5.5. Exporta els formats de fitxer

Quan s'exporta una imatge, la majoria dels formats de fitxer tenen opcions addicionals que es poden configurar. Si aquest és el cas, s'obrirà un diàleg nou després d'haver seleccionat el nom del fitxer i el format del fitxer exportat. Aquesta secció documentarà els diàlegs per a tots els formats de fitxer exportats.

5.5.1. Exporta la imatge com a GIF

Figura 15.76. El diàleg Exporta a GIF

El diàleg Exporta a GIF

[Avís] Avís

El format de fitxer GIF no suporta algunes propietats bàsiques de la imatge com la resolució d'impressió. Si us interessen aquestes propietats, utilitzeu un format de fitxer diferent com el PNG.

Opcions del GIF
Entrellaçat

Marcar entrellaça permet que una imatge en una pàgina web es mostri progressivament mentre es descarrega. La mostra progressiva de la imatge és útil en connexions amb velocitats lentes, ja que permet interrompre la descàrrega d'imatges sense interès; avui, l'entrellaçat s'utilitza poc a causa de les connexions més ràpides.

Desa el comentari

Els comentaris del GIF només suporten caràcters ASCII de 7 bits. Si s'utilitza un altre tipus de caràcter del conjunt ASCII de 7 bits, el GIMP desarà la imatge sense comentari, i us informarà que el comentari no s'ha desat.

Opcions del GIF animat
Com a animació

Quan aquesta opció està marcada, la imatge s'exportarà com una animació. Tingueu en compte que aquesta opció es desactivarà (i les opcions d'animació no seran visibles) si la imatge només té una capa.

Nombre de repeticions

Podeu establir quantes vegades es repetirà l'animació abans que s'aturi. Aquest valor s'ignora si està marcat Bucle per sempre.

Bucle infinit

Quan aquesta opció està marcada, l'animació es repetirà fins que la pareu.

Retard entre els fotogrames quan no s'especifica

Podeu ajustar el retard en mil·lisegons entre els fotogrames si no s'ha fet abans. En aquest cas, podreu modificar cada retard en el diàleg de les capes. Tingueu en compte que alguns sistemes operatius i aplicacions poden substituir amb una velocitat de fotograma més baixa a causa de la velocitat de l'ordinador, rendiment o altres limitacions tècniques.

Disposició dels fotogrames quan està especificat

Si no s'ha fet abans, podeu establir com se superposen els fotogrames. Podeu triar entre tres opcions:

 • No importa: es pot utilitzar aquesta opció si totes les capes són opaques. Les capes se sobreescriuen amb les de baix.

 • Capes acumulatives (combina): els fotogrames previs no s'eliminen quan se'n mostra un de nou.

 • Un fotograma per capa (substitueix): els fotogrames previs s'eliminen abans de mostrar-ne un de nou.

Utilitzeu el retard introduït anteriorment per a tots els fotogrames

El retard entre fotogrames quan no s'especifica el valor, s'utilitzarà per a tots els fotogrames.

L'ús de l'ordre introduït anteriorment per a tots els fotogrames

La disposició del fotograma quan no s'especifica el valor s'utilitzarà per a tots els fotogrames.

5.5.2. Exporta la imatge com a HEIF/HEIC

HEIF significa format de fitxer d'imatge d'alta eficiència. També conegut com a codificació d'imatges HEIC d'alta eficiència.

Es pot emmagatzemar el doble d'informació tant en una imatge HEIF com en una imatge JPEG de la mateixa mida, resultant en una millor qualitat. A partir de setembre de 2022, cap navegador no admetrà HEIF de forma nativa.

Més informació a Viquipèdia.

Figura 15.77. El diàleg Exporta a HEIF/HEIC

El diàleg Exporta a HEIF/HEIC

Opcions HEIF
Sense pèrdua

Quan està marcada, la imatge s'exportarà amb compressió sense pèrdua. Això crearà una imatge de major qualitat a costa d'una mida de fitxer més gran.

Qualitat

Si sense pèrdua no està marcat, aquest valor determina la qualitat de la compressió de la imatge. 100 proporciona la millor qualitat d'imatge i la compressió més baixa, mentre que 0 proporciona la compressió més alta i la pitjor qualitat d'imatge.

Format de píxels

Defineix el format de píxel que ha d'utilitzar la imatge exportada per al submostratge de color. Hi ha tres opcions:

 • YUV420: Adequat per a fotografies amb compressió amb pèrdua. Aquest format és més compatible amb altres programaris que utilitzen HEIF.

