5.5. Εξαγωγή μορφών αρχείου

Κατά την εξαγωγή μιας εικόνας, οι περισσότερες μορφές αρχείων έχουν πρόσθετες επιλογές που μπορούν να οριστούν. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο διαλόγου, αφού έχετε επιλέξετε το όνομα αρχείου και τη μορφή εξαγωγής του αρχείου. Αυτή η ενότητα θα τεκμηριώσει τα παράθυρα διαλόγου για όλες τις μορφές αρχείων εξαγωγής.

5.5.1. Εξαγωγή εικόνας ως GIF

Σχήμα 15.76. Ο διάλογος εξαγωγής GIF

Ο διάλογος εξαγωγής GIF

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η μορφή αρχείου GIF δεν υποστηρίζει μερικές βασικές ιδιότητες της εικόνας, όπως ανάλυση εκτύπωσης. Εάν ενδιαφέρεσθε για αυτές τις ιδιότητες, χρησιμοποιείστε έναν διαφορετικό τύπο αρχείου όπως PNG.

Επιλογές GIF
Πλέξη

Επιλέγοντας πεπλεγμένο επιτρέπεται σε μια εικόνα στον ιστό να εμφανιστεί σταδιακά καθώς φορτώνεται. Η σταδιακή εμφάνιση της εικόνας είναι χρήσιμη με ταχύτητες χαμηλής σύνδεσης, επειδή μπορείτε να σταματήσετε μια εικόνα που δεν σας ενδιαφέρει· το πεπλεγμένο είναι μικρής χρήσης σήμερα λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης.

Αποθήκευση σχολίου

Τα σχόλια GIF υποστηρίζουν μόνο 7 δυαδικούς χαρακτήρες ASCII. Εάν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρα εκτός του 7δυαδικού συνόλου ASCII, το GIMP θα εξαγάγει την εικόνα χωρίς σχόλιο και θα σας ενημερώσει ότι το σχόλιο δεν αποθηκεύτηκε.

Επιλογές κινουμένων σχεδίων GIF
Ως κίνηση

Όταν είναι σημειωμένη αυτή η επιλογή, η εικόνα θα εξαχθεί ως κινούμενη εικόνα. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή θα απενεργοποιηθεί (και οι επιλογές κίνησης δεν θα είναι ορατές) εάν η εικόνα έχει μόνο μία στρώση.

Αριθμός επαναλήψεων

Μπορείτε να ορίσετε πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται η κινούμενη εικόνα πριν σταματήσει. Αυτή η τιμή αγνοείται εάν είναι επιλεγμένο το Βρόχος για πάντα.

Συνεχής βρόγχος

Όταν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, η κίνηση θα επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι να τη σταματήσετε.

Καθυστέρηση μεταξύ των πλαισίων εάν είναι αόριστα

Μπορείτε να ορίσετε την καθυστέρηση, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταξύ των πλαισίων, εάν δεν ορίστηκε πριν. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τροποποιήσετε κάθε καθυστέρηση στο διάλογο στρώσεων. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές ενδέχεται να παρακάμπτονται με χαμηλότερο ρυθμό πλαισίων (καρέ) λόγω της ταχύτητας, της απόδοσης του υπολογιστή ή άλλων τεχνικών περιορισμών.

Διάθεση πλαισίου όταν δεν καθορίζεται

Εάν αυτό δεν έχει καθοριστεί πριν, μπορείτε να ορίσετε πόσα πλαίσια θα υπερτίθενται. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών επιλογών:

 • Δεν με ενδιαφέρει: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν όλες οι στρώσεις είναι αδιαφανείς. Οι στρώσεις θα αντικαταστήσουν ό,τι είναι από κάτω.

 • Προσθετικές στρώσεις (συνδυασμός): Τα προηγούμενα πλαίσια δεν θα καταργηθούν όταν εμφανίζεται ένα καινούργιο.

 • Ένα πλαίσιο ανά στρώση (αντικατάσταση): τα προηγούμενα πλαίσια θα καταργηθούν πριν την εμφάνιση ενός καινούργιου.

