source: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: is a very good compression algorithm but lossy. This is the same compression as used in JPEG images. Since it is lossy, you should not use this when image quality is important. This compression can not be used when your image is in indexed mode.

 • CCITT Group 3 fax and CCITT Group 4 fax are black and white formats developed to transfer images by FAX.

  [Notat] Notat

  These two compression modes can only be selected, if the image is in indexed mode and reduced to two colors. Use ImageModeIndexed to convert the image to indexed mode. Make sure that «Use black and white (1-bit) palette» is checked.

Save layers

Since GIMP-2.10.12, you can save layers when exporting to TIFF. Each layer will be a separate page in the TIFF image.

Crop layers

When Save layers is checked, this option, which is enabled by default, will resize all layers to the size of the image. TIFF images can not have negative offsets. This option enables you to import the TIFF again without having to change the position of layers that had a different size as the image in the original.

Lagra fargeverdiar frå gjennomsiktige pikslar

When this is enabled the color values are saved even if the pixels are completely transparent.

Metadata (edit)

You can click the «(edit)» link to open the metadata editor to change or add any metadata that you want to be included in the image. Note: you will also still need to enable the relevant metadata saving options listed below.

Save Exif data

When this option is enabled existing EXIF metadata will be saved in the exported TIFF image.

Save IPTC data

When this option is enabled existing IPTC metadata will be saved in the exported TIFF image.

Lagra XMP-data

When this option is enabled existing XMP metadata will be saved in the exported TIFF image.

Save color profile

When this option is enabled the color profile will be saved in the exported TIFF image.

Lagra _miniatyr

When this option is enabled a thumbnail will be saved as the second page in the exported TIFF image. This will also cause certain EXIF tags to be saved even if you have disabled saving EXIF metadata.

Save GeoTIFF data

When this option is enabled GeoTIFF metadata that was present in the original image will be saved in the exported TIFF image.

Lagra kommentarane

Here you can enable saving a comment that is associated with the image. The comment can be entered in the text box below this option.

1.2.6. Export Image as WebP

Figur 6.7. The WebP Export dialog

The WebP Export dialog

Lossless

When checked, the image will be saved in a way that keeps the original quality. This disables the Image quality and Alpha quality settings. When unchecked, the image will be saved based on the quality settings below, which may cause some loss of quality, but at a better compression ratio. This is the default.

Image quality, Alpha quality

These settings determine at what quality the image will be saved. A higher image quality usually means a larger filesize. When filesize is important you can check if a lower quality is still good enough for your purposes.

Source Type

This selects the type of image you are trying to export. Presumably this will help in deciding the best way to compress the image.

Choices are: Default, Picture for digital pictures, like portraits or inside shots, Photo for outdoor photography with natural lighting, Drawing for hand or line drawing, with high-contrast details, Icon for small-sized colorful images, and Text for images containing mostly text.

Save Exif data

When this option is enabled existing EXIF metadata will be saved in the exported image.

Save IPTC data

When this option is enabled existing IPTC metadata will be saved in the exported image.

Lagra XMP-data

When this option is enabled existing XMP metadata will be saved in the exported image.

Save color profile

When this option is enabled the color profile will be saved in the exported image.

Lagra _miniatyr

When this option is enabled a thumbnail will be saved in the exported image.

1.2.7. Eksporter biletet som MNG

Figur 6.8. Eksportdialogen for MNG

Eksportdialogen for MNG

MNG er eit akronym for «Multiple-Image Network Graphics».

No common web browsers recognize the MNG animation format. See https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.