 • YUV444: quan s'utilitza amb un ajust alt de Qualitat, aquest format exporta una imatge sense pèrdua visual.

 • RGB: útil quan s'exporten imatges amb una qualitat real sense pèrdues.

Profunditat de bits

Determina si les dades dels píxels s'han d'emmagatzemar utilitzant 8 bits, 10 bits o 12 bits per canal de color.

Desa el perfil del color

Si està marcada, el perfil de color s'incrustarà a la imatge exportada.

Desa Exif

Si està marcada, les metadades Exif s'incrustaran a la imatge exportada.

Desa XMP

Si està marcada, les metadades XMP s'incrustaran a la imatge exportada.

5.5.3. Exporta la imatge com a JPEG

Els fitxers JPEG generalment tenen l'extensió .jpg, .JPG, o .jpeg. És un format àmpliament utilitzat, perquè comprimeix imatges molt eficientment, minimitzant la pèrdua de qualitat. Cap altre format no ha aconseguit el mateix nivell de compressió. Tanmateix, no suporta la transparència, ni les múltiples capes.

Figura 15.78. El diàleg d'exportació JPEG

El diàleg d'exportació JPEG

L'algorisme JPEG és molt complex, i implica un gran nombre d'opcions, el significat va més enllà de l'objectiu d'aquesta documentació. Tret que sigueu experts en JPEG, el paràmetre de qualitat és probablement l'únic que necessitareu ajustar.

Qualitat

En desar un fitxer en format JPEG, s'obre un diàleg que us permet ajustar el nivell de qualitat (de l'1 al 100). Tanmateix, en general, no calen valors per sobre de 95. La qualitat per defecte és 85 i generalment produeix excel·lents resultats, però és possible ajustar-ne la qualitat sense degradar la imatge de manera significativa. Podeu provar l'efecte de diferents configuracions marcant l'opció Mostra la previsualització en la finestra de la imatge en el diàleg JPEG.

[Nota] Nota

Recordeu que el nivell de qualitat JPEG té un significat diferent depenent de l'aplicació. Desar amb un nivell de qualitat de 80 en el GIMP no és necessàriament comparable amb desar-ho amb un nivell de qualitat de 80 en una altra aplicació.

Utilitza els paràmetres de qualitat de la imatge original

Si una «taula de quantificació» (informació de qualitat especial) es va adjuntar a la imatge en carregar-la, aquesta opció us permet utilitzar-la en lloc dels valors estàndards.

Si heu fet alguns canvis a la imatge, tornar a utilitzar el mateix paràmetre de qualitat donarà gairebé la mateixa qualitat i mida de fitxer que la imatge original. Això reduirà les pèrdues causades per l'algoritme de quantificació, comparat amb el que hauria estat si s'ajustés amb diferents valors.

Si els paràmetres de qualitat que es troben en el fitxer original no són millors que els paràmetres de qualitat per defecte, l'opció «Utilitza els paràmetres de qualitat de la imatge original» estarà disponible però no activada. Això assegura que sempre s'obtindrà la qualitat mínima especificada en la configuració per defecte. Si no feu grans canvis en la imatge i voleu desar-la amb la mateixa qualitat que l'original, es pot activar aquesta opció.

Mostra la previsualització en la finestra d'imatge

En marcar aquesta opció cada canvi en la qualitat (o en un altre paràmetre JPEG) es mostrarà en la pantalla de la imatge. Això no altera la imatge: la imatge tornarà al seu estat inicial quan es tanqui el diàleg JPEG.

Conserva les metadades

Si la imatge que heu carregat té metadades Exif, XMP, IPTC, es conservaran i les podreu mantenir o no quan les exporteu a JPEG.

Desa la miniatura, Desa el perfil de color

Moltes aplicacions utilitzen aquestes miniatures per a disposar d'una previsualització ràpida de la imatge.

Comentari

Podeu editar el comentari adjunt a la imatge que heu carregat o escriure’n un de nou.

Opcions avançades

Una mica d'informació sobre la configuració avançada:

Optimitza

Si s'activa aquesta opció, s'utilitzarà l'optimització dels paràmetres de codificació de l'entropia. Necessitarà més temps per a generar-se. Aquesta opció redueix la mida del fitxer mitjançant la reducció raonable del nombre de colors.

Suavitzat

La compressió JPEG crea alteracions a la imatge. Utilitzant el lliscador, es pot suavitzar la imatge fent-la més o menys difuminada. Només s'ha de triar.