Χρήση της πιο πάνω εισαγόμενης καθυστέρησης για όλα τα πλαίσια

Η τιμή Καθυστέρηση μεταξύ πλαισίων όταν δεν καθορίζεται θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα πλαίσια (καρέ).

Χρήση της πιο πάνω εισαγόμενης διάταξης για όλα τα πλαίσια

Η τιμή Διάθεση πλαισίου όταν δεν καθορίζεται θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα πλαίσια (καρέ).

5.5.2. Εξαγωγή εικόνας ως HEIF/HEIC

HEIF σημαίνει High Efficiency Image File Format (Μορφή αρχείου εικόνας υψηλής αποτελεσματικότητας). Γνωστή και ως HEIC High Efficiency Image Coding (Κωδικοποίηση εικόνας υψηλής αποτελεσματικότητας).

Διπλάσιες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε μια εικόνα HEIF από ότι σε μια εικόνα JPEG ιδίου μεγέθους, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022, κανένας περιηγητής δεν υποστηρίζει εγγενώς το HEIF.

Περισσότερες πληροφορίες στη Βικιπαίδεια.

Σχήμα 15.77. Ο διάλογος εξαγωγής HEIF/HEIC

Ο διάλογος εξαγωγής HEIF/HEIC

Επιλογές HEIF
Χωρίς απώλειες

Όταν επιλεγεί, η εικόνα θα εξαχθεί με συμπίεση χωρίς απώλειες. Αυτό θα δημιουργήσει μια εικόνα υψηλότερης ποιότητας με κόστος μεγαλύτερου μεγέθους αρχείου.

Ποιότητα

Εάν δεν είναι επιλεγμένο το Χωρίς απώλειες, αυτή η τιμή καθορίζει την ποιότητα της συμπίεσης της εικόνας. Το 100 παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη συμπίεση, ενώ το 0 παρέχει την υψηλότερη συμπίεση και τη χειρότερη ποιότητα εικόνας.

Μορφή εικονοστοιχείου

Καθορίζει τη μορφή εικονοστοιχείων που θα πρέπει να χρησιμοποιεί η εξαγόμενη εικόνα για την υποδειγματοληψία χρώματος. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

 • YUV420: Κατάλληλο για φωτογραφίες με συμπίεση με απώλειες. Αυτή η μορφή είναι πιο συμβατή με άλλο λογισμικό που χρησιμοποιεί το HEIF.

 • YUV444: Όταν χρησιμοποιείται με υψηλή ρύθμιση Ποιότητα, αυτή η μορφή εξάγει μια εικόνα χωρίς απώλειες.

 • RGB: Χρήσιμο κατά την εξαγωγή εικόνων με πραγματική ποιότητα χωρίς απώλειες.

Βάθος δυαδικών (Bit)

Καθορίζει εάν τα δεδομένα εικονοστοιχείων πρέπει να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας 8, 10, ή 12 δυαδικά ψηφία ανά χρωματικό κανάλι.

Αποθήκευση κατατομής (προφίλ) χρώματος

Εάν επιλεγεί, η χρωματική κατατομή (προφίλ) ενσωματώνεται στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση Exif

Εάν επιλεγεί, τα μεταδεδομένα Exif ενσωματώνονται στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση XMP

Εάν επιλεγεί, τα μεταδεδομένα XMP ενσωματώνονται στην εξαγόμενη εικόνα.

5.5.3. Εξαγωγή εικόνας ως JPEG

Τα αρχεία JPEG έχουν συνήθως μια επέκταση .jpg, .JPG, ή .jpeg. Είναι μια πολύ πλατιά χρησιμοποιούμενη μορφή, επειδή συμπιέζει τις εικόνες πολύ αποτελεσματικά, ενώ ελαχιστοποιεί την απώλεια ποιότητας της εικόνας. Καμιά άλλη μορφή δεν πλησιάζει στην επίτευξη του ίδιου επιπέδου συμπίεσης. Δεν υποστηρίζει, όμως, διαφάνεια ή πολλαπλές στρώσεις.

