8.57. Color a alfa…

8.57.1. Resum

L'ordre Color a Alfa fa transparents tots els píxels de la capa activa que tenen un color seleccionat. Intenta conservar la informació antialiàsing mitjançant l'ús d'un algorisme parcialment intel·ligent que reemplaça la informació de color feble per informació alfa feble. D'aquesta manera, les àrees que contenen un element del color seleccionat mantenen un aspecte barrejat amb els seus píxels circumdants.

8.57.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba en el menú ColorsColor a alfa….

8.57.3. Opcions

Figura 16.239. Diàleg del filtre «Color a alfa»

Diàleg del filtre «Color a alfa»

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Color

En fer clic a la mostra de color es proporciona un diàleg de selecció de color on podeu seleccionar un color. També podeu seleccionar un color utilitzant el comptagotes de la dreta.

«Color a alfa» ve amb un diàleg d'opcions GEGL en la caixa d'eines. Quan l'opció Mitjana de la mostra no està marcada, el comptagotes tria només el color d'un píxel. Quan l'opció està marcada, el punter del ratolí s'acompanya d'un quadrat que delimita una mostra de píxels que determina un «color» de mostra fusionat. Podeu ajustar la mida del quadrat directament en la caixa de text, o bé mitjançant els caps de fletxa, o les tecles del teclat Fletxa amunt i Fletxa avall.

Fent clic dret a la mostra de color es mostra un menú on podeu seleccionar Colors en primer pla o de fons, blanc o negre.

Llindars de transparència i opacitat
 • Transparència: límit per sota del qual els colors es tornen transparents.

 • Opacitat: límit per sobre del qual els colors es tornen opacs.

«Color a Alfa» modifica la transparència (i el color) dels píxels en funció de la seva distància respecte del color de fons seleccionat (l'opció «Color») — com més a prop del color de fons, més transparents es tornen, fins a ser totalment transparent amb el color del fons.

Els llindars de transparència i opacitat controlen la proximitat dels colors amb el color del fons abans que siguin del tot transparents, i a la distància que han d'estar del color del fons abans que siguin completament opacs. Amb els valors per defecte de 0 i 1, només el color de fons es torna totalment transparent i només els colors més allunyats del fons són totalment opacs.

Per exemple, mentre que els valors predeterminats funcionen bé per a eliminar un fons blanc d’un objecte negre, un objecte gris [fig. 1] es tornarà semitransparent [fig. 2] ja que el gris està a mig camí entre el blanc i el negre. Reduir el llindar d'opacitat a 0,5 resol el problema, mantenint totalment opacs tots els píxels grisos o més foscos (tots els píxels amb una distància al blanc de 0,5 o més, en una escala de [0,1]) [fig. 3].

El llindar de transparència funciona de manera semblant: augmentar-lo fa que més colors dels voltants del color de fons es tornin completament transparents. Això és útil sobretot amb imatges sorolloses, en què el fons no és totalment sòlid. Tanmateix, a diferència d'altres casos, quan el llindar de transparència se situa per sobre de 0, la recomposició del resultat respecte el color de fons ja no reprodueix exactament la mateixa imatge.

Amb el risc de ser una mica tècnic, es pot visualitzar pensant en un cub RGB. El color de fons (opció «Color») és un punt dins del cub i els llindars de transparència i opacitat són dos sub-cubs centrats al voltant del color de fons. Tot el que hi ha dins del cub llindar-transparència es torna totalment transparent, tot el que es troba fora del cub llindar-opacitat continua essent completament opac, i tot plegat passa gradualment de transparent a opac. A la imatge [fig. 4] podeu veure el costat Vermell-Verd del cub RGB. (1) és el color de fons (vermell=0,5, verd=0,5, blau=0,0), (2) és el llindar de transparència (establert en 0,1) i (3) és el llindar d'opacitat (establert en 0,4).

Figura 16.240. Exemples de llindars dels colors a alfa

Exemples de llindars dels colors a alfa

fig. 1

Exemples de llindars dels colors a alfa

fig. 2


Figura 16.241. Exemples de llindars dels colors a alfa

Exemples de llindars dels colors a alfa

fig. 3

Exemples de llindars dels colors a alfa

fig. 4


Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.57.4. Utilitzant el color a alfa

 1. Afegiu un canal alfa a la imatge si cal, en el menú de la finestra d'imatge CapesTransparènciaAfegeix el canal alfa.

 2. Obriu el color a alfa.

  Figura 16.242. Color a alfa obert amb les opcions predeterminades

  Color a alfa obert amb les opcions predeterminades

  Imatge original amb un canal alfa

  Color a alfa obert amb les opcions predeterminades

  Imatge original amb un canal alfa. Color a alfa amb opcions per defecte: el «Color» és el blanc. El llindar d’opacitat = 1,00 és el màxim, de manera que només els colors més allunyats del «Color» continuen sent totalment opacs. Llindar de transparència = 0, aleshores el «Color» és totalment transparent.


 3. Desmarqueu l'opció Previsualització.

 4. Agafa el color, ací el cel.

 5. Reviseu l’opció Previsualització.

  «Color» del cel. Llindars predeterminats.

 6. Adapteu els llindars de transparència i opacitat que es procedeixen per assaig i error.

  Només el cel és transparent. El llindar d’opacitat va disminuir perquè els colors més llunyans (monument, arbres i carretera) siguin totalment opacs. El llindar de transparència va incrementar-se per a fer el «Color» totalment transparent i suprimir algunes imperfeccions del cel.