Utilitzeu la codificació aritmètica

La Codificació aritmètica és una forma de codificació d'entropia (un esquema de compressió de dades sense pèrdues), que es pot utilitzar per a exportar com a JPEG. Les imatges amb codificació aritmètica poden ser d'un 5 - 10% més petites. Però els programes antics poden tenir problemes per a obrir aquestes imatges.

Feu servir els marcadors de reinici

Els fitxers de la imatge poden incloure marcadors que permeten carregar la imatge en segments. Si una connexió s'interromp mentre es carrega la imatge en una pàgina web, la càrrega es pot reprendre des del marcador següent.

Interval (files MCU)

Les imatges JPEG s'emmagatzemen com una sèrie de tessel·les comprimides anomenades MCU (Minimum Coding Unit = Unitats de codificació mínima). Podeu definir la mida d'aquestes tessel·les (en píxels).

Progressiu

Amb aquesta opció activada, si la imatge prové d'una web de connexió lenta, baixarà a trossos de manera progressiva. L'opció progressiva per JPEG té el mateix propòsit que l'opció entrellaça del GIF, però, malauradament produeix fitxers JPEG una mica més grans.

[Nota] Nota

Tingueu en compte que alguns televisors i marcs de fotos antics (i potser altres dispositius) poden no ser capaços de mostrar imatges jpeg que s'han exportat amb la configuració progressiva habilitada (que és el valor per defecte).

Sub mostreig

L'ull humà no és sensible de manera igual en tot l'espectre del color. La compressió pot utilitzar-ho per tractar colors lleugerament diferents com a colors idèntics que l'ull percep com a molt propers. Hi ha tres mètodes disponibles:

 • 1x1,1x1,1x1 (millor qualitat): generalment es refereix a (4:4:4), produeix la millor qualitat, conserva bé les vores i el contrast dels colors, però la compressió és menor.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): és el sub mostreig estàndard que generalment proporciona una bona relació entre la qualitat de la imatge i la mida del fitxer. No obstant, hi ha situacions en què l'ús sense el sub mostreig (4:4:4) proporciona un increment notable de la qualitat de la imatge; per exemple, quan la imatge conté detalls fins, com un text sobre un fons uniforme o imatges amb colors plans.

 • 1x2,1x1,1x1 És semblant a (2x1,1x1,1x1), però el sub mostreig del croma es troba en una direcció horitzontal més que en una direcció vertical; com si algú girés una imatge.

 • 2x2,1x1,1x1 (fitxer lleuger): generalment es refereix a (4:1:1), produeix fitxers més petits. S'adapta a les imatges amb vores poc marcades però tendeix a desnaturalitzar els colors.

Mètode DCT

La transformació DCT (Discrete Cosine Transform) és el primer pas que realitza l'algorisme JPEG per a passar del domini espacial al de freqüències. Les opcions són «coma flotant», «enter» (per defecte), i «enter ràpid».

 • coma flotant: els càlculs del coma flotant són lleugerament més precisos que els dels nombres enters, però alhora són més lents tret que el vostre maquinari permeti fer càlculs ràpids del coma flotant. Recordeu que els càlculs del coma flotant poden variar una mica d'una màquina a una altra, mentre que els càlculs d'enters haurien de donar el mateix resultat sempre.

 • enter (per defecte): aquest mètode és més ràpid que el «coma flotant», però menys precís.

 • enter ràpid: el mètode enter ràpid és molt menys precís que els altres dos.

5.5.4. Exporta la imatge com a PNG

Figura 15.79. El diàleg «Exporta la imatge com a PNG»

El diàleg «Exporta la imatge com a PNG»

Entrellaçat

Marcar entrellaça permet que una imatge en una pàgina web es mostri progressivament mentre es descarrega. La mostra progressiva de la imatge és útil en connexions amb velocitats lentes, ja que permet interrompre la descàrrega d'imatges sense interès; avui, l'entrellaçat s'utilitza poc a causa de les connexions més ràpides.

Desa el color del fons

Si la imatge té múltiples nivells de transparència, els navegadors d'Internet que només reconeixen dos nivells, utilitzaran el color del fons de la caixa d'eines que heu desat marcant aquesta opció.

Desa la gamma

La correcció de la gamma és la capacitat de corregir les diferències d'interpretació del color en els ordinadors. Es desa la informació gamma en el PNG, que reflecteix el factor gamma actual de la vostra pantalla. Les pantalles d'altres ordinadors poden compensar de manera que la imatge no sigui gaire fosca o gaire clara.