Σχήμα 15.78. Ο διάλογος εξαγωγής JPEG

Ο διάλογος εξαγωγής JPEG

Ο αλγόριθμος του JPEG είναι περίπλοκος και εμπεριέχει έναν αριθμό επιλογών που προκαλούν σύγχυση και των οποίων το νόημα είναι πέρα από το σκοπό αυτής της τεκμηρίωσης. Εκτός και είσαστε ένας ειδικός του JPEG, η παράμετρος της ποιότητας είναι προφανώς η μόνη που θα χρειαστείτε να ρυθμίσετε.

Ποιότητα

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή JPEG, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο ποιότητας, που κυμαίνεται από 0 μέχρι 100. Τιμές πάνω από 95 δεν είναι γενικά χρήσιμες. Η προκαθορισμένη ποιότητα του 85 συνήθως παράγει θαυμάσια αποτελέσματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να οριστεί η ποιότητα πραγματικά χαμηλότερη χωρίς υποβάθμιση της εικόνας. Μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα ρυθμίσεων διαφορετικής ποιότητας επιλέγοντας Προβολή προεπισκόπησης στο παράθυρο εικόνας στο διάλογο JPEG.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι αριθμοί για το επίπεδο ποιότητας JPEG έχουν διαφορετικό νόημα σε διάφορες εφαρμογές. Αποθήκευση με επίπεδο ποιότητας 80 στο GIMP δεν είναι κατ' ανάγκη συγκρίσιμο με αποθήκευση με επίπεδο ποιότητας 80 σε άλλη εφαρμογή.

Χρήση ποιοτικών ρυθμίσεων από την αρχική εικόνα

Εάν μία ειδική ποιοτική ρύθμιση (ή «πίνακας κβαντισμού») προσαρτήθηκε στην εικόνα όταν φορτώθηκε, τότε αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσετε αντί για τις προκαθορισμένες.

Εάν κάνατε μόνο λίγες αλλαγές στην εικόνα, έπειτα ξαναχρησιμοποιήσατε την ίδια ρύθμιση ποιότητας θα πάρετε σχεδόν την ίδια ποιότητα και μέγεθος αρχείου όπως και η αρχική. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τις απώλειες που προκλήθηκαν από το βήμα της κβαντισμού, συγκρινόμενο με το τι θα συνέβαινε εάν χρησιμοποιούσατε διαφορετική ρύθμιση ποιότητας.

Εάν οι ρυθμίσεις ποιότητας που βρίσκονται στο αρχικό αρχείο δεν είναι καλύτερες από τις προκαθορισμένες ποιοτικές ρυθμίσεις, τότε η επιλογή «Χρήση ποιοτικών ρυθμίσεων από την αρχική εικόνα» θα είναι διαθέσιμες, αλλά όχι ενεργοποιημένες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι θα παίρνετε πάντοτε τουλάχιστον την ελάχιστη ποιότητα που προδιαγράφεται από προεπιλογή. Εάν δεν κάνατε μεγάλες αλλαγές στην εικόνα και θέλετε να την αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας την ίδια ποιότητα όπως η αρχική, τότε μπορείτε να το κάνετε ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή.

Εμφάνιση προεπισκόπησης σε παράθυρο εικόνας

Σημειώνοντας αυτήν την επιλογή, κάθε αλλαγή στην ποιότητα (ή άλλη παράμετρο του JPEG) παρουσιάζεται στην εμφάνιση εικόνας. (Αυτό δεν αλλάζει την εικόνα: η εικόνα επαναφέρεται στην αρχική της κατάσταση, όταν ο διάλογος JPEG κλείνει.)

Διατήρηση μεταδεδομένων

Εάν η εικόνα που φορτώσατε έχει μεταδεδομένα Exif, XMP, IPTC, διατηρούνται και μπορείτε να τα διατηρήσετε ή όχι κατά την εξαγωγή σε JPEG.

Αποθήκευση μικρογραφίας, αποθήκευση χρωματικής κατατομής (προφίλ)

Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν την μικρή εικόνα μικρογραφίας ως γρήγορη διαθέσιμη μικρή προεπισκόπηση εικόνας.

Σχόλιο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προσαρτημένο σχόλιο στην εικόνα που φορτώσατε ή να γράψετε ένα νέο.

Προχωρημένες επιλογές

Μερικές πληροφορίες για τις προχωρημένες ρυθμίσεις:

Βελτιστοποίηση

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων για κωδικοποίηση της εντροπίας θα χρησιμοποιηθεί. Το αποτέλεσμα είναι γενικά ένα πιο μικρό αρχείο, αλλά παίρνει πιο πολύ χρόνο να δημιουργηθεί.

Εξομάλυνση

Η συμπίεση JPG δημιουργεί παράσιτα. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να εξομαλύνετε την εικόνα όταν αποθηκεύεται, μειώνοντας την. Αλλά η εικόνα σας γίνεται κάπως θολή.

Χρήση αριθμητικής κωδικοποίησης

Arithmetic encoding is a form of entropy encoding (a lossless data compression scheme) that can be used in exporting as JPEG. Images using arithmetic encoding can be 5 - 10 % smaller. But older software may have trouble opening these images.

Χρήση επανεκκίνησης σημειωτών

Το αρχείο εικόνας μπορεί να περιέχει σημειωτές που επιτρέπουν στην εικόνα να φορτωθεί ως τμήματα. Εάν η σύνδεση διακοπεί, ενώ φορτώνεται η εικόνα σε μια ιστοσελίδα, η φόρτωση μπορεί να συνεχιστεί από τον επόμενο σημειωτή.

Διάστημα (γραμμές MCU)

Οι εικόνες JPEG αποθηκεύονται ως σειρά συμπιεσμένων τετραγωνικών πλακιδίων με το όνομα MCU (ελάχιστη μονάδα κωδικοποίησης). Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος αυτών των πλακιδίων (σε εικονοστοιχεία).

Σταδιακό

Με αυτήν την επιλογή επισημασμένη, τα κομμάτια της εικόνας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με σειρά που επιτρέπει σταδιακή βελτιστοποίηση της εικόνας κατά τη διάρκεια αργής σύνδεσης με το διαδίκτυο. Η σταδιακή επιλογή για JPG έχει τον ίδιο σκοπό όπως η πεπλεγμένη επιλογή για GIF. Δυστυχώς, η σταδιακή επιλογή παράγει ελαφρώς μεγαλύτερα αρχεία JPG (από ότι χωρίς την σταδιακή επιλογή).

[Σημείωση] Σημείωση

Προσέξτε ότι ορισμένες παλαιότερες τηλεοράσεις και κορνίζες φωτογραφιών (και ίσως άλλες συσκευές) ενδέχεται να μην μπορούν να εμφανίσουν εικόνες jpeg που έχουν εξαχθεί με ενεργοποιημένη την προοδευτική ρύθμιση (η οποία είναι η προεπιλογή).

Υποδειγματοληψία

Το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ευαίσθητο το με τον ίδιο τρόπο σε όλο το χρωματικό φάσμα. Η συμπίεση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να τροποποιήσει ελαφρώς διαφορετικά χρώματα που το μάτι αντιλαμβάνεται ως πολύ κοντινά, ως ταυτόσημα χρώματα. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι:

 • 1x1,1x1,1x1 (άριστη ποιότητα): Συνήθως αναφερόμενο ως (4:4:4), που παράγει την καλύτερη ποιότητα, διατηρώντας τα περιγράμματα και αντιθέσεις χρωμάτων, αλλά η συμπίεση είναι πιο μικρή.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): Αυτή είναι η τυπική υποδειγματοληψία, που συνήθως προσφέρει καλή αναλογία μεταξύ ποιότητας εικόνας και μεγέθους αρχείου. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου χρησιμοποιώντας όχι υποδειγματοληψία (4:4:4) προσφέρει μια αξιοσημείωτη αύξηση στην ποιότητα της εικόνας· για παράδειγμα, όταν η εικόνα περιέχει λεπτές λεπτομέρειες όπως κείμενο πάνω από ομοιόμορφο φόντο, ή φωτογραφίες με σχεδόν επίπεδα χρώματα.

 • 1x2,1x1,1x1 Αυτό είναι παρόμοιο με το (2x1,1x1,1x1), αλλά η δειγματοληψία χρώματος είναι στην οριζόντια κατεύθυνση παρά στην κάθετη κατεύθυνση, σαν κάποιος να περιέστρεψε την εικόνα.