Desa el desplaçament de la capa

El PNG suporta un valor de desplaçament anomenat «oFFs chunk», que proporciona dades de la posició. Malauradament, el suport de desplaçament PNG en el GIMP no funciona, o almenys no és compatible amb altres aplicacions. No activeu els desplaçaments, deixeu que el GIMP aplani les capes abans de desar i no tindreu problemes.

Desa la resolució

Desa la resolució de la imatge, en PPP (punts per polzada).

Desa el moment de creació

Data en què es va desar el fitxer.

Desa el comentari

Podeu llegir aquest comentari en les Propietats d'imatge.

Desa el valor dels colors dels píxels transparents

Quan aquesta opció està marcada, els valors del color es desen fins i tot si els píxels són completament transparents. Però això només és possible si hi ha una sola capa, i no una composició fusionada. Quan s'exporta una imatge multicapes a un format de fitxer d'una sola capa, no hi ha manera que el GIMP preservi els valors del color en els píxels transparents.

Format de píxels

Per defecte, la vostra imatge PNG s'exporta en format píxel que s'assembla a la configuració de la vostra imatge en el GIMP. Normalment és el que voleu, però quan necessiteu un format de sortida específic, podeu canviar-lo ací a 8 o 16 bits per canal RGB o escala de grisos, amb o sense canal alfa.

Nivell de compressió

Ja que la compressió no té pèrdua, l'únic motiu per a utilitzar un nivell de compressió inferior a 9 seria per l'ús d'un ordinador lent que necessitaria molt de temps per a comprimir un fitxer. No hi ha res a témer en la descompressió: és igual de ràpida sigui quin sigui el nivell de compressió.

Conserva les metadades

Si la imatge que heu carregat té metadades Exif, XMP, IPTC, es conservaran i les podreu mantenir o no quan les exporteu a PNG.

Desa els valors per defecte

Feu clic per a desar els paràmetres actuals. Més tard, podreu recuperar Carrega els valors per defecte.

[Nota] Nota

El format PNG suporta imatges indexades. L'ús de menys colors produeix un fitxer més lleuger; això és especialment útil per a crear imatges web; consulteu Secció 6.6, «Mode indexat».

Els ordinadors treballen amb blocs de 8 bits anomenats «Byte». Un byte permet 256 colors. Reduir el nombre de colors per sota de 256 no és útil: s'utilitzarà un byte de totes maneres i no es reduirà la mida del fitxer. A més, el format «PNG8», com el GIF, utilitza un bit per a codificar la transparència; només permet dos nivells de transparència: transparent o opac.

5.5.5. Exporta la imatge com a TIFF

Figura 15.80. El diàleg Exporta a TIFF

El diàleg Exporta a TIFF

Compressió

Aquesta opció permet especificar l'algoritme utilitzat per comprimir la imatge.

 • Cap: és ràpid i sense pèrdua, però el fitxer resultant pot ser molt gran.

 • LZW: la imatge es comprimeix utilitzant l'algorisme «Lempel-Ziv-Welch», una tècnica de compressió sense pèrdua. És eficient i ràpida. Podeu trobar més informació a [WKPD-LZW].

 • Paquets de bits: és ràpid, un esquema senzill de compressió per a la durada de la codificació de dades. Apple va introduir el format de paquets de bits amb la creació del Macpaint pel Macintosh. Un flux de dades de paquets de bits consisteix en paquets d'un byte a la capçalera seguit per les dades. (Font: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflació: és un algorisme de compressió de dades sense pèrdua, que utilitza una combinació de l'algorisme LZ77 i de la codificació Huffman. També s'utilitza en els formats de fitxer Zip i Gzip, i en imatges PNG. Font: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: és un algorisme de compressió molt bo però amb pèrdua. Aquesta és la mateixa compressió que s'utilitza en imatges JPEG. Com que és una pèrdua, no s'ha d'utilitzar quan la qualitat de la imatge és important. Aquesta compressió no es pot utilitzar quan la imatge està en mode indexat.

 • CCITT grup 3 fax i CCITT grup 4 fax són formats en blanc i negre desenvolupats per a transferir imatges per fax.

  [Nota] Nota

  Aquestes dues opcions només es poden seleccionar, si la imatge està en mode indexat i reduïda a dos colors. Utilitzeu ImatgeModeIndexat per a convertir la imatge a mode indexat. Assegureu-vos de marcar «Utilitza la paleta en blanc i negre (1-bit)».