 • 2x2,1x1,1x1 (ελάχιστο αρχείο): Συνήθως αναφέρεται ως (4:1:1), παράγοντας ελάχιστα αρχεία. Αυτό ταιριάζει σε εικόνες με ασθενή περιγράμματα, αλλά τείνει να μετουσιώσει τα χρώματα.

Μέθοδος DCT

DCT είναι «διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου» και είναι το πρώτο βήμα στον αλγόριθμο JPEG πηγαίνοντας από το χωρικό στο συχνοτικό τομέα. Οι επιλογές είναι «κινητή υποδιαστολή», « ακέραιος» (η προεπιλεγμένη) και «γρήγορος ακέραιος».

 • Η κινητή υποδιαστολή: Η μέθοδος κινητής υποδιαστολής είναι ελαφρά πιο ακριβής από τη μέθοδο ακέραιου, αλλά είναι πολύ πιο αργή εκτός και το μηχάνημα σας έχει πολύ γρήγορο υλικό κινητής υποδιαστολής. Επίσης σημειώστε ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου κινητής υποδιαστολής μπορεί να διαφέρουν ελαφρά μεταξύ των υπολογιστών, ενώ οι μέθοδοι ακέραιου πρέπει να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα παντού.

 • ακέραιος (η προεπιλεγμένη): Αυτή η μέθοδος είναι πιο γρήγορη από την «κινητή υποδιαστολή», αλλά όχι τόσο ακριβής.

 • γρήγορος ακέραιος: Η μέθοδος γρήγορου ακέραιου είναι πολύ λιγότερο ακριβής από τις άλλες δύο.

5.5.4. Εξαγωγή εικόνας ως PNG

Σχήμα 15.79. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως PNG»

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως PNG»

Πλέξη σάρωσης

Επιλέγοντας πεπλεγμένο επιτρέπεται σε μια εικόνα στον ιστό να εμφανιστεί σταδιακά καθώς φορτώνεται. Η σταδιακή εμφάνιση της εικόνας είναι χρήσιμη με ταχύτητες χαμηλής σύνδεσης, επειδή μπορείτε να σταματήσετε μια εικόνα που δεν σας ενδιαφέρει· το πεπλεγμένο είναι μικρής χρήσης σήμερα λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης.

Αποθήκευση χρώματος παρασκηνίου

Εάν η εικόνα σας έχει πολλά επίπεδα διαφάνειας, οι περιηγητές διαδικτύου που αναγνωρίζουν μόνο δύο επίπεδα, θα χρησιμοποιήσουν το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης σας στη θέση τους.

Αποθήκευση γάμμα

Η διόρθωση γάμα είναι η ικανότητα να διορθώνονται οι διαφορές στην ερμηνεία τιμών χρωμάτων. Αυτό αποθηκεύει την πληροφορία γάμα στην PNG που αντανακλά τον τρέχοντα παράγοντα γάμα για την εμφάνιση σας. Θεατές σε άλλους υπολογιστές μπορούν τότε να αντισταθμίσουν για να επιβεβαιώσουν ότι η εικόνα δεν είναι ούτε πολύ σκοτεινή, ούτε πολύ φωτεινή.

Αποθήκευση μετατόπισης στρώσης

Το PNG υποστηρίζει μια τιμή μετατόπισης που λέγεται «oFFs chunk», που δίνει τα δεδομένα θέσης. Δυστυχώς, η υποστήριξη μετατόπισης PNG στο GIMP, είναι ελαττωματική, ή τουλάχιστον ασύμβατη με άλλες εφαρμογές και για πολύ χρόνο. Μην ενεργοποιείτε τις μετατοπίσεις, αφήστε το GIMP να ισοπεδώσει τις στρώσεις πριν την αποθήκευση και δεν θα έχετε προβλήματα.

Αποθήκευση ανάλυσης

Αποθήκευση ανάλυσης της εικόνας, σε ppi (εικονοστοιχεία ανά ίντσα).

Αποθήκευση χρόνου δημιουργίας

Ημερομηνία αποθήκευσης του αρχείου.

Αποθήκευση σχολίου

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το σχόλιο στο Ιδιότητες εικόνας.

Αποθήκευση τιμών χρωμάτων από διαφανή εικονοστοιχεία

Όταν είναι σημειωμένη αυτή η επιλογή, οι τιμές χρώματος αποθηκεύονται ακόμα κι αν τα εικονοστοιχεία είναι πλήρως διαφανή. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο με μια μοναδική στρώση, όχι με μια συγχωνευμένη σύνθεση. Όταν μια εικόνα πολλαπλών στρώσεων εξάγεται σε μορφή αρχείου μοναδικής στρώσης, δεν υπάρχει τρόπος που το GIMP να μπορεί να διατηρήσει τις τιμές χρώματος στα διαφανή εικονοστοιχεία.

Μορφή εικονοστοιχείων

Από προεπιλογή η εικόνα σας PNG εξάγεται σε μορφή εικονοστοιχείων που μοιάζει με τις ρυθμίσεις της εικόνας σας στο GIMP. Αυτό είναι συνήθως αυτό που θέλετε, αλλά όταν χρειάζεστε μια συγκεκριμένη μορφή εξόδου, μπορείτε να την αλλάξετε εδώ σε 8 ή 16 δυαδικά ανά κανάλι RGB ή κλίμακα του γκρι, με ή χωρίς κανάλι άλφα.

Στάθμη συμπίεσης

Επειδή η συμπίεση είναι χωρίς απώλειες, η μόνη αιτία για χρήση επιπέδου συμπίεσης πιο μικρό από 9, είναι εάν παίρνει πολύ χρόνο για συμπίεση ενός αρχείου σε αργό υπολογιστή. Κανένας φόβος από την αποσυμπίεση: είναι γρήγορη ανεξάρτητα από το επίπεδο συμπίεσης.

Διατήρηση μεταδεδομένων

Εάν η εικόνα που φορτώσατε έχει μεταδεδομένα Exif, XMP, IPTC, διατηρούνται και μπορείτε να τα διατηρήσετε ή όχι κατά την εξαγωγή σε PNG.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων

Πατήστε για αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φόρτωση προεπιλογών για να φορτώσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Η μορφή PNG υποστηρίζει εικόνες από πίνακα χρωμάτων. Χρησιμοποιώντας λιγότερα χρώματα, άρα, καταλήγουμε σε πιο μικρά αρχεία· αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δημιουργία εικόνων στον ιστό· δείτε Τμήμα 6.6, «Κατάσταση από ευρετήριο».

Οι υπολογιστές εργάζονται σε ομάδες των 8 δυαδικών που ονομάζονται «ψηφιολέξη». Μια ψηφιολέξη επιτρέπει 256 χρώματα. Μειώνοντας τον αριθμό των χρωμάτων κάτω από 256 δεν είναι χρήσιμο: μια ψηφιολέξη θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε και το μέγεθος του αρχείου δεν θα μικρύνει. Επιπρόσθετα, αυτή η «PNG8» μορφή, όπως το GIF, χρησιμοποιεί μόνο ένα δυαδικό ψηφίο για διαφάνεια· μόνο δύο επίπεδα διαφάνειας είναι δυνατά, διαφανές ή αδιαφανές.

5.5.5. Εξαγωγή εικόνας ως TIFF

Σχήμα 15.80. Ο διάλογος εξαγωγής TIFF

Ο διάλογος εξαγωγής TIFF

Συμπίεση

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ορίσετε το χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο για συμπίεση της εικόνας.

 • Καμία: Είναι γρήγορο και χωρίς απώλειες, αλλά το προκύπτον αρχείο είναι πολύ μεγάλο.

 • LZW: Η εικόνα συμπιέζεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο «Lempel-Ziv-Welch», μια τεχνική συμπίεσης χωρίς απώλειες. Αυτή είναι αποτελεσματική και γρήγορη. Περισσότερες πληροφορίες στο: [WKPD-LZW].