Desa les capes

Des del GIMP-2.10.12, es poden estalviar capes quan s'exporta a TIFF. Cada capa serà una pàgina separada de la imatge TIFF.

Retalla les capes

Quan Desa les capes està marcada, aquesta opció, que està habilitada per defecte, redimensionarà totes les capes a la mida de la imatge. Les imatges TIFF no poden tenir desplaçaments negatius. Aquesta opció us permet tornar a importar el TIFF sense haver de canviar la posició de les capes que tenen una mida diferent com a la imatge de l'original.

Desa el valor dels colors dels píxels transparents

Quan aquesta opció està habilitada els valors del color es desen fins i tot si els píxels són completament transparents.

Metadades (edició)

Podeu fer clic a l'enllaç «(edició)» per a obrir l'editor de metadades per canviar o afegir qualsevol metadada que vulgueu incloure a la imatge. Nota: també haureu d'habilitar les opcions d'estalvi de metadades rellevants que es llisten a continuació.

Desa les dades EXIF

Quan aquesta opció està activada les metadades EXIF existents es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa les dades IPTC

Quan aquesta opció està activada les metadades IPTC existents es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa les dades XMP

Quan aquesta opció està activada les metadades XMP existents es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa el perfil del color

Quan aquesta opció està activada el perfil de color es desarà a la imatge TIFF exportada.

Desa la miniatura

Quan aquesta opció està activada es desarà una miniatura com a segona pàgina de la imatge TIFF exportada. Això també farà que es desin certes etiquetes EXIF encara que hàgiu desactivat desant les metadades EXIF.

Desa les dades GeoTIFF

Quan aquesta opció està habilitada les metadades GeoTIFF que estaven presents a la imatge original es desaran a la imatge TIFF exportada.

Desa el comentari

Ací podeu activar el desament d'un comentari associat a la imatge. El comentari es pot introduir al quadre de text de sota aquesta opció.

5.5.6. Exporta la imatge com a WebP

Figura 15.81. El diàleg Exporta la imatge

El diàleg Exporta la imatge

Tipus de font

Això selecciona el tipus d'imatge que esteu intentant exportar. És de suposar que això ajudarà a decidir la millor manera de comprimir la imatge.

Les opcions són: Per defecte, Imatge per a imatges digitals, com retrats o preses interiors; Foto per a fotografia exterior amb il·luminació natural; Dibuix per a dibuix a mà o en línia, amb detalls d'alt contrast; Icona per a imatges acolorides de mida petita; i Text per a imatges que contenen majoritàriament text.

Sense pèrdua

Quan està marcada, la imatge es desarà de manera que mantingui la qualitat original. Això inhabilita la configuració Qualitat d’imatge i Qualitat alfa. Quan no està marcada, la imatge es desarà en funció de la configuració de qualitat que hi ha a continuació, el qual pot causar una certa pèrdua de qualitat, però amb una millor relació de compressió. És la predeterminada.

Qualitat d'imatge, qualitat alfa

Aquests paràmetres determinen amb quina qualitat es desarà la imatge. Una major qualitat d'imatge normalment significa una mida de fitxer més gran. Quan la mida del fitxer és important, podeu comprovar si una qualitat més baixa encara és prou bona per als vostres propòsits.

Utilitzeu Sharp YUV

Quan està marcada, s'utilitzarà un mètode de conversió RGB a YUV més nítid i precís per exportar la imatge. Això pot conservar millor els detalls com ara línies fines a la imatge final. Establir aquesta opció pot augmentar el temps d'exportació d'una imatge, i només està disponible quan Sense pèrdua no està marcat.

Desa les dades EXIF

Quan aquesta opció està activada les metadades EXIF existents es desaran a la imatge exportada.

Desa les dades IPTC

Quan aquesta opció està activada les metadades IPTC existents es desaran en la imatge exportada.

Desa les dades XMP

Quan aquesta opció està activada les metadades XMP existents es desaran en la imatge exportada.

Desa el perfil del color

Quan aquesta opció està activada el perfil de color es desarà a la imatge exportada.

Desa la miniatura

Quan aquesta opció està activada, es desarà una miniatura a la imatge exportada.

5.5.7. Exporta la imatge com a MNG

Figura 15.82. Diàleg Exporta un fitxer MNG

Diàleg Exporta un fitxer MNG

MNG és l'acrònim de «Multiple-Image Network Graphics».

Cap navegador web habitual reconeix el format d'animació MNG. Vegeu https://ca.wikipedia.org/wiki/MNG.