 • Δυαδικά ανά πακέτο: Γρήγορο, απλό σχήμα συμπίεσης για κωδικοποίηση δεδομένων. Η Apple εισήγαγε την μορφή PackBits με την έκδοση του MacPaint σε υπολογιστή Macintosh. Μια ροή δεδομένων PackBits αποτελείται από πακέτα επικεφαλίδας μιας ψηφιολέξης ακολουθούμενα από δεδομένα. (Πηγή: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate (συρρίκνωση): Είναι ένας αλγόριθμος συμπίεσης δεδομένων χωρίς απώλειες που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό του αλγόριθμου LZ77 και του κώδικα Huffman. Χρησιμοποιείται επίσης σε μορφές αρχείων Zip, Gzip και εικόνων PNG. Πηγή: [WKPD-ΣΥΣΤΟΛΗ].

 • JPEG: είναι ένας πολύ καλός αλγόριθμος συμπίεσης αλλά με απώλεια. Αυτή είναι η ίδια συμπίεση που χρησιμοποιείται σε εικόνες JPEG. Δεδομένου ότι είναι με απώλειες, δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε όταν η ποιότητα της εικόνας είναι σημαντική. Αυτή η συμπίεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εικόνα σας βρίσκεται σε κατάσταση ευρετηρίου.

 • CCITT Group 3 fax, CCITT Group 4 fax είναι ασπρόμαυρες μορφές που αναπτύχθηκαν για μεταφορά εικόνων με φαξ.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Αυτές οι δύο λειτουργίες συμπίεσης μπορούν να επιλεγούν μόνο εάν η εικόνα είναι σε κατάσταση ευρετηρίου και μειωθεί σε δύο χρώματα. Χρησιμοποιήστε ΕικόναΚατάστασηΑπό ευρετήριο για να μετατρέψετε την εικόνα σε κατάσταση ευρετηρίου. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η «Χρήση ασπρόμαυρης (1-bit) παλέτας».

Αποθήκευση στρώσεων

Από το GIMP-2.10.12, μπορείτε να αποθηκεύσετε στρώσεις κατά την εξαγωγή σε TIFF. Κάθε στρώση θα είναι μια ξεχωριστή σελίδα στην εικόνα TIFF.

Περικοπή στρώσεων

Όταν το Αποθήκευση στρώσεων είναι επιλεγμένο, αυτή η επιλογή, η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, θα αλλάξει το μέγεθος όλων των επιπέδων στο μέγεθος της εικόνας. Οι εικόνες TIFF δεν μπορούν να έχουν αρνητικές αντισταθμίσεις. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εισαγάγετε ξανά το TIFF χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη θέση των στρώσεων που είχαν διαφορετικό μέγεθος όπως η εικόνα στο πρωτότυπο.

Αποθήκευση τιμών χρωμάτων από διαφανή εικονοστοιχεία

Με αυτήν την επιλογή οι χρωματικές τιμές αποθηκεύονται ακόμα κι αν τα εικονοστοιχεία είναι ολότελα διαφανή.

Μεταδεδομένα (επεξεργασία)

Μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο «(επεξεργασία)» για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μεταδεδομένων για να αλλάξετε ή να προσθέσετε οποιαδήποτε μεταδεδομένα που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εικόνα. Σημείωση: θα πρέπει ακόμη να ενεργοποιήσετε τις σχετικές επιλογές αποθήκευσης μεταδεδομένων που αναφέρονται παρακάτω.

Αποθήκευση δεδομένων Exif

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα EXIF θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα TIFF.

Αποθήκευση δεδομένων IPTC

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα IPTC θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα TIFF.

Αποθήκευση δεδομένων XMP

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα XMP θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα TIFF.

Αποθήκευση κατατομής (προφίλ) χρώματος

Με ενεργοποιημένη αυτήν την επιλογή, η χρωματική κατατομή (προφίλ) θα αποθηκευτεί στην εξαγόμενη εικόνα TIFF.

Αποθήκευση μικρογραφίας

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μια μικρογραφία θα αποθηκευτεί ως δεύτερη σελίδα στην εξαγόμενη εικόνα TIFF. Αυτό θα προκαλέσει επίσης την αποθήκευση ορισμένων ετικετών EXIF ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει την αποθήκευση μεταδεδομένων EXIF.

Αποθήκευση δεδομένων GeoTIFF

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα μεταδεδομένα GeoTIFF που υπήρχαν στην αρχική εικόνα θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα TIFF.

Αποθήκευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αποθήκευση ενός σχολίου που σχετίζεται με την εικόνα. Το σχόλιο μπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου κάτω από αυτήν την επιλογή.

5.5.6. Εξαγωγή εικόνας ως WebP

Σχήμα 15.81. Ο διάλογος εξαγωγής WebP

Ο διάλογος εξαγωγής WebP

Τύπος προέλευσης

Αυτό επιλέγει τον τύπο της εικόνας που προσπαθείτε να εξαγάγετε. Πιθανώς, αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε τον καλύτερο τρόπο συμπίεσης της εικόνας.

Οι επιλογές είναι: Προεπιλογή, Εικόνα για ψηφιακές φωτογραφίες, όπως πορτρέτα ή εσωτερικές λήψεις, Φωτογραφία για εξωτερική φωτογραφία με φυσικό φωτισμό, Σχέδιο για σχέδιο με το χέρι ή γραμμή, με λεπτομέρειες υψηλής αντίθεσης, Εικονίδιο για πολύχρωμες εικόνες μικρού μεγέθους και Κείμενο για εικόνες που περιέχουν κυρίως κείμενο.

Χωρίς απώλειες

Όταν επιλεγεί, η εικόνα θα αποθηκευτεί με τρόπο που διατηρεί την αρχική ποιότητα. Αυτό απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις Ποιότητα εικόνας και Ποιότητα άλφα. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, η εικόνα θα αποθηκευτεί με βάση τις παρακάτω ρυθμίσεις ποιότητας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποια απώλεια ποιότητας, αλλά με καλύτερη αναλογία συμπίεσης. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Ποιότητα εικόνας, ποιότητα άλφα

Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν σε ποια ποιότητα θα αποθηκευτεί η εικόνα. Μια υψηλότερη ποιότητα εικόνας συνήθως σημαίνει μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου. Όταν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικό, μπορείτε να ελέγξετε εάν μια χαμηλότερη ποιότητα εξακολουθεί να είναι αρκετά καλή για τους σκοπούς σας.

Χρήση ευκρινούς YUV

Όταν είναι επιλεγμένο, χρησιμοποιείται μια πιο ευκρινής και ακριβής μέθοδος μετατροπής RGB σε YUV για την εξαγωγή της εικόνας. Αυτό μπορεί να διατηρήσει καλύτερα τις λεπτές λεπτομέρειες όπως οι λεπτές γραμμές στην τελική εικόνα. Η ρύθμιση αυτής της επιλογής μπορεί να αυξήσει τον χρόνο εξαγωγής για μια εικόνα και είναι διαθέσιμη μόνο όταν δεν είναι επιλεγμένο το Χωρίς απώλειες.

Αποθήκευση δεδομένων Exif

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα EXIF θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση δεδομένων IPTC

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα IPTC θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση δεδομένων XMP

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, τα υπάρχοντα μεταδεδομένα XMP θα αποθηκευτούν στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση κατατομής (προφίλ) χρώματος

Με ενεργοποιημένη αυτήν την επιλογή, η χρωματική κατατομή (προφίλ) θα αποθηκευτεί στην εξαγόμενη εικόνα.

Αποθήκευση μικρογραφίας

Με ενεργοποιημένη αυτήν την επιλογή, θα αποθηκευτεί μια μικρογραφία στην εξαγόμενη εικόνα.

5.5.7. Εξαγωγή εικόνας ως MNG

Σχήμα 15.82. Διάλογος εξαγωγής αρχείου MNG

Διάλογος εξαγωγής αρχείου MNG

MNG είναι ακρωνύμιο για «γραφικά διαδικτύου πολλαπλής εικόνας».

Κανένα κοινό πρόγραμμα περιήγησης ιστού δεν αναγνωρίζει τη μορφή κινούμενης εικόνας MNG. Ανατρέξτε στο